ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

usability-domi-istoselidas-2

Τα 4 συστατικ? τη? σωστ?? δομ?? μια? ιστοσελ?δα?

Κ?θε καινο?ρια κατασκευ? ιστοσελ?δα? θα πρ?πει να γ?νεται με β?ση κ?ποιε? αρχ?? και δεν θα πρ?πει να στοχε?ουμε μ?νο στο εικαστικ? αποτ?λεσμα αλλ? και σε μερικ? βασικ? συστατικ? που θα πρ?πει να ?χει στη δομ? τη? για να ε?ναι πετυχημ?νη.

Αυτ? ε?ναι:

 • Usability (Ευχρηστ?α)
 • Readability (Αναγνωσιμ?τητα)
 • Accessibility (Προσβασιμ?τητα)
 • Search Engine friendly (Φιλικ? προ? τι? Μηχαν?? αναζ?τηση?)

Κ?θε ?να στοιχε?ο απ? τα παραπ?νω ε?ναι ?να κεφ?λαιο απ? μ?νο του και σ?γουρα θα μπορο?σαμε να αφιερ?σουμε για κ?θε ?να συστατικ? τη? ορθ?? δομ?? και ?να μεγ?λο εκτεν?? και αναλυτικ? ?ρθρο.

Θα πρ?πει να ?χουμε κατ? νου μα? ?τι η ιστοσελ?δα μα? επιτελε? π?ντα ?να διπλ? σκοπ?:

 • να ικανοποι?σει πληροφοριακ? τον επισκ?πτη μα? και
 • να δε?ξει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?τι το περιεχ?μενο και η δομ? τη? ε?ναι η σωστ? και αξ?ζουν την πρ?τη θ?ση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Σαφ?? η επιλογ? των χρωματικ?ν συνδυασμ?ν και εικ?νων που θα δ?σουν τα κατ?λληλα ερεθ?σματα και η διατ?πωση του κειμ?νου που θα χρησιμοποι?σετε αν?λογα με το κοιν? που απευθ?νεστε, ε?ναι το πρ?το β?μα για μια επιτυχημ?νη αρχικ? εντ?πωση για οποιαδ?ποτε μορφ?? προβολ?. ?ταν ?χουμε να κ?νουμε με μια ιστοσελ?δα ?μω?, υπ?ρχουν και ?λλοι παρ?γοντε?, ?σω? πιο τεχνικ? ζητ?ματα, που πιθαν?? δεν ?χετε σκεφτε?.

Τα τ?σσερα παραπ?νω συστατικ? ε?ναι σαφ?? στοιχε?α του περιεχομ?νου μια? ιστοσελ?δα? που πολλο? απ? εμ?? ?σω? να μην τα ?χουμε εντοπ?σει, ε?τε λ?γω ?γνοια? ε?τε λ?γω βιασ?νη? ? χαμηλο? προ?πολογισμο? για την κατασκευ? εν?? καινο?ριου site.

Μην ξεχν?τε ?μω? ?τι η Google ταξινομε? περιεχ?μενο και ?χι κεν?? ιστοσελ?δε?. Για αυτ? η σημαντικ?τητα τη? σωστ?? δομ?? του περιεχομ?νου μα? ε?ναι πρωτ?στη? σημασ?α? για να γ?νει σωστ? η διαδικασ?α τη? κατ?ταξη? στι? πρ?τε? θ?σει?.

Διαβ?στε παρακ?τω.

Usability (Ευχρηστ?α)

Ε?χρηστη ε?ναι μια ιστοσελ?δα ?ταν μπορε?? να πλοηγηθε?? ?νετα τ?σο προ? αυτ? αλλ? και εντ?? αυτ??. Καλ? οργανωμ?νο περιεχ?μενο σε κατηγορ?ε?, με σαφε?? και λογικ? οργανωμ?νου? συνδ?σμου? (links) που δουλε?ουν σωστ? και δεν ε?ναι σπασμ?νοι.

Η ε?κολη πλο?γηση προ?ποθ?τει αρχικ? ε?κολη δομ? και ?τι ο επισκ?πτη? σα? μπορε? με την ελ?χιστη δυνατ? προσπ?θεια να πλοηγηθε? σε ?λο την ιστοσελ?δα σα? και να βρει αυτ? που θ?λει.

usability-domi-istoselidas-1

Αυτ?? ε?ναι και ο ορισμ?? του Usability: Να μπορε? ο επισκ?πτη? να πλοηγηθε? μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? με τον ελ?χιστο δυνατ? κ?πο.

Οι μεγ?λε? εταιρε?ε? που διαχειρ?ζονται τερ?στιε? ιστοσελ?δε? με χιλι?δε? επισκ?πτε? ?πω? η Amazon, το Ebay και ?λλε? τρ?χουν συν?χεια usability tests, τα λεγ?μενα τεστ ευχρηστ?α? για να διαπιστ?σουν πιθαν? λ?θη στην ρο? του επισκ?πτη μ?σα στην ιστοσελ?δα, πιθαν? κωλ?ματα στο καλ?θι αγορ?ν ? οτιδ?ποτε ?λλο θα μπορο?σε να αποσπ?σει την προσοχ? του χρ?στη και να τον οδηγ?σει σε εγκατ?λειψη του καλαθιο? αγορ?? ? με?ωση τη? ευχαρ?στηση? τη? εμπειρ?α? του.

?να τ?τοιο εργαλε?ο που ?σω? να μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε και εσε?? ε?ναι το Hotjar.

Λ?ω ?σω? γιατ?:

 • Πρ?τον ε?ναι πληρωμ?νο εργαλε?ο και οι τιμ?? σ?μερα τουλ?χιστον ξεκιν?νε απ? 89€ τον μ?να για 20.000 προβολ?? σελ?δα? την ημ?ρα και
 • Δε?τερον θα πρ?πει να ?χετε τουλ?χιστον 20.000 προβολ?? σελ?δα? ( pageviews) τον μ?να για να εξ?γετε ασφαλ? συμπερ?σματα.

Βλ?πετε η ?λλειψη επισκεψιμ?τητα? δεν βοηθ?ει την βελτ?ωση τη? ευχρηστ?α? τη? ιστοσελ?δα? σα? λ?γω ?λλειψη? επαρκ?ν στοιχε?ων.

Readability (Αναγνωσιμ?τητα)

Η αναγνωσιμ?τητα ε?ναι το π?σο ε?κολα μπορε? ο μ?σο? χρ?στη? του ?ντερνετ να διαβ?σει τα κε?μενα και το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Το readability ε?ναι σημαντικ?? παρ?γοντα? για να παραμε?νει κ?ποιο? στην ιστοσελ?δα? σα? και να μην την εγκαταλε?ψει μ?λι? την βρει μετ? απ? κ?ποια αναζ?τηση.

Αναγν?σιμη ε?ναι καταρχ?ν η ιστοσελ?δα τη? οπο?α? η γραμματοσειρ?, το μ?γεθο? του κειμ?νου και η αντ?θεση (contrast) με το φ?ντο δημιουργο?ν ?να ευαν?γνωστο αποτ?λεσμα και δεν κουρ?ζουν το μ?τι. Επ?ση? τα γραφικ? δεν ε?ναι παραπ?νω πολ?χρωμα απ? ?σο πρ?πει και δεν ?αναβοσβ?νουν? πολλ? διαφορετικ? γραφικ? που αποσπο?ν την προσοχ? απ? το περιεχ?μενο.

Το σωστ? μ?κο? των παραγρ?φων ε?ναι πολ? σημαντικ? για να μην κουρ?ζεται το μ?τι και για να μπορε? ο εγκ?φαλο? μα? να συλλ?ξει και να οργαν?σει σωστ? την πληροφορ?α.

Βλ?πετε η συγγραφ? κειμ?νων για το ?ντερνετ, το λεγ?μενο copywriting δεν ?χει να κ?νει με αυτ? που μ?θαμε 12 χρ?νια στο θραν?ο στην ?κθεση με τον καθηγητ? να μα? λ?ει να ?χουμε ολοκληρωμ?νε? παραγρ?φου? που να καλ?πτουν 6 σειρ?? κτλ.

 • Στο ?ντερνετ για να επιτ?χουμε καλ?τερη αναγνωσιμ?τητα θα πρ?πει να οργαν?νουμε τι? παραγρ?φου? μα? σε 2 με 3 σειρ?? με 14?ρα γραμματοσειρ? και επαρκ?? δι?κενο μεταξ? του? για να ε?ναι ευαν?γνωστα τα γρ?μματα απ? τον μ?σο πληθυσμ?.
 • Οι δε προτ?σει? μα? θα πρ?πει να ε?ναι μικρ?? με το πολ? 20 σειρ?? για να μην ξεμ?νει ο μ?σο? αναγν?στη? μα? απ? μν?μη RAM!
 • Η γλ?σσα που χρησιμοποιε?τε θα πρ?πει να ε?ναι γλωσσικο? επιπ?δου τρ?τη? γυμνασ?ου. Αυτ? ε?ναι και το μ?σο αναγνωστικ? επ?πεδο του μ?σου ανθρ?που σ?μερα στον παγκ?σμιο ιστ?.

Υπ?ρχουν πολλ? εργαλε?α μ?τρηση? τη? αναγνωσιμ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? σα? με μερικ? που μπορ? να αναφ?ρω:

SEO-YOAST-READABILITY-1

Επ?ση?, για ?λου? του? χρ?στε? του WordPress, ?μα ?χετε παρατηρ?σει το Yoast SEO ?χει ενσωματωμ?νο εργαλε?ο που μετρ?ει την αναγνωσιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? και σα? δ?νει τι? αν?λογε? κατευθ?νσει?. Θα το βρε?τε στην καρτ?λα Readability.

Accessibility (Προσβασιμ?τητα)

H προσβασιμ?τητα ?χει να κ?νει με την εμφ?νιση τη? ιστοσελ?δα? σα? σε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερου? χρ?στε? του ?ντερνετ παγκοσμ?ω?.

Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να σχεδι?σουμε την ιστοσελ?δα μα? για να μπορε? να προσαρμοστε? σε ?λε? τι? κινητ?? συσκευ?? και τι? σταθερ?? συσκε?ε?.

Προσβ?σιμη ιστοσελ?δα ε?ναι εκε?νη η οπο?α βρ?σκεται ε?κολα, ?χει δηλαδ? ε?κολη σαφ? και κατ? προτ?μηση σ?ντομη διε?θυνση (url address), και καλ?πτει τα διεθν? πρ?τυπα ?στε να εμφαν?ζεται σωστ? σε ?ποια αν?λυση οθ?νη?, λειτουργικ? σ?στημα και ?κδοση περιηγητ? (browser) χρησιμοποιε? ο χρ?στη? (browser friendly).

Σ?μερα, τα πιο πρ?σφατα πρ?τυπα θεμ?των, με τη λ?ξη πρ?τυπα εννο? τα θ?ματα του WordPress, τα θ?ματα σε HTML και σε ?λλα CMS, ε?ναι προσαρμοσμ?να για την καλ?τερη δυνατ? προσβασιμ?τητα χρηστ?ν.

Στο δε πρ?γραμμα ΕΣΠΑ ε?ναι αναγκα?α η προσβασιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? για τα ΑΜΕΑ για να μπορ?σετε να π?ρετε την επιδ?τηση ?μα συμπεριλ?βετε και την κατασκευ? ιστοσελ?δα? στο πρ?γραμμα.

Search Engine friendly (Φιλικ?τητα προ? τι? Μηχαν?? αναζ?τηση?)

Η Βελτιστοπο?ηση ω? προ? τι? Μηχαν?? Αναζ?τηση? (Search Engine Optimization – SEO) ξεκιν?ει απ? την πρ?τη στιγμ? δημιουργ?α? μια? ιστοσελ?δα? και ?χει να κ?νει με το π?σο φιλικ? ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? στον τρ?πο λειτουργ?α? του?.

Σε αυτ? το SEO blog ?χουμε αναφ?ρει πολλ?? φορ?? το πω? δουλε?ουν οι μηχαν?? αναζ?τηση? και το τι χρει?ζεται για να μπορ?σετε να κ?νετε μια πραγματικ? SEO friendly ιστοσελ?δα.

Κυρι?τεροι παρ?γοντε? μια? φιλικ?? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ιστοσελ?δα? ε?ναι συνδυασμ?? των παραπ?νω:

 • Σωστ? δομημ?νο περιεχ?μενο
 • Χρ?ση του σωστο? κ?δικα τη? ιστοσελ?δα? χωρ?? να ?χει λ?θη
 • Χρ?ση γραπτο? κειμ?νου αντ? γραφικ?ν για την απεικ?νιση του περιεχομ?νου,
 • ‘Υπαρξη συνδ?σμων απ? και προ? ?λλε? ιστοσελ?δε?

Ποια λ?θη μα? κ?νουν την ιστοσελ?δα μη χρηστικ?

Θα ?θελα σε αυτ? το σημε?ο να επισημ?νω μερικ? βασικ? λ?θη, ?λλα μεγ?λα και ?λλα μικρ? που καθιστο?ν την ιστοσελ?δα μα? μη χρηστικ?, μη προσβ?σιμη, μη ευαν?γνωστη και μη φιλικ? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Υπερβολικ? φορτωμ?νη αρχικ? σελ?δα

Θα ?χετε δει τ?τοια websites – υπ?ρχει τ?σο μεγ?λο? ?γκο? πληροφορι?ν στην κεντρικ? σελ?δα που δεν ξ?ρει? απ? που να αρχ?σει? και απ? που να τελει?σει?.

Ο επισκ?πτη? παραλ?ει απ? την πρ?τη στιγμ? και το μ?νο που του μ?νει να κ?νει ε?ναι να φ?γει απ? την ιστοσελ?δα σα? και να επισκεφτε? την ιστοσελ?δα του πρ?του ανταγωνιστ? σα?!

Η υπερβολικ? φορτωμ?νη αρχικ? σελ?δα ε?ναι το κλασικ? λ?θο? ?σων ανθρ?πων προ?λθαν απ? τον χ?ρο τη? παραδοσιακ?? διαφ?μιση? με φυλλ?δια και ?ντυπα. Στο ?ντερνετ, ο μεγαλ?τερο? ?γκο? τη? επισκεψιμ?τητα? δεν ?ρχεται απ? την αρχικ? σελ?δα, αλλ? απ? τι? εσωτερικ?? σελ?δε? προορισμο?.

Αυτ? γ?νεται γιατ? μια ιστοσελ?δα μπορε? να βγα?νει στι? οργανικ?? αναζητ?σει? για περισσ?τερε? απ? χ?λιε? λ?ξει? κλειδι?. Αυτ?? οι λ?ξει? κλειδι? αντιστοιχο?ν σε ?λλε? σελ?δε? και ?ρθρα που υπ?ρχουν μ?σα στο site σα? και δεν γ?νεται να στοιβαχτο?ν στην αρχικ? σελ?δα ?λε? μαζ?.

?μα η αρχικ? σελ?δα σα? ? ?λλε? εσωτερικ?? σελ?δε? ε?ναι πολ? φορτωμ?νε?, αρχ?στε το ξεφ?ρτωμα. Απλοποι?στε την ιστοσελ?δα σα? ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο.

Ξεκιν?στε αφαιρ?ντα? περιττ? εικον?δια, κουμπι?, banners κλπ.

Αναρωτηθε?τε, τα χρει?ζομαι ?λα αυτ?; Κρατ?ντα? την αρχικ? σελ?δα σα? λιτ? θα καταφ?ρετε να βελτι?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? καθ?? και να αυξ?σετε θεαματικ? την συνολικ? εμπειρ?α του χρ?στη.

Κινο?μενα γραφικ?, β?ντεο και sliders

Τη δεκαετ?α του 90 ?ταν τη? μ?δα?, σ?μερα θεωρο?νται ενοχλητικ??, αν ?χι οπισθοδρομικ??. Αν πρ?πει ντε και καλ? να χρησιμοποι?σετε κινο?μενε? εικ?νε?, χρησιμοποιε?στε εικ?νε? που επαναλαμβ?νονται το πολ? 3 φορ??. Ο σκοπ?? ε?ναι να μαγνητ?σετε το βλ?μμα του επισκ?πτη, ?χι να το αποσπ?τε απ? το περιεχ?μενο.

Τα κινο?μενα sliders δεν ε?ναι η καλ?τερη επιλογ? ?μα δεν ?χετε μια ιστοσελ?δα που ανανε?νεται συν?χεια ? που δεν ε?ναι ειδησεογραφικ? και να χρει?ζεται το slider για να δε?ξει τι? τελευτα?ε? ειδ?σει?.

Πριν β?λετε κινο?μενα γραφικ? ? slider στην ιστοσελ?δα σα? σκεφτε?τε ?μα αυτ? προσθ?τουν ? αφαιρο?ν π?ντου? απ? την συνολικ? εμπειρ?α του χρ?στη, ?μα επιβαρ?νουν την ταχ?τητα φ?ρτωση? και ?μα εν τ?λει χρει?ζονται.

Contrast, contrast, contrast

Η αντ?θεση του φ?ντου με την γραμματοσειρ? ε?ναι ?να εξ?σου σημαντικ? θ?μα στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα?.

Και για να σα? δε?ξω την σημαντικ?τητα του φ?ντου θα ?θελα να σα? κ?νω μια ερ?τηση:

Ποιο ε?ναι το χρ?μα του web design;

Η απ?ντηση ε?ναι το ?σπρο και το ?σπρο θα πρ?πει να χρησιμοποιε?τε για κ?θε φ?ντο επαγγελματικ?? ιστοσελ?δα?.

Ακ?μα και σε επαγγελματικ?? ιστοσελ?δε? παρατηρε?ται κ?ποιε? φορ?? το …θαν?σιμο αμ?ρτημα τη? κακ?? χρ?ση? αντ?θεση?. Ε?τε το φ?ντο ε?ναι πολ? περ?πλοκο και ?ντονο, ε?τε το φ?ντο ε?ναι πολ? κοντ? χρωματικ? με το κε?μενο, το αποτ?λεσμα ε?ναι ?να: Η σελ?δα δεν διαβ?ζεται.

Υπ? κατασκευ?

Η σελ?δα που βρ?σκεται σε αι?νια κατ?σταση υπ? κατασκευ?? και ξαφνικ? αφο? την γεμ?σουμε περιεχ?μενο την εμφαν?ζουμε για να δει ?λο? ο πλαν?τη? με κομμ?νη την αν?σα ?τι φτι?ξαμε μια μπο?ρδα και μισ? δεν υπ?ρχει στο ?ντερνετ.

Θα πρ?πει να φτι?ξετε μερικ?? σελ?δε?, να δημιουργ?σετε μια σωστ? αρχικ? σελ?δα, να ανεβ?σετε μερικ? προ??ντα και μετ? να εμφαν?σετε το site σα? ?στε να αρχ?σει η ταξιν?μηση του απ? την Google.

Η διαδικασ?α ταξιν?μηση? για ν?ε? ιστοσελ?δε? μπορε? να διαρκ?σει ?ω? και 8 με 12 μ?νε?, οπ?τε στην αρχ? η ιστοσελ?δα σα? θα μοι?ζει να μην κατοικε?ται.

Υπ? μια ?ννοια, οι πλειοψηφ?α των ιστοσελ?δων ε?ναι υπ? κατασκευ? εφ?σον ?να? ιστ?τοπο? ε?ναι ?να? ?ζωνταν?? οργανισμ??? που εξελ?σσεται συνεχ??. Θα πρ?πει δηλαδ? η κατασκευ? τη? να ε?ναι σε φ?σει? και να μην αποκλε?ουμε το περιεχ?μενο μα? απ? το Googlebot.

Μουσικ? στο background ? β?ντεο στο background

Το να β?λετε μουσικ? που πα?ζει αυτ?ματα και απροειδοπο?ητα με το που μπα?νει κανε?? στην ιστοσελ?δα σα? ?χι μ?νο αυξ?νει το χρ?νο που χρει?ζεται για να φορτ?σει η ιστοσελ?δα: αυξ?νει και την αρτηριακ? π?εση του επισκ?πτη, ο οπο?ο? προσπαθε? ει? μ?την να βρει τρ?πο να κλε?σει τη μουσικ? και εν τ?λει απλ? κλε?νει τη σελ?δα σα?.

Η ?δια η Google θεωρε? ?τι η ιστοσελ?δα σα? που πα?ζει μ?νη τη? μουσικ? με την φ?ρτωση τη? δεν ε?ναι ποιοτικ? και υποβιβ?ζει ?λε? τι? ιστοσελ?δε? που ξεκιν?νε να πα?ζουν αυτ?ματα β?ντεο ? μουσικ?.

Θεωρ? ?τι αυτ? η τ?ση να β?ζουμε να πα?ζει αυτ?ματα μουσικ? η ιστοσελ?δα μα? ε?ναι τ?ση του 2000 και ?τι σ?μερα καν?να? δεν ?χει την φαειν? ιδ?α να την ξαναεπαναφ?ρει.

Αρχε?α PDF ? Word, αντ? για κε?μενο

Ποιο? ο λ?γο? να ?χετε μια ιστοσελ?δα και να ανεβ?ζετε τα κε?μεν? σα? μ?νο σε αρχε?α PDF (Acrobat) ? Word;

Οι χρ?στε? επισκ?πτονται μια ιστοσελ?δα για να βρουν πληροφορ?ε? και μ?λιστα ?σο πιο ?μεσα γ?νεται. Ποιο? θα μπει στη διαδικασ?α να κατεβ?σει το ?ρθρο σα? και να πρ?πει να το ανο?ξει μετ? για να το διαβ?σει;

Εκτ?? αυτο? θα πρ?πει ?λοι να γνωρ?ζουμε ?τι το Googlebot δεν διαβ?ζει αρχε?α Word και αρχε?α σε μορφ? PDF. Οπ?τε θα πρ?πει τα κε?μενα να ε?ναι σε HTML μορφ? για να ε?ναι προσπελ?σιμα απ? τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και να μπορο?ν να φανο?ν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Χρ?ση Flash ? HTML 5

Το καλ?τερο site που ε?χαμε φτι?ξει το 2003 ?τανε 100% σε τεχνολογ?α Flash και ?ταν πραγματικ? εντυπωσιακ?. Κινο?μενα γραφικ? πηγαινο?ρχονταν, μουσικ? ?παιζε, και στο τ?λο? ?να χ?ρι ?δινε μια σφαλι?ρα στον επισκ?πτη για να γ?νει η ε?σοδο? στην ιστοσελ?δα πιο βιωματικ?!

Το flash αν και σχετικ? ξεπερασμ?νο, ?χει συγκεκριμ?νε? χρ?σει? (π.χ. image slider). Το να αντικαταστ?σει το περιεχ?μενο σα?, ΔΕΝ ε?ναι μια απ? αυτ??: Αφο? περιμ?νω ε?κοσι δευτερ?λεπτα να τελει?σει η κοιν?τυπη εισαγωγ? απ? γραμμ?? που κουνιο?νται ? stock φωτογραφ?ε? που πηγαινο?ρχονται, κ?νω κλικ σε ?να σ?νδεσμο και περιμ?νω ?λλα π?σα δευτερ?λεπτα με βαρετ? διαστημικ? εφ? μ?χρι να εμφανιστε? το περιεχ?μενο.

Τ?ρα ?πω? και τα αρχε?α PDF και Word ?τσι και τα αρχε?α Flash δεν διαβ?ζονται απ? τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Αν και το Flash σ?μερα ?χει αντικατασταθε? με στοιχε?α απ? την HTML 5, η γν?μη μου ε?ναι ?τι θα πρ?πει να αποφε?γεται.

Ορθογραφ?α και σωστ? σ?νταξη

Αρνητικ? εντ?πωση κ?νει στον επισκ?πτη ?ταν π?φτει σε ιστοσελ?δε?, ιδ?ω? επαγγελματικ??, με τραγικ? ορθογραφικ? λ?θη! Δεν ε?ναι κακ? να χρησιμοποι?σετε ?να λεξικ? ? ακ?μα να ψ?ξετε στη Google την ορθογραφ?α μια? λ?ξη?.

Δεν χρει?ζεται να ε?στε καθηγητ?? ελληνικ?? φιλολογ?α? για να χρησιμοποι?σετε σωστ? το συντακτικ? ? την γραμματικ?, ο?τε χρει?ζεται να ε?στε ο Σεφ?ρη? για να μπορ?σει ο επισκ?πτη? τη? ιστοσελ?δα? σα? να εντυπωσιαστε? απ? την κορυφα?ε? παρομοι?σει? και την δυνατ? και συγκλονιστικ? γραφ? σα?.

Επ?ση?, μην πα?ρνετε για παρ?δειγμα εμ?να που ?γραψα το πρ?το μου μυθιστ?ρημα επιστημονικ?? φαντασ?α? ?ταν ?μουνα 10 ετ?ν και ε?χα ?κθεση 20 στο Λ?κειο απ? το πρ?το τρ?μηνο.

Κ?θε ?νθρωπο? ?χει διαφορετικ?? γλωσσικ?? ικαν?τητε? και διαφορετικ? επ?πεδο σε κ?θε δεξι?τητα, ?μω? η επιβ?ωση σα? στο ?ντερνετ σ?μερα εξαρτ?ται 100% απ? την σωστ? χρ?ση τη? γλ?σσα? χωρ?? επιτηδευμ?νο ?φο? και συντακτικ? λ?θη.

Η αξ?α του κενο?

Εκτιμ?στε τη σημασ?α του κενο? χ?ρου. Αφ?στε επαρκ?? κεν? αν?μεσα σε παραγρ?φου?, γ?ρω απ? εικ?νε? κλπ.

Π?σο ενοχλητικ? ε?ναι ?ταν βλ?πετε σε ?να ?ρθρο το κε?μενο να εφ?πτεται π?νω στην εικ?να.

Στο web design η χρ?ση του κενο? προσδ?δει αξ?α και σημασ?α στο περιεχ?μενο. Μην το στοιβ?ζετε και φροντ?στε να ?χετε αρκετ? κεν? εκε? που χρει?ζονται για να μην κουρ?ζεται το αισθητ?ριο ?ργανο του ματιο?.

Π?ρτε παρ?δειγμα την Αφροδ?τη τη? Μ?λου, το σημαντικ?τερο ?κθεμα του Μουσε?ου του Λο?βρου. Για να το εκθ?σουν ?χουν χρησιμοποι?σει ολ?κληρη την α?θουσα χωρ?? να υπ?ρχει τ?ποτε ?λλο μ?σα σε αυτ?ν που να αποσπ? την προσοχ? του επισκ?πτη εκτ?? απ? το ?διο το ?γαλμα.

Χρ?σιμο footer

Το footer τη? σελ?δα? καλ? ε?ναι να περι?χει χρ?σιμου? συνδ?σμου?, το μενο? πλο?γηση?, τελευτα?ε? αναρτ?σει?, και ?χι ?να απλ? “Copyright: my website 2022”.

Συν?θω? το footer αξιοποιε?ται για λ?γου? SEO με το να τοποθετ?σουμε εκε? μερικ? χρ?σιμα links ? μερικ?? σελ?δε? που θ?λουμε να προβ?λουμε περισσ?τερο. Στο footer μπορε?τε να προσθ?σετε μια φ?ρμα εγγραφ?? στο Newsletter σα? ? να αυξ?σετε την εσωτερικ? διασυνδεσιμ?τητα (internal linking).

Προσεκτικ? ?μω? γιατ? δεν πρ?πει να ξεπερν?τε τα 100 links αν? σελ?δα, δεν ε?στε link farm, ε?στε μια ιστοσελ?δα με χρ?σιμα links για τον επισκ?πτη σα?.

Pop Up και διαφημ?σει?

Τα υπερβολικ? αναδυ?μενα παρ?θυρα και οι διαφημ?σει? που καλ?πτουν ?λο τον κεν? χ?ρο και πν?γουν την ιστοσελ?δα σα? αντ? να αναδυκνε?ουν το περιεχ?μενο ε?ναι κ?τι που ?χει εξαιρετικ? αρνητικ? αντ?κτυπο στην εμπειρ?α του χρ?στη.

Η χρ?ση διαφημ?σεων απ? το Google Ads ? απ? ?λλου? παρ?χου? διαφ?μιση? δεν σα? ρ?χνει στη Google, ωστ?σο θα πρ?πει η χρ?ση του? να γ?νεται με μ?τρο και ?χι κατ? κ?ρον.

Λ?γε? διαφημ?σει? αρκο?ν ?στε να υπ?ρχει π?ντα κεν?? χ?ρο? για τον επισκ?πτη. Φαντ?ζομαι ?τι σα? βο?θησα αρκετ? να διορθ?σετε τυχ?ν λ?θη που κ?νατε στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα? ? τουλ?χιστον να σα? αποτρ?ψω απ? το να τα ξανακ?νετε.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για την σωστ? δομ? μια? ιστοσελ?δα?:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍