ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

4 Hour SEO Week: Πω? να πετ?χετε περισσ?τερα, κ?νοντα? λιγ?τερα

Περιεχ?μενα

Δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε για να πι?σετε πρ?τη θ?ση στη Google με 4 ?ρε? την εβδομ?δα!

Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? ?να τρελ? καλοκα?ρι και μετ? απ? μερικ?? χαλαρωτικ?? και αναζωογονητικ?? διακοπ?? ?ρθε? η ?ρα να επιστρ?ψουμε στο κλειν?ν ?στυ και να ασχοληθο?με με το μ?νο πρ?γμα που ξ?ρουμε να κ?νουμε καλ?, το SEO.

Σκ?φτηκα λοιπ?ν να ασχοληθο?με σ?μερα με τον πυρ?να του SEO, να επιστρ?ψουμε στα εντελ?? βασικ? και εντελ?? απαρα?τητα πρ?γματα για να πετ?χει κ?ποιο? σταθερ? ?νοδο στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να παραμε?νει σε αυτ?? τι? θ?σει? παρ? τι? ?λε? αλλαγ?? που συμβα?νουν κ?θε μ?να ? και πιο σ?ντομα στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google.

Και επειδ? το SEO ε?ναι τερ?στιο κομμ?τι, θε?ρησα σωστ? να σα? δ?σω ?ναν μπο?σουλα για το τι χρει?ζεται να κ?νετε εφ?σον ?χετε μ?νο 4 ?ρε? την εβδομ?δα για να ανεβ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στη Google.

Ακο?γεται ελκυστικ?; Διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? 4 ?ρε? SEO

4HOURS-SEO-WEEK-LOW

Αρχικ? θα ?θελα να ξεκαθαρ?σω μερικ? πρ?γματα, ?τι προσωπικ? ?χω κ?νει ακριβ?? το αντ?θετο στο SEO, ποτ? δεν ?χω ασχοληθε? μ?νο 4 ?ρε? για να τρ?ξω μια ιστοσελ?δα στη Google.

Ειδικ? στο ξεκ?νημα του SEO, ο χρ?νο? και η προσπ?θεια που απαιτε?ται, αν?λογα β?βαια και με τον ανταγωνισμ? ε?ναι τιτ?νια. Ατ?λειωτε? ?ρε? αναζ?τηση? λ?ξεων και φρ?σεων κλειδι?ν που ?χουν κεν? στον ανταγωνισμ?, ατ?λειωτε? ?ρε? συγγραφ?? κειμ?νων, παραγωγ?? β?ντεο και διαφ?ρων ?λλων πραγμ?των, ατ?λειωτε? μ?ρε? αναζ?τηση? ιστοσελ?δων για backlink και στη συν?χεια δημιουργ?α σωστ?ν και ποιοτικ?ν ?ρθρων για να αποκτ?σουμε τα backlinks.

Αυτ?? ε?ναι και ?να? τυπικ?? κ?κλο? SEO ο οπο?ο? θα πρ?πει να επαναλαμβ?νετε κ?θε φορ? αφαιρ?ντα? ?τι δεν δουλε?ει και προσθ?τοντα? ν?ε? τεχνικ?? SEO? που φ?ρνουν τα επιθυμητ? αποτελ?σματα.

?να? τ?τοιο? κ?κλο? SEO, μιλ?με για μια ολοκληρωμ?νη καμπ?νια SEO μπορε? να διαρκ?σει απ? μερικ?? μ?ρε? ?ω? και μερικο?? μ?νε?, αν?λογα π?λι με τι? λ?ξει? κλειδι? και τον ανταγωνισμ?.

Φανταστε?τε τ?ρα ?τι σε μια φυσιολογικ? εβδομ?δα ?χετε 40 ?ρε? εργασ?α? περ?που, και μια καμπ?νια SEO απαιτε? για να πι?σετε μια λ?ξη κλειδ? περισσ?τερε? απ? 5 εργ?σιμε?, τ?τε θα χρειαστε?τε ?ναν μ?να για να πι?σετε 4 λ?ξει? κλειδι?.

?μω? επειδ? η κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? δεν γ?νεται σε μια μ?ρα, και ?πω? ?χω παρατηρ?σει εμπειρικ? ο καλ?τερο? χρ?νο? ε?ναι περ?που 6 μ?νε?, τ?τε ?χει ξεκαθαρ?σει η ?ρα απ? το σιτ?ρι και φα?νεται -?μα ?χετε κατακτ?σει την πρ?τη θ?ση στη Google– ε?ν ?χετε κ?νει σωστ? δουλει? ?λου? αυτο?? του? μ?νε? που προηγ?θηκαν.

Η φιλοσοφ?α των 4 ωρ?ν SEO την εβδομ?δα ?χει να κ?νει με το να αφαιρ?σουμε ?λα αυτ? τα σχ?λια και τι? περιττ?? διασπ?σει? που παρεμβ?λλουν μεταξ? εσ?? και του στ?χου σα?, ?στε να εστιαστε?τε στι? βασικ?? πυρηνικ?? δεξι?τητε? που απαιτο?νται στο SEO για να ?χετε τα επιθυμητ? αποτελ?σματα.

?τσι θα μπορ?σετε να γ?νετε ?να? πραγματικ?? ψηφιακ?? νομ?? ( digital nomad )? σε μια πτωχευμ?νη χ?ρα και να ζ?σετε και εδ? ?στω για λ?γο το αμερικ?νικο ?νειρο σε μια οικονομ?α που δεν παρ?γει τ?ποτα. Καλ? το καταλ?βατε, για την Ελλ?δα μιλ?ω.

Η ιδ?α π?σω απ? το 4 Hour SEO Week

4-HOUR-WORK-WEEK

Σε μια πρ?σφατη αν?γνωση και μελ?τη του βιβλ?ου The 4 Hour Work Week του Tim Ferriss ( Η εβδομ?δα τη? εργασ?α? των 4 ωρ?ν στα ελληνικ?) απ? την αγγλικ? ?κδοση που ε?ναι και αυτ? που σα? συστ?νω να διαβ?σετε και να παραλε?ψετε την ελληνικ? μετ?φραση γιατ? αδυνατε? να σα? μεταφ?ρει την βασικ? ιδ?α και το πνε?μα τη? τετρ?ωρη? εργασ?α?, αντιλ?φθηκα π?σα πολλ? πρ?γματα μπορο?με να κ?νουμε μ?νο σε 4 ?ρε? εργασ?α? αυξ?νοντα? την παραγωγικ?τητα μα?.

Π?ντα υπ?ρχει τρ?πο? να κ?νουμε περισσ?τερα πρ?γματα σε λιγ?τερο χρ?νο και αφο? τα κατ?φερε ο Tim Ferriss, στον δικ? του κλ?δο και μετ? απ? αυτ?ν δεκ?δε? ?λλοι επιχειρηματ?ε? και επαγγελματ?ε? αν? τον κ?σμο, σ?γουρα θα μπορ? και εγ? και σ?γουρα θα μπορε?τε και εσε??.

Σκ?φτηκα λοιπ?ν πω? θα ?ταν αν θα μπορο?σαμε να εφαρμ?σουμε την τετρ?ωρη εργασ?α στο SEO.

Και ναμε μετ? απ? λ?γο καιρ? με αυτ? εδ? το ?ρθρο που σα? το παρουσι?ζω για πρ?τη φορ? για την ελληνικ? αγορ?.

Κ?νοντα? μια σχετικ? ?ρευνα στο ?ντερνετ με τον ?ρο 4 Hour SEO Week, βρ?κα ?ναν μ?νο αποτ?λεσμα αναζ?τηση? απ? την ιστοσελ?δα guides.com, και ?λλο ?να στο οπο?ο τ?θεται η ερ?τηση ?μα ε?ναι εφικτ? το μοντ?λο των τεσσ?ρων ωρ?ν στην προ?θηση ιστοσελ?δων.

Σε αυτ?ν την ιστοσελ?δα ο James Agate, ?να? ψηφιακ?? νομ?? και ειδικ?? του SEO, παραθ?τει τι πρ?πει να κ?νει κ?ποιο? για να εργ?ζεται στον χ?ρο του SEO μ?νο 4 ?ρε? την εβδομ?δα ταξιδε?οντα? αν? τον κ?σμο και ζ?ντα? σε διαφορετικ?? π?λει? κ?θε φορ?.

Ναι αυτ? ε?ναι η βασικ? ιδ?α του 4 Hour Work Week και μπορε? να εφαρμοστε? σχεδ?ν σε ?λα τα ε?δη των επιχειρ?σεων και των οικονομι?ν. Δεν προσπαθ? να κλ?ψω λ?γη απ? την δ?ξα του Tim Ferriss, απλ? ξ?ρω ?τι οτιδ?ποτε μπορε? να συλλ?βει το μυαλ? ω? ιδ?α μπορε? κ?ποια στιγμ? να γ?νει και πρ?ξη.

Σε ποια σημε?α χωρ?ζει το 4 Hours SEO ο James Agate

Βασικ? θα ?θελα να πω πριν συνεχ?σουμε παρακ?τω ?τι ε?μαι απ? μ?νο? μου εξαιρετικ? αυτ?φωτο? και π?ντα ?χω ?μπνευση να γρ?ψω κ?τι, ανεξαρτ?του συνθηκ?ν, ε?τε μ?λι? χ?ρισα απ? ?να κακ? γ?μο, ε?τε μ?λι? γ?ρισα απ? κηδε?α στο σπ?τι, ε?τε μ?λι? κ?ρδισα το στο?χημα που δεν πα?ζω.

Θ?λω να πω ?τι ?χω αναπτ?ξει μια δεξι?τητα στο SEO και στο copywriting ανεξαρτ?του συνθηκ?ν και ε?μαι θα ?λεγα παντ?? καιρο?. Αυτ? δεν το λ?ω για να διαφημιστ? αλλ? γιατ? δεν συνηθ?ζω να αναφ?ρομαι σε θεωρ?ε? ?λλων ?πω? κ?νω τ?ρα με τον James Agate.

Αναφ?ρομαι σε αυτ?ν γιατ? μετ? θα μα? χρειαστε? για την δικ? μα? προσ?γγιση του 4HSW ( 4 Hours SEO Week).

Τα τρ?α β?ματα του 4 Hours SEO Week του James Agate

Συγγν?μη για τα πολλ? αγγλικ? που ?χει αυτ? το ?ρθρο, καταλαβα?νω ?τι κ?ποιο απ? εσ?? ?σω? να ?χετε πρ?βλημα στην καταν?ηση του κειμ?νου, αλλ? θα προσπαθ?σω να επεξηγ?σω και να απλοποι?σω ?σο γ?νεται περισσ?τερο το θ?μα.

?Step 1 – Identify The Process ( Β?μα 1- Αναγνωρ?στε την διαδικασ?α του SEO )

Στο πρ?το β?μα θα πρ?πει να καταγρ?ψουμε τι χρει?ζεται να κ?νουμε για να ?χουμε μια πετυχημ?νη καμπ?νια SEO.

Step 2 – Break Down The Process ( Β?μα 2 – Αποδομ?στε την διαδικασ?α του SEO )

Στο δε?τερο β?μα θα αποδομ?σουμε την καμπ?νια του SEO στα βασικ? τη? β?ματα και θα αναλ?σουμε τι πραγματικ? δουλε?ει και τι ?χι.

Step 3 – Rebuild The Process ( Β?μα 3 – Ξαναχτ?στε την διαδικασ?α του SEO )

Στο τρ?το β?μα θα ξαναχτ?σουμε την καμπ?νια SEO κρατ?ντα? μ?νο τα απλ? β?ματα που χρει?ζονται για να ?χει αυτ? τα ?δια ? και καλ?τερα αποτελ?σματα απ? πριν σε λιγ?τερο χρ?νο.

Τελει?νοντα? αυτ? τα τρ?α β?ματα θα πρ?πει να επαναλαμβ?νουμε συν?χεια την διαδικασ?α κ?νοντα? προσαρμογ?? και προσπαθ?ντα? να τελειοποι?σουμε τη διαδικασ?α του SEO κρατ?ντα? μ?νο ?τι φ?ρνει αποτ?λεσμα.

?σο πιο λ?γα στ?δια και ?σο πιο απλ? στ?δια ?χει μια καμπ?νια SEO τ?σο το πιο αποδοτικ? και αποτελεσματικ? κρ?νεται και θα ε?ναι κι?λα?.

Η φιλοσοφ?α αυτ?? τη? αν?λυση? SEO ?χει να κ?νει με το ρητ? ?τι θα πρ?πει να απλοποι?σουμε την καμπ?νια του SEO σε τ?τοιο βαθμ? ?στε και ?να? ?σχετο? στο SEO να μπορε? να την κ?νει ?χοντα? αποτελ?σματα. Γιατ? ο?τω? ? ?λλω? κ?ποια μ?ρα ?να? τ?τοιο? ?σχετο? ? ηλ?θιο? στο SEO θα το κ?νει.

Προσοχ? τουλ?χιστον να ακολουθ?σει τα β?ματα σωστ? και να μην σα? κ?ψει το site!

Φαντ?ζομαι ?χετε π?ρει μια γε?ση το τι θα ακολουθ?σει και ε?στε ?τοιμοι για το επ?μενο στ?διο; Θαυμ?σια διαβ?στε παρακ?τω.

Για ποιο? απευθ?νεται το 4 Hours SEO Week

4-HOUR-SEO

?μα ε?στε ν?ο? στο χ?ρο του SEO και ?χετε προ?πηρεσ?α λιγ?τερη απ? το φρ?γμα των 10.000 ωρ?ν, ( δε?τε το ?ρθρο: Επιτυχ?α στο ?ντερνετ και ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν ) τ?τε μ?λλον δεν θα πρ?πει να ασχοληθε?τε ακ?μα με αυτ?.

Ωστ?σο θεωρ? ?τι υπ?ρχουν π?ντα φωτειν?? εξαιρ?σει? στον χ?ρο, και πολ? λ?γοι στην Ελλ?δα ?χουν ξεπερ?σει το φρ?γμα των 10.000 ωρ?ν, μ?λλον και 1.000 ?ρε? εμπειρ?α στο SEO ε?ναι αρκετ? ικανοποιητικ?? για να ε?ναι ο τεχνικ?? στο SEO σε θ?ση να κατανο?σει τι πρ?πει να κ?νει για να πετ?χει.

Ε?ναι σωστ? να ?χετε μια πολ?πλευρη και αντικειμενικ? μ?ρφωση στο SEO, για αυτ? και σα? συστ?νω ανεπιφ?λακτα να εγγραφε?τε στο SEO Newsletter μου και να κατεβ?σετε τον οδηγ? SEO.

Το Black Hat SEO αποκλε?εται

Τ?ρα πολλο? ειδικο? στον χ?ρο ? και ιδιοκτ?τε? ιστοσελ?δων θα μου πε?τε πω? γ?νεται να πετ?χετε με 4 ?ρε? SEO την εβδομ?δα κ?νοντα? μ?νο White Hat SEO;

4 ?ρε? δεν φτ?νουν πολλ?? φορ?? ο?τε να γρ?ψουμε ?να ?ρθρο τη? προκοπ?? που να ε?ναι 2.000 λ?ξει? και να ξεχωρ?ζει απ? τον ανταγωνισμ?. Και ?μω? φ?λοι μου με το Black Hat SEO δεν θα επιβι?σετε πολ? καιρ?, γιατ? τα αποτελ?σματα θα ε?ναι προσωριν? και μετ? μ?λι? θα αρχ?σει η ιστοσελ?δα σα? να π?φτει, τα αποτελ?σματα θα ε?ναι μη αναστρ?ψιμα και θα τρ?χετε και δεν θα προλαβα?νετε.

Καλ?τερα να ξεκιν?σετε εκ του ασφαλο?? και να π?τε πιο αργ?, εξασφαλ?ζοντα? σιγ? σιγ? τι? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? παρ? να μπε?τε στον φα?λο κ?κλο του Black Hat SEO.

Αποκλε?ονται λοιπ?ν ?λα τα αυτ?ματα προγρ?μματα δημιουργ?α? backlink, η αγορ? backlink και δι?φορα ?λλα περ?εργα κ?λπα που ε?ναι αμφ?βολη? ποι?τητα? και ?χουν αμφιλεγ?μενα αποτελ?σματα

Τα εργαλε?α που θα χρειαστε?τε για το 4 Hour SEO Week

Τα εργαλε?α κ?νουν τον μ?στορα. Αρχικ? θα χρειαστε?τε για λ?γου? ταχ?τητα? ?ναν σταθερ? υπολογιστ?, PC και ?χι Mac, με μηχανικ? πληκτρολ?γιο για ταχ?τητα και αρκετ? επεξεργαστικ? ισχ?. Θα την χρειαστε?τε σ?γουρα στην πορε?α και η επεξεργαστικ? ισχ?? του μηχαν?ματο? σα? θα σα? γλιτ?σει πολ? χρ?νο.

Παρ?λληλα, θα χρειαστε?τε και ?να κινητ? τηλ?φωνο με αρκετ? επεξεργαστικ? ισχ? και μεγ?λη οθ?νη με λειτουργικ? Android. Προσωπικ? χρησιμοποι? ?να Samsung Note 8. ?ποια τεχνολογ?α ε?ναι ανταγωνιστικ? τη? Google απορρ?πτεται.

Αυτ? ε?ναι τα 2 βασικ? εργαλε?α για να ξεκιν?σετε, τα υπ?λοιπα εργαλε?α που θα χρειαστε?τε θα τα βρε?τε στην πορε?α ? θα σα? τα αναφ?ρω παρακ?τω.

Και π?με τ?ρα να δο?με τι? πυρηνικ?? εργασ?ε? τη? καμπ?νια? του SEO ξεκιν?ντα? απ? το μηδ?ν. Απ? το πραγματικ? μηδ?ν χωρ?? καν να ?χουμε ο?τε το site, ο?τε το domain.

Τι? ονομ?ζω πυρηνικ?? εργασ?ε? SEO ( SEO core jobs) χωρ?? ?μω? να ?χουν καμ?α σχ?ση με το Τσερν?μπιλ και την πυρηνικ? εν?ργεια, απλ? ε?ναι ο πυρ?να? τη? εργασ?α? και ?μα αφαιρ?σω ?λε? τι? εξωτερικ?? στοιβ?δε? των σχολ?ων και των ?χρηστων ρουτιν?ν ε?ναι αυτ? που μ?νει.

0 Αναζ?τηση Λ?ξεων Κλειδι?ν

Η ε?ρεση των κατ?λληλων λ?ξεων κλειδι?ν αλλ? και φρ?σεων κλειδι?ν για τον κλ?δο σα? που ?χουν πρ?θεση αγορ?? ε?ναι πολ? σημαντικ? στ?διο για την βιωσιμ?τητα τη? επιχε?ρηση? ? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Μπορε?τε να δε?τε τι λ?ξει? κλειδι? χρησιμοποιο?ν οι ανταγωνιστ?? σα?,? εν? μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το Keyword Tool τη? Google ?πω? δε?χνει το β?ντεο.

?να καλ? εργαλε?ο για να συνδυ?σετε λ?ξει? κλειδι? και να π?ρετε ιδ?ε? αναζ?τηση? ε?ναι το Ubersuggest, καθ?? και οι προτειν?μενε? αναζητ?σει? που σα? δ?νει η Google κ?θε φορ? που αναζητ?τε κ?τι.

1 ?υρεση domain name

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο ε?χα γρ?ψει ?τι το SEO ξεκιν?ει απ? το web design, η αλ?θεια ε?ναι ?μω? ?τι το SEO ξεκιν?ει απ? το domain name και μετ? επεκτε?νεται και στο πετυχημ?νο web design που θα πληρο? τι? βασικ?? προδιαγραφ?? ορθ?ν πρακτικ?ν που ζητ?ει ο αλγ?ριθμο? τη? Google.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να βρε?τε ?να παλαιωμ?νο domain name που μεταφ?ρει link juice ? PageRank και ε?ναι στον κλ?δο σα?.

Θα πρ?πει να ?χει κατ? προτ?μηση:

 • Υψηλ? Domain Authority και Page Authority
 • Να μην ε?ναι spam
 • Να μην ?χει πα?λε?
 • Να αποτελε?ται απ? ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερου? χαρακτ?ρε?
 • Να ε?ναι brandable, δηλαδ? να μπορε? να προφ?ρεται ε?κολα και να αναγνωρ?ζεται ε?κολα
 • Να ?χει υψηλ? Trust Flow και Citation Flow
 • Να ?χει ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα backlinks απ? διαφορετικ? domain names ( Υψηλ? αριθμ? Referring Domain Name ? RD)

Που μπορε?τε να βρε?τε παλαιωμ?να domains;

Μερικ?? πηγ?? ε?ρεση? παλαιωμ?νων και ποιοτικ?ν domain names ε?ναι οι παρακ?τω:

Αυτ?? ε?ναι μερικ?? μ?νο απ? τι? δεκ?δε? πηγ?? εξε?ρεση? παλι?ν και μεγ?λη? αξ?α? για τη Google ονομ?των χ?ρου.

2 ?νοιγμα Hosting

Κατ?πιν, αφο? βρε?τε το σωστ? domain ? τα σωστ? domains, ?σα περισσε?ουν θα τα χρησιμοποι?σετε ω? 301 redirects στο επικρατ?στερο domain name, θα πρ?πει να επιλ?ξετε ?να γρ?γορο hosting με μοναδικ? IP για την ιστοσελ?δα σα?.

Η εταιρε?α που προτιμ?ω συν?θω? ε?ναι η MyIP.gr επειδ? ?χει πολ? καλ? εξυπηρ?τηση και δεν ε?ναι μ?νο η ταχ?τητα φ?ρτωση? εν?? hosting σ?μερα αλλ? και η εξυπηρ?τηση που μετρ?ει.

3 Κατασκευ? Ιστοσελ?δα?

Με β?ση λοιπ?ν τι? λ?ξει? κλειδι?, θα πρ?πει να χτ?σετε την ιστοσελ?δα σα? και να στ?σετε τη βασικ? σα? σελ?δα που ε?ναι η αρχικ? σελ?δα να στοχε?ει στην βασικ? λ?ξη κλειδ?.

Προτε?νουμε να προτιμ?σετε την κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα? σε WordPress αν πρ?κειται για μια απλ? ιστοσελ?δα παρουσ?αση? ? eshop. Σε περ?πτωση πιο πολ?πλοκη? ιστοσελ?δα?, προτιμ?στε το custom design σε PHP.

Το κε?μενο τη? αρχικ?? θα πρ?πει να ε?ναι 2.000 λ?ξει? ?πω? και κ?θε ?λλη? σελ?δα? προορισμο?. Το ενσωματωμ?νο β?ντεο στην αρχικ? απ? το YouTube ε?ναι και αυτ? παρ?γοντα? ?χι μ?νο κατ?ταξη? αλλ? και παρ?γοντα? crawling και indexing.

Για να μην μακρηγορο?με, η σελ?δα σα? θα πρ?πει να ε?ναι απ?λυτα βελτιστοποιημ?νη για να πι?νει τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google, να φορτ?νει σε ?να δευτερ?λεπτο ? και λιγ?τερο και να δ?νει στον τελικ? χρ?στη αυτ? που ψ?χνει.

Το On Site SEO δηλαδ? θα πρ?πει να ε?ναι βελτιστοποιημ?νο 100%.

?να πληρωμ?νο εργαλε?ο για να μπορ?σετε να βελτιστοποι?σετε την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το SEO Powersuite.

4 Δημιουργ?α Ποιοτικ?ν Backlinks

Θα πρ?πει να στοχε?σουμε στην ποι?τητα και ?χι στην ποσ?τητα. ?ρα χρειαζ?μαστε για αρχ? να συνδεθο?με με 10 site με ?ρθρο που γρ?ψουμε εμε?? για αυτο?? ? με ?ρθρο που θα γρ?ψουν αυτο? για εμ??.

Χρειαζ?μαστε το κ?θε ?ρθρο να ε?ναι απ? 500 ?ω? 2.000 λ?ξει? και να καλ?πτει την βασικ? λ?ξη κλειδ? για την οπο?α στοχε?ουμε και για την οπο?α κ?νουμε ?λον αυτ?ν τον αγ?να.

?μα ?χετε περισσ?τερε? απ? μια λ?ξει? κλειδι? οι οπο?ε? ε?ναι συγγενικ??, μπορε?τε να τι? β?λετε ?λε? μαζ? να δε?χνουν στην ?δια σελ?δα προορισμο?.

?μα τ?ρα ?χετε εντελ?? διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι? για τι? οπο?ε? θα χρειαστε?τε διαφορετικ?? σελ?δε? προορισμο?, θα χρειαστε? να επαναλ?βετε την ?δια διαδικασ?α απ? την αρχ? με μια δε?τερη εσωτερικ? σελ?δα προορισμο? που θα καλ?πτει μια ?λλη ομ?δα λ?ξεων κλειδι?ν.

Οργαν?στε τι? λ?ξει? κλειδι? σε ομ?δε? λ?ξεων κλειδι?ν

Θα κερδ?σετε χρ?νο οργαν?νοντα? τι? λ?ξει? κλειδι? σε ομ?δε?. Για παρ?δειγμα ?μα η ιστοσελ?δα? σα? ?χει 2 βασικ? αντικε?μενα, την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το SEO, τ?τε θα πρ?πει να δημιουργ?σετε 2 βασικ?? σελ?δε? προορισμο? εκ των οπο?ων η μ?α θα στοχε?ει για την κατασκευ? ιστοσελ?δων και η ?λλη για το SEO.

Κατ?πιν θα κ?νετε ?να brainstorming ( καταιγισμ? ιδε?ν ) χρησιμοποι?ντα? τα εργαλε?α που σα? αν?φερα και θα χωρ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? σε 2 μεγ?λε? κατηγορ?ε?. Για παρ?δειγμα:

SEO

SEO SERVICES

SEO ΤΙΜΕΣ

ΣΕΟ

SEO ΚΟΣΤΟΣ

κτλ και

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

WEB DESIGN

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΟΣΤΟΣ

WEB DESIGN ΚΟΣΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

κτλ.

 

Τα backlinks πρ?πει να προστεθο?ν με ορ?ζοντα 6 μην?ν τουλ?χιστον

Θα πρ?πει να ?χετε το νου σα? ?τι ο χρονικ?? ορ?ζοντα? για να φθ?σετε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google θα πρ?πει να ε?ναι 6 μ?νε? ( δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Π?σο? χρ?νο? χρει?ζεται για να δε?τε αποτελ?σματα απ? το SEO; ), ?ρα θα πρ?πει να ?χετε υπολογ?σει ?τι ?μα τα συνολικ? backlinks που πιστε?ετε ?τι θα χρειαστε?τε ε?ναι 60, θα πρ?πει να τοποθετε?τε 10 το μ?να σταθερ?, κ?θε μ?να.

Ο σταθερ?? ρυθμ?? α?ξηση? των backlinks μια? ιστοσελ?δα? ε?ναι σ?μα κατ?ταξη? για την Google.

?σο πιο ποιοτικ? και σχετικ? με το αντικε?μενο μα? ε?ναι τα sites απ? τα οπο?α πα?ρνουμε τα backlink, τ?σο λιγ?τερα backlinks θα χρειαστο?με για να αποκτ?σουμε κατ?ταξη.

Στη συν?χεια, θα πρ?πει κ?θε μ?να να ελ?γχουμε την πορε?α τη? ιστοσελ?δα? μα? με β?ση τα backlinks. Το πιο αμερ?ληπτο πρ?γραμμα για να ελ?γξετε την κατ?ταξη ε?ναι το Rank Tracker απ? το SEO Powersuite.

Με το Rank Tracker, μπορε?τε να ελ?γξετε περισσ?τερε? απ? 100 λ?ξει? κλειδι? για περισσ?τερα απ? 10 ανταγωνιστικ?? ιστοσελ?δε? και παρ?λληλα να κρατ?σετε αρχε?ο κατ?ταξη? και διακυμ?νσεων.

Πω? θα βρε?τε π?σα backlinks θα χρειαστε?τε για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google;

Η ερ?τηση ε?ναι π?λι κατ? προσ?γγιση, ?πω? και η απ?ντηση. Μ?χρι στιγμ?? το πιο ακριβ?? εργαλε?ο ε?ρεση? των backlinks του ανταγωνισμο? και υπολογισμο? του βαθμο? δυσκολ?α? ε?ναι το Ahrefs, ?μα π?τε στην επιλογ? Keyword Explorer.

Με το Keyword Explorer θα δε?τε π?σα reffering domains ε?ναι απαρα?τητα για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, ποιοι ε?ναι οι ανταγωνιστ?? σα?, τον συνολικ? ?γκο των αναζητ?σεων και ?λλα χρ?σιμα στατιστικ?.

Το θετικ? ε?ναι ?τι υποστηρ?ζει ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? και τι? εθνικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? το Google.gr. Το αρνητικ? ε?ναι ?τι κοστ?ζει περ? τα 90€ το μ?να για να ?χετε πλ?ρη πρ?σβαση σε πολ? σημαντικ? στατιστικ? για το SEO.

Ε?ναι ?να απ? τα εργαλε?α που θα πρ?πει να χρησιμοποιε?τε εκ του σ?νεγγυ? για αυτ? και το αναφ?ρω συν?χεια στα ?ρθρα μου για το SEO.

Αναδ?μηση τη? διαδικασ?α? του 4 Hour SEO Week

Αφο? λοιπ?ν ?χουμε αποδομ?σει σχεδ?ν με αρκετ?? λεπτομ?ρειε? την βασικ? διαδικασ?α SEO και ?χουμε παραλε?ψει θα ?λεγα αρκετ? κομμ?τια που δεν προσφ?ρουν ? προσφ?ρουν ελ?χιστα στο ranking, στην κατ?ταξη δηλαδ?, ?πω? το Facebook, Instagram, social signals, Google Ads μ?σω τη? ?μμεση? επισκεψιμ?τητα? ω? παρ?γοντα SEO κτλ.

Θα πρ?πει με κ?ποιον τρ?πο να συμμαζ?ψουμε ?λη την διαδικασ?α σε ?να πλα?σιο τεσσ?ρων ωρ?ν το οπο?ο:

 • Θα ε?ναι μετρ?σιμο
 • Θα μπορε? να ε?ναι επαναλαμβαν?μενο
 • Θα μπορε? να κλιμακ?νεται, να γ?νεται δ?ο φορ?? σε ?να κ?κλο, τρει? φορ?? κτλ
 • Θα πρ?πει να σα? απασχολε? μ?νο 4 ?ρε? την εβδομ?δα

Δ?σκολο; Και ?μω? γ?νεται, για αυτ? και σα? ε?πα ?τι απαιτε?ται κ?ποια σχετικ? προ?πηρεσ?α και εμπειρ?α σχετικ? με το SEO.

Α? π?με π?λι στα βασικ? και α? υποθ?σουμε τ?ρα ?τι ?χουμε χτ?σει ?δη την ιστοσελ?δα μα? και αυτ? που χρειαζ?μαστε ε?ναι να επαναλ?βουμε την διαδικασ?α SEO του μ?να που ε?ναι τα 10 backlinks.

Ο στ?χο? μα? ε?ναι να αυξ?σουμε σταθερ? κ?θε μ?να τα reffering domains, ο οπο?ο? το τον?ζω ε?ναι και ο βασικ?τερο? παρ?γοντα? SEO. ?μα ο αριθμ?? των reffering domains π?σει σε αρνητικ? πρ?σημο ?να μ?να θα δε?τε ?τι η ιστοσελ?δα σα? αντ? να π?ει προ? τα π?νω θα αρχ?σει να πα?ρνει την κατιο?σα.

Χρει?ζεται λοιπ?ν το σωστ? White Hat, 4 Hour SEO Week, να ε?ναι σταθερ? και χωρ?? διακυμ?νσει? στην προσπ?θεια μα?.

10 Backlinks τον μ?να σε ποιοτικ? sites

?ρα χρειαζ?μαστε 10 μοναδικ? ?ρθρα με κε?μενο και φωτογραφ?α απ? 500-2.000 λ?ξει? ?μα γ?νεται αλλι?? μ?νουμε στα ?ρθρα με 500 ?ω? 700 λ?ξει? απ? τα οπο?α θα π?ρουμε 1-3 διαφορετικ? backlinks προ? την ιστοσελ?δα μα? κατ? κ?ριο λ?γο dofollow.

Για να βρο?με 10 ειδησεογραφικ? site και να γρ?ψουμε και 10 ?ρθρα σε ?να μ?να, μ?λλον θα χρειαστο?με 2 με 3 ?ρε? την εβδομ?δα για να γρ?ψουμε τα ?ρθρα και μια ?ρα για να τα δημοσιε?σουμε.

Τη στιγμ? που το μ?σο δημοσιογραφικ? site ?χει ω? κ?στο? τα 100 ευρ? αν? δημοσ?ευση, θα πρ?πει να ?χουμε και ?ναν ελ?χιστο προ?πολογισμ? 1.000€ τον μ?να για να επενδ?σουμε στο SEO μα?.

Τα 10 backlinks το μ?να με 10 διαφορετικ? ?ρθρα σε ειδησεογραφικ? ? ενημερωτικ? blogs ε?ναι η βασικ? και πυρηνικ? μα? δραστηρι?τητα που θα πρ?πει να γ?νεται κ?θε μ?να και φυσικ? πληρο? τα τ?σσερα παραπ?νω κριτ?ρια που θ?σαμε.

Τι συμβα?νει ?μω? ?ταν χρειαζ?μαστε περισσ?τερα απ? 10 backlinks το μ?να; Δε?τε παρακ?τω.

20 Backlinks τον μ?να σε ποιοτικ? sites

Εδ? αρχ?ζουν τα προβλ?ματα χρ?νου και κλιμ?κωση?, γιατ? εν? μπορο?με ακ?μα να βρο?με τα 20 ν?α sites με τα οπο?α θα συνδεθο?με, δεν μπορο?με να γρ?ψουμε τα 20 ποιοτικ? ?ρθρα που να αναδυκνε?ουν την ιστοσελ?δα μα? και να φ?ρουν και τη σωστ? backlinks.

Τ?ρα πλ?ον χρειαζ?μαστε να βρο?με και κ?ποιον φασ?ν copywriter. Το μ?σο κ?στο? του copywriter για να γρ?ψει 20 ?ρθρα το μ?να κυμα?νεται απ? 20€ ?ω? 50€ το ?ρθρο και ?τσι το μ?σο κ?στο? ε?ναι στα 700€ συν 2.000€ ευρ? το μ?να ?ξοδα δημοσ?ευση? σε τρ?τα blog.

Π?λι ?λα αυτ? γ?νονται μ?σα σε ?να πλα?σιο τεσσ?ρων ωρ?ν αν? εβδομ?δα. Μπορε? ?μω? να γ?νει το ?διο και με 100 backlinks το μ?να;

Η ελληνικ? αγορ? ε?ναι σχετικ? με μικρ? ανταγωνισμ?. Τι γ?νεται ?μω? ?μα στοχε?ουμε στην αγορ? του εξωτερικο?, στην αμερικ?νικη αγορ? για παρ?δειγμα.

100 Backlinks τον μ?να σε ποιοτικ? sites

Σε αυτ?ν την περ?πτωση, θα πρ?πει να προσλ?βουμε ?ναν copywriter που θα εκτελε? και χρ?η προσωπικο? βοηθο? για να αναλαμβ?νει να βρ?σκει τρ?τα sites προ? δημοσ?ευση για απ?κτηση backlinks.

Ξ?ρω ?τι πολλο? απ? εσ?? τ?ρα θα ρωτ?σουν, καλ? δεν υπ?ρχει ?λλο? τρ?πο? απ?κτηση? backlinks; Για παρ?δειγμα μ?σω τη? δημιουργ?α? εν?? Ινφογραφικο?, εν?? ενημερωτικο? β?ντεο ? εκπληκτικο? περιεχομ?νου που ?λοι θα θ?λουν να συνδεθο?ν με αυτ?;

Η απ?ντηση ε?ναι ναι, αλλ? καν?να απ? τα παραπ?νω στοιχε?α δεν πληρο? τα τ?σσερα κριτ?ρια που αναφ?ραμε παραπ?νω. Επ?ση? ?πω? ?χουμε αναφ?ρει θα πρ?πει αυτ?ν την διαδικασ?α να μπορε? να την επαναλ?βει και ?να? ?σχετο? στο SEO ? και ηλ?θιο? ακ?μα, γιατ? κ?ποια στιγμ? θα βρεθε? κ?ποιο? τ?τοιο? να το κ?νει, εξο? και ο προσωπικ?? βοηθ??.

Θα πρ?πει λοιπ?ν η διαδικασ?α σα? να ε?ναι idiotproof. Μιλ?με λοιπ?ν για idiotproof SEO.

Δεν ε?ναι καινο?ριο? ο ?ρο? idiotproof, τα McDonalds ?χουν στ?σει ?τσι το πληροφοριακ? του? σ?στημα ?στε να μπορε? και ?να? ηλ?θιο? μ?νατζερ να το τρ?ξει, γιατ? κ?ποια στ?γμη θα βρεθε? κ?ποιο? ηλ?θιο? να το κ?νει. Και μην γελ?τε καθ?λου γιατ? ?μα το ψ?ξετε λ?γο περισσ?τερο θα δε?τε ?τι ?τσι ε?ναι.

Χρει?ζεται λοιπ?ν ω? π?μπτο κριτ?ριο η διαδικασ?α SEO να ε?ναι idiotproof.

Π?με λοιπ?ν να δο?με τι γ?νεται στην περ?πτωση των 100 backlinks το μ?να.

Σε αυτ?ν την περ?πτωση χρειαζ?μαστε full time copywriter ? και κ?ποιον που θα γρ?ψει τα ?ρθρα φασ?ν. Το κ?στο? των 100 ?ρθρων ε?ναι 3.000€ περ?που το μ?να. Το κ?στο? των δημοσιε?σεων θα φτ?σει σε ?ναν προ?πολογισμ? SEO ?νω των 10.000€ το μ?να.

Εδ? αρχ?ζουμε να σκεφτ?μαστε σοβαρ? την επιλογ? να επιλ?ξουμε μια εταιρε?α SEO αντ? να παλε?ουμε μ?νοι μα?, γιατ? πραγματικ? ο προ?πολογισμ?? και το κ?στο? ?χει ξεφ?γει.

Μια εταιρε?α SEO επειδ? κ?νει το ?διο πρ?γμα με μα? σε βιομηχανικ? κλ?μακα ε?ναι ικαν? να πετ?χει οικονομ?ε? κλ?μακα? και να ρ?ξει τι? τιμ?? σε πολλ?? υπηρεσ?ε?.

Για να μπορ?σουμε ?μω? να εντοπ?σουμε τα 100 sites με τα οπο?α θα συνδεθο?με θα πρ?πει να ?χουμε και ειδικ? λογισμικ? που θα ψ?χνουν ευκαιρ?ε? για διασ?νδεση ?πω? το Link Assistant τη? SEO Powersuite.

Ο ρ?λο? μα? σε αυτ?ν την περ?πτωση θα πρ?πει να ε?ναι καθαρ? εποπτικ?? και διαχειριστικ??. Θα πρ?πει να κρατ?τε σε excel ?λο το αρχε?ο των backlinks που ?χετε τοποθετ?σει με ημερολογιακ? σειρ?.

?να δε?γμα του αρχε?ου backlinks θα το βρε?τε σε αυτ? εδ? το excel.

Οπ?τε π?λι κλιμακ?νεται η διαδικασ?α του SEO ε?τε χρειαζ?μαστε 10 backlinks τον μ?να ε?τε 100. Σημει?στε ?τι με 100 backlinks τον μ?να σε ?να χρ?νο θα ?χετε συσσωρε?σει περ?που 1200 backlinks απ? διαφορετικ? domains.

Σε ?να ?λλο π?λι site που θ?τει την ?δια ερ?τηση ?μα ε?ναι εφικτ? το μοντ?λο του Tim Ferris τη? εβδομ?δα? τη? τετρ?ωρη? εργασ?α? στο SEO, π?λι ο αναλυτ?? αναφ?ρεται στην χρ?ση φασ?ν backlinks και φασ?ν ?ρθρων απ? το Odesk και απ? ?λλε? τ?τοιε? ιστοσελ?δε? ?πω?:

Αντ? επιλ?γου

digital nomad

 

Συμπερασματικ?, βλ?πουμε ?τι το μοντ?λο του 4 Hour SEO Week λειτουργε? μ?νο ?ταν υπ?ρχει ?δη μια ιστοσελ?δα σε λειτουργ?α και ?χει κ?ποια κατ?ταξη, αλλι?? ε?ναι δ?σκολο σε ?να start up site, σε ?να νε?δμητο site δηλαδ? να λειτουργ?σει μ?νο με 4 ?ρε? την εβδομ?δα.

Επ?ση? ο υπε?θυνο? τη? ιστοσελ?δα? ? ο ιδιοκτ?τη? τη? θα πρ?πει να ?χει κ?ποια σχετικ? εμπειρ?α στο αντικε?μενο για να μπορε? να αυτοματοποι?σει και να εποπτε?σει την διαδικασ?α.

Ωστ?σο για καλ?τερα αποτελ?σματα, θα χρειαστε?τε π?ντα την συνδρομ? μια? εταιρε?α? SEO, σαν την δικ? μα? που θα επιφ?ρει τα ?δια αποτελ?σματα ? και καλ?τερα σε λιγ?τερο χρ?νο και με μικρ?τερο κ?στο?.

Μ?νο ?τσι θα μπορ?σετε να ελευθερωθε?τε σε χρ?νο, να κ?νετε διακοπ?? αν? τον κ?σμο και ζ?σετε τη μοναδικ? εμπειρ?α του digital nomad!

Σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α!

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO optimization και προ?θηση ιστοσελ?δων

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍