ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

?lekseis-kleidia-seo-periexomeno

Περιεχ?μενα

3 Στ?χοι που πρ?πει να πετ?χετε με τι? λ?ξει? κλειδι?

Για να μπορ?σετε να αυξ?σετε του? πελ?τε? σα? στοχε?οντα? με τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? και το κατ?λληλο περιεχ?μενο, του? πιο προσοδοφ?ρου? πελ?τε?

Γεια σα? φ?λοι μου, ?λλη μια εβδομ?δα π?ρασε και απ? το γραφε?ο μου σκ?φτηκα ποιο ?τανε το καταλληλ?τερο θ?μα να συζητ?σουμε αυτ? την εβδομ?δα. Γιατ? ?να? πραγματικ?? ηγ?τη? στο χ?ρο του SEO και τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων θα πρ?πει να γυμν?ζει και να εξασκε? του? πελ?τε? του για να του? κρατ?σει σε φ?ρμα και για να μπορο?νε να βγ?ζουνε τα sites του? λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

Θα ?θελα λοιπ?ν να σα? εφυστ?σω την προσοχ? σε τρ?α πολ? σημαντικ? θ?ματα και προκλ?σει? που θα πρ?πει να πετ?χετε με το SEO και την επιλογ? των σωστ?ν λ?ξεων κλειδι?ν. Τα τρ?α αυτ? σημαντικ? πρ?γματα δεν ε?ναι ?λλα απ?:

 • Σχετικ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? με την αναζ?τηση ? Relevance
 • Πρ?θεση του χρ?στη ? user intent και η
 • Μετατροπ? του επισκ?πτη σε πελ?τη ? conversions.

?μα λοιπ?ν αισθ?νεστε ?τι η ιστοσελ?δα σα? ?χει με?νει π?σω σε ?να απ? αυτ? τα τρ?α θ?ματα ? ?τι ?χετε πολ? μεγ?λη επισκεψιμ?τητα, αλλ? καθ?λου πωλ?σει? ? μετατροπ?? των χρηστ?ν σε πελ?τε?, τ?τε σ?γουρα θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

SEO, λ?ξει? κλειδι? και περιεχ?μενο

Π?ντα υπ?ρχε μια μαγικ? και χαλαρ? θα ?λεγα σχ?ση σχετικ? με την ευρ?τερη ?ννοια του SEO σ?μερα.

Κυρ?ω? γιατ? η τερ?στια παραπληροφ?ρηση γ?ρω απ? τον χ?ρο του SEO που επικρατε? μα? ?χει κ?νει να ξεχ?σουμε τι ε?ναι στα αλ?θεια το πραγματικ? SEO. Μοι?ζει λ?γο με του? πολλο?? Θεο?? που υπ?ρχαν στην αρχαι?τητα και του? Ισραηλ?τε? που κ?θε φορ? που αν?βαινε ο Μωυσ?? στο Σιν? ξεχνο?σαν τον ?να και αληθιν? Θε? και λ?τρευαν ?λλου? ειδωλολατρικο?? Θεο??.

Παρομο?ω? συμβα?νει και στο SEO. Επειδ? το πραγματικ? SEO ε?ναι κουραστικ? και απαιτε? πολ? δουλει?, π?ρα πολλο? προσφε?γουν σε μεσοβ?ζικε? λ?σει?. Πληρ?νουν καν?να 50?ρικο το μ?να σε καν?να γραφε?ο για να του? κ?νει μουσαντ?νιο SEO. Β?ζουν και καν?να πενηντ?ρικο στα Adwords και γενικ?? φυτοζωο?ν αναρωτι?μενοι: Γιατ? δεν βγ?καν ακ?μα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google; Οεο!

?μω? το πραγματικ? SEO απαιτε? σκληρ? και καθημεριν? εργασ?α και ε?ναι συνυφασμ?νο με τι? λ?ξει? κλειδι? και το περιεχ?μενο που θα πρ?πει να δημιουργ?σετε για να καλ?ψετε τι? αν?γκε? των επισκεπτ?ν σα? πληροφορ?α, προ??ντα ? υπηρεσ?ε?.

Που σημα?νει ?τι το πραγματικ? SEO γ?νεται με την εξε?ρεση των κατ?λληλων λ?ξεων κλειδι?ν ? των λ?ξεων κλειδι?ν που μετατρ?πουν τον επισκ?πτη σε πελ?τη. Για παρ?δειγμα αν κ?ποιο? αναζητ? ” καμπαρντ?νε? ανδρικ?? ” γενικ? ?σω? να μην ενδιαφ?ρεται να αγορ?σει πραγματικ?.

?μω? αυτ?? που αναζητ?? ” Καμπαρντ?νε? Burberry τιμ?? ” τ?τε ?ντω? ενδιαφ?ρεται να αγορ?σει και αναζητ? την καλ?τερη δυνατ? τιμ?.

Αυτ? λ?γεται πρ?θεση του χρ?στη, την οπο?α στο επαγγελματικ? και σωστ? SEO καλο?μαστε να μαντ?ψουμε ? μ?λλον να εκμαιε?σουμε.

Το ερ?τημα τ?ρα που τ?θεται ε?ναι: Ακ?μα θ?λετε να βγε?τε με τη λ?ξη ανδρικ?? καμπαρντ?νε? πρ?τη στη Google; Η γενικ? με οποιαδ?ποτε βασικ? λ?ξη κλειδ?, τη στιγμ? που οι αναζητ?σει? με ε?στοχη πρ?θεση του χρ?ση ε?ναι κυρ?ω? long tail keywords; Το 90% των επισκ?ψεων στην ιστοσελ?δα μου προ?ρχεται απ? φρ?σει? κλειδι? ? long tail keywords.

Η Σχετικ?τητα τη? αναζ?τηση? και του περιεχομ?νου

Ο παρ?γοντα? τη? σχετικ?τητα μια? αναζ?τηση? με τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ε?ναι βαρ?μετρο για την Google, αφο? τα σχετικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? την δι?κριναν ω? την ποιο ποιοτικ? μηχαν? αναζ?τηση? απ? δεκ?δε? ?λλε? εκε?νη? τη? εποχ?? ?πω? Yahoo, Lycos, Excite, Webcrawler και πολλ?? ?λλε?.

Η σχετικ?τητα μια αναζ?τηση? με την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το πρ?το πρ?γμα που θα πρ?πει να κοιτ?ξετε. Με ?λλα λ?για θα πρ?πει να ?χετε δημιουργ?σει ποιοτικ? περιεχ?μενο με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? τη? οπο?ε? χρησιμοποιε? ο χρ?στη? και ο υποψ?φιο? πελ?τη? σα?.

?μα δηλαδ? οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? ψ?χνουν φωτογρ?φο γ?μων, τ?τε θα πρ?πει να βρε?τε ?ναν τρ?πο να το δηλ?σετε αυτ? στη Google.

Και επειδ? δεν μπορε?τε να την π?ρετε απλ?? τηλ?φωνο και να τη? το πε?τε ?τι το site σα? ε?ναι σχετικ? με φωτογραφ?σει? γ?μων, ?ρα να σα? συμπεριλ?βει και εσ?? στην πρ?τη σελ?δα των αποτελεσμ?των, τ?τε θα πρ?πει να βρε?τε κ?ποιον ?λλο τρ?πο που να ε?ναι πιο αποτελεσματικ??. ?λλωστε η πρ?τη σελ?δα τη? Google ?χει μ?νο 10 θ?σει?. Σ?γουρα δεν υπ?ρχουν μ?νο 10 site με φωτογραφ?σει? γ?μων, ?ρα ε?ναι λ?γο δ?σκολο να μπε?τε ?λοι στην πρ?τη δεκ?δα.

Για αυτ? το λ?γο η Google αποφ?σισε να θεσπ?σει κ?ποια κριτ?ρια ποι?τητα? και εισ?γαγε το PageRank. To PageRank βασ?στηκε στον αριθμ? των backlinks που δε?χνουν στο site σα? ω? κριτ?ριο ποι?τητα?. Τ?τε ο Lary Page και ο Sergey Brin ?ταν ακ?μα πιτσιρικ?δε? στο Πανεπιστ?μιο του Stanford και καθ?? κ?νανε το διδακτορικ? του? διατριβ? ε?χανε μια αφελ? ακαδημα?κ? θε?ρηση για το ?ντερνετ.

Βασ?στηκαν στον λογισμ? ?τι για να ε?ναι ?να site σημαντικ? θα πρ?πει να ε?ναι ?ξιο αναφορ?? απ? ?λλα site. Και επειδ? στον ακαδημα?κ? κ?σμο ε?ναι υποχρεωτικ? να παραθ?τει? π?ντα τι? πηγ?? σου, θε?ρησαν ?τι το ?ντερνετ τα πρ?γματα θα δουλε?ουν κ?πω? ?τσι. ?λοι δηλαδ? θα παραθ?τουμε τι? πηγ?? μα? και θα συνδε?μαστε με τη λ?ξη κλειδ? με τι? ιστοσελ?δε? που ?ντω? του αξ?ζει κ?τι τ?τοιο.

Λ?γο παρ?ξενο τη στιγμ? που το 98% των χρηστ?ν του ?ντερνετ δεν γνωρ?ζει τι ε?ναι το backlink, εν? το 99.8% των χρηστ?ν γνωρ?ζει να φτι?χνει ?να σωστ? backlink.

Πιθανολογε?τε ?τι μ?νο το 2% των χρηστ?ν του ?ντερνετ γνωρ?ζει τι ε?ναι το backlink σ?μερα, εν? μ?νο το 0,2% των χρηστ?ν γνωρ?ζει να φτι?χνει ?να σωστ? backlink.

Ναι φ?λοι μου αυτ? ε?ναι η πραγματικ?τητα στο ?ντερνετ σ?μερα στην Ελλ?δα και σε ?λο τον κ?σμο. Αντιλαμβ?νεστε λοιπ?ν π?σο δ?σκολο ε?ναι για ?ναν αρχ?ριο στο SEO να δημιουργ?σει ?στω και ?να σωστ? backlink.

Για να μην μακρηγορ?σω ?λλο, επειδ? η αξιολ?γηση τη? ποι?τητα? εν?? site δεν μπορε? να γ?νει μ?νο με τον αριθμ? και την ποι?τητα των backlinks, η Google δι?ρθωσε και αναβ?θμισε τον αλγ?ριθμο τη? π?ρα πολλ?? φορ?? απ? την στιγμ? τη? εισαγωγ?? του το 1998.

Η ποι?τητα και η σημαντικ?τητα μια? ιστοσελ?δα? δεν ε?ναι μ?νο θ?μα backlink γιατ? πολλ?? φορ?? αυτ? μπορο?ν να χειραγωγηθο?ν και να ε?ναι spam links αλλ? και απ? την ποι?τητα του περιεχομ?νου.

Το ερ?τημα που τ?θεται εδ? λοιπ?ν ε?ναι π?σο ποιοτικ? ε?ναι το site σα?;

?να? απ? του? σημαντικ?τερου? στ?χου? που ε?χα για το ParaMarketing Blog που διαβ?ζετε σ?μερα ε?ναι ο στ?χο? τη? ποι?τητα?. ?θελα ο επισκ?πτη? ?ταν το επισκ?πτεται να ζαλ?ζεται απ? την ποι?τητα. Να παθα?νει κοκομπλ?κο απ? το δωρε?ν απ?στευτο ποιοτικ? περιεχ?μενο σε ebook, ?ρθρα, podcast και β?ντεο.

Εσε?? τι στ?χου? ?χετε για το site σα?; Με ποιον τρ?πο θα δηλ?σετε στη google ?τι ε?στε ?να ποιοτικ? site;

Σκεφτε?τε καλ? την επ?μενη φορ? που αναρωτηθε?τε ? γκρινι?ξετε γιατ? δεν ?χετε επισκεψιμ?τητα, δεν ?χετε πελ?τε? ? πωλ?σει?. Ρωτ?στε τον εαυτ? σα?, ε?ναι ποιοτικ? το site μου;

Αλλ? για να μην ξεχνι?μαστε γιατ? το θ?μα μα? ε?ναι η σχετικ?τητα του περιεχομ?νου. Θα πρ?πει να δηλ?σετε με ?μμεσα σ?ματα που θα στε?λετε στη Google για την σχετικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Αυτ? μπορε? να γ?νει μ?σα απ? τα παρακ?τω σημαντικ? β?ματα:

 1. Τοποθετ?στε τη λ?ξη κλειδ? στο domain name.
 2. Συνδεθε?τε με ?λλα sites που ?χουνε σχετικ? περιεχ?μενο.
 3. Δημιουργε?στε ξεκ?θαρο περιεχ?μενο το οπο?ο να ε?ναι σχετικ? με την ιστοσελ?δα σα?.
 4. Δημιουργ?στε αν?λογα προφ?λ σε δι?φορα social media που να ε?ναι σχετικ? με σα?. Φροντ?στε να συν?ψετε σχ?σει? με ?τομα που ?χουνε σχ?ση με το αντικε?μενο σα? και μπορο?ν να σα? κ?νουν like, share και tweet.
 5. Τ?λο? γραφτε?τε στο Google My Business στη σχετικ? κατηγορ?α που εκφρ?ζει τη δραστηρι?τητα σα?.

Βρε?τε την πρ?θεση του χρ?στη

Η πρ?θεση του χρ?στη π?σω απ? τι? λ?ξει? κλειδι? και την αναζ?τηση στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι ?ντω? ?να μυστ?ριο. ?μω? σε αυτ? το μυστ?ριο θα ρ?ξουμε φω? γιατ? το ?ντερνετ ε?ναι ?να? μαθηματικ?? κ?σμο?, ?λα καταγρ?φονται και τ?ποτε δεν παραμ?νει μυστικ?.

Το ζητο?μενο λοιπ?ν εδ? ε?ναι ?τι για να βελτι?σετε το SEO σα? θα πρ?πει να βελτι?σετε τι? λ?ξει? σα? κλειδι? και να βρε?τε αυτ?? οι οπο?ε? φ?ρνουν λεφτ?. Αυτ?? ε?ναι τα λεγ?μενα money keywords.

Αφο? εντοπ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? τα οπο?α φ?ρνουν λεφτ? ? με τι? οπο?ε? ?ρχονται οι καλ?τεροι πελ?τε? στο site σα?, τ?τε θα πρ?πει να δημιουργ?σετε αν?λογο περιεχ?μενο και να το δημοσιε?σετε στα social media για να π?ρετε τα πρ?τα σα? backlink και τον πρ?το σα? κ?σμο. Δε?τε περισσ?τερα στο High Traffic Formula: Πω? να π?ρετε χιλι?δε? επισκ?πτε? στο site σα?!

Η πρ?θεση του χρ?στη ε?ναι πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? στην α?ξηση των μετατροπ?ν των επισκεπτ?ν σα? σε πελ?τε?.

Π?ρα πολλο? επαγγελματ?ε? του SEO θεωρο?ν ?τι οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι πλ?ον ?χρηστε? ?μα δεν ξ?ρουμε την ακριβ? πρ?θεση του χρ?στη π?σω απ? αυτ??. Σ?μφωνα με την ?δια πηγ? υπ?ρχουν τ?σσερι? βασικ?? προθ?σει? του χρ?στη πριν κ?νει την αναζ?τηση του στο ?ντερνετ:

 • Πρ?θεση Πλο?γηση?.
 • Απλ?? πληροφ?ρηση?.
 • Εμπορικ? ? επιχειρηματικ? (για παρ?δειγμα να κ?νει συγκρ?σει? μεταξ? τεχνικ?ν χαρακτηριστικ?ν) και
 • Συναλλακτικ? ? αυτ? με πρ?θεση αγορ??

Οι συναλλακτικ?? προθ?σει? θεωρο?νται πω? ε?ναι και οι πιο σημαντικ?? στον χ?ρο τη? αναζ?τηση? γιατ? σα? δε?χνουν με ποια λ?ξη κλειδ? αναζητ?νε οι πελ?τε? για να κ?νουν μια αγορ? ? μια συναλλαγ?. Θεωρε?τε ?τι ε?ναι η πιο κοντιν? στην μετατροπ?.

Μια συμβουλ? που ?χω να σα? δ?σω ε?ναι ?τι θα πρ?πει με κ?θε τρ?πο να μελετ?σετε τα στατιστικ? των πελατ?ν σα? και να του? ρωτ?σετε με ποιο τρ?πο ? και ποια λ?ξη κλειδ? σα? βρ?καν στο ?ντερνετ. ?τσι θα αναγνωρ?σετε την πρ?θεση του? με β?ση τη λ?ξη κλειδ? που αναζ?τησαν την ιστοσελ?δα ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

?μα π?λι νομ?ζετε ?τι ?χετε και ποιοτικ?, σχετικ? site και ?χετε καταφ?ρει να βρε?τε την πρ?θεση του χρ?στη, τ?τε δεν μ?νει παρ? να αυξ?σετε τι? μετατροπ?? σα?!

Αυξ?στε τι? μετατροπ?? των επισκεπτ?ν σε πελ?τε?

Η μ?τρηση των μετατροπ?ν ε?ναι ?να πολ? μεγ?λο και ?σω? πολ? δ?σκολο κομμ?τι που καλο?νται να καλ?ψουν τα Google Analytics, να γ?νεται να το καλ?ψουν κι?λα?.

?σο μικρ? ?μω? και να ε?ναι στην αρχ? το ποσοστ? μετατροπ?ν σα?, δεν ?χει σημασ?α, αφο? μπορε?τε να το αυξ?σετε, να βελτι?σετε το site σα? και να π?ρετε ν?ου? πελ?τε?. ?να? απ? του? στ?χου? του σωστο? και ποιοτικο? SEO ε?ναι να αυξ?σετε του? πελ?τε? και την επιχε?ρηση σα? στο ?ντερνετ και ?χι να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google το οπο?ο το θεωρ? πλ?ον ω? ?να πολ? πετυχημ?νο μ?ρκετινγκ τρυκ.

Παρακ?τω θα σα? δ?σω 7 απλ?? συμβουλ?? για να αυξ?σετε τι? μετατροπ?? των επισκεπτ?ν σα? σε πελ?τε?. Ε?πα να μην σα? προβληματ?σω ?λλο με θεωρ?ε? και να σα? δ?σω και μερικ? πρακτικ? πρ?γματα που μπορε?τε να τα εφαρμ?σετε ?μεσα στην ιστοσελ?δα σα?.

Η βελτ?ωση του ποσοστο? μετατροπ?? λ?γεται και Conversion Rate Optimization ? CRO. Μπορε?τε να κ?νετε μια πρ?τη ?ρευνα στη Google για να δε?τε περισσ?τερα για το CRO.

1. Κ?ντε A/B testing

Ε?τε ?χετε ποσοστ? μετατροπ?ν 2% ε?τε ?χετε 5%, μ?σω του split testing θα μπορο?σατε να βελτι?σετε αυτ? το ποσοστ?. Προσωπικ? ?χω δει και ποσοστ? μετατροπ?ν που να αγγ?ζουν το 15% σε site ?πω? το δικ? μου. Το split testing δεν ε?ναι ?λλο απ? το να δοκιμ?σετε δ?ο διαφορετικ?? εκδοχ?? τη? ?δια? προσφορ?? ? ιστοσελ?δα? κτλ.

2. Δημιουργ?στε μια ξεκ?θαρη πρ?ταση πωλ?σεων

Το να ε?στε ξεκ?θαρο? απ? την αρχ? για το τι πουλ?τε στο site σα? ? για το τι θ?λετε να κ?νει ο επισκ?πτη? αμ?σω? μ?λι? επισκ?πτεται την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ?σω? το απλο?στερο πρ?γμα στον κ?σμο και ?μω? τ?σο δ?σκολο να το βρε?τε σε site που μ?λι? τ?ρα ξεκιν?νε στο ?ντερνετ.

Μ?νο ?σοι πραγματικ? ξ?ρουν τι θ?λουν οι πελ?τε? του? και τι πραγματικ? θ?λουν οι ?διοι απ? του? πελ?τε? του? να ?χουνε δημιουργ?σει μια ξεκ?θαρη πρ?ταση πωλ?σεων.

Μια παρατ?ρηση που ?θελα να κ?νω ε?ναι ?τι θα πρ?πει να εστι?σετε σε μ?νο μια λειτουργ?α στην αρχ? που θα επιτελε? το site σα? και να φροντ?σετε να την κ?νετε καλ?. Θα πρ?πει να επιλ?ξετε αν το site σα? θα ε?ναι blog? ? e-shop γιατ? και τα δ?ο μαζ? δεν γ?νεται να ε?ναι.

3. Δημιουργ?στε ?να καν?λι πωλ?σεων

Ποιο ε?ναι το καν?λι πωλ?σεων σα?; ?χετε δημιουργ?σει ?να καν?λι πωλ?σεων μ?σα στο site σα?; Κ?θε πετυχημ?νη επιχε?ρηση διαθ?τει περισσ?τερα απ? ?να καν?λια πωλ?σεων ε?τε ηλεκτρονικ? ε?τε φυσικ?.

Το κ?θε ?να καν?λι πωλ?σεων ? sales funnel ?πω? λ?γεται θα πρ?πει να ξεκιν?ει με μ?α σελ?δα προορισμο? ? landing page για να μαζε?ει τα email των επισκεπτ?ν. Στη συν?χεια, θα πρ?πει να περν?ει του? επισκ?πτε? μ?σα απ? μια διαδικασ?α γνωριμ?α? με εσ?? μ?σω κ?ποιων emails μ?χρι να φτ?σει ο πελ?τη? στην π?ληση. ?χει παρατηρηθε? ?τι χρει?ζονται 7-12 email για να σα? γνωρ?σει ο πελ?τη? και να αγορ?σει κ?τι απ? σα?.

Το 80% των πωλ?σεων πραγματοποιο?νται αν?μεσα στο 7 με το 12 email. ?μα δεν ?χετε κ?ποιο πρ?χειρο καν?λι πωλ?σεων στην ιστοσελ?δα σα? ακ?μα, σκεφτε?τε το σοβαρ?. Χωρ??? κ?ποιο ευδι?κριτο καν?λι πωλ?σεων, χ?νετε το 80% των πωλ?σεων σα?.

4. Αυξ?στε την εμπιστοσ?νη

Η α?ξηση τη? εμπιστοσ?νη? του κοινο? προ? τη φ?ρμα σα? μπορε? να γ?νει με πολλο?? τρ?που?. Πρ?τον με την μεγαλ?τερη ?κθεση στο κοιν?. Η μαζικ? ?κθεση θα σα? κ?νει ιδια?τερα γνωστο?? σε πολ? κ?σμο και θα σα? βοηθ?σει να σα? δο?νε οι υποψ?φιοι πελ?τε? πολλ?? φορ?? πριν π?ρουν την απ?φαση να αγορ?σουν απ? εσ??.

?σο πιο πολ? γνωστ?? γ?νεται μ?σα απ? την προσωπικ? προβολ?, τ?σο πιο πολ? θα σα? εμπιστευτο?ν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα?. Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα για την προσωπικ? προβολ? στη σχετικ? κατηγορ?α ?ρθρων στο blog μου personal branding.

5. Κ?ντε ευκολ?τερε? τι? αγορ?? των πελατ?ν σα?

Π?σα κλικ χρει?ζεται να κ?νει ο επισκ?πτη? για να αγορ?σει απ? το site σα?; ?μα παρατηρ?σετε τα πιο δημοφιλ? e-shop ?πω? το ebay, skroutz και amazon ?χουν απλοποι?σει ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο τη διαδικασ?α π?ληση? μει?νοντα? αισθητ? τον αριθμ? των κλικ? που απαιτο?νται απ? του? πελ?τε? για να αγορ?σουν ?να προ??ν.

?μα δεν γ?νεται ο επισκ?πτη? να αγορ?σει με ?να κλικ ? μερικ? ελ?χιστα κλικ, δοκιμ?στε να αφαιρ?σετε απ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα τα β?ματα που δεν χρει?ζονται. ?σο λιγ?τερα β?ματα εμπερι?χονται στη διαδικασ?α π?ληση? τ?σε? πιο πολλ?? πωλ?σει? θα ?χετε.

6. Αναφ?ρατε μαρτυρ?ε? πελατ?ν

Οι μαρτυρ?ε? πελατ?ν φα?νεται να αυξ?νουν τα ποσοστ? των μετατροπ?ν μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?. Φροντ?στε να τι? ?χετε σε περ?οπτη θ?ση Προσωπικ? ?βαλα του? πελ?τε? μου σε περ?οπτη θ?ση. Δε?τε μερικ?? απ? τι? δικ?? μου μαρτυρ?ε? πελατ?ν.

Προσοχ? μην το παρακ?νετε, η ιστοσελ?δα σα? δεν θα πρ?πει να γ?νει αποκλειστικ? μια σελ?δα ? ?να γρ?μμα πωλ?σεων και να δε?χνει σαν τι? σελ?δε? spam που μπορε? να βρει κ?ποιο? σε δι?φορα ?ντερνετ μ?ρκετινγκ sites.

7. Αφαιρ?στε οτιδ?ποτε αποσπ? την προσοχ? των πελατ?ν

?ταν λ?με αφαιρ?στε οτιδ?ποτε, εννοο?με οτιδ?ποτε. Τι? διαφημ?σει?, τα ενοχλητικ? pop up, τα πολ?χρωμα φανταχτερ? banner. Εστιαστε?τε μ?νο στο να κ?νετε απλο?στερο το site σα? και να βοηθ?σετε τον τελικ? χρ?στη να βρει γρ?γορα και ε?κολα αυτ? που θ?λει.

Η με?ωση των θορ?βων και τη? απ?σπαση? τη? προσοχ?? απ? τα δευτερε?οντα θ?ματα θα κρατ?σει την προσοχ? των επισκεπτ?ν σα? στα βασικ? μ?νο θ?ματα. ?μα για παρ?δειγμα ο στ?χο? σα? ε?ναι ο τελικ?? χρ?στη? να β?λει το email του σε μια φ?ρμα εγγραφ??, τ?τε θα πρ?πει να τοποθετ?σετε σε κα?ρια θ?ση αυτ? τη φ?ρμα και να αφαιρ?σετε ?λο το δευτερε?ον ?χρηστο περιεχ?μενο

Δε?τε περισσ?τερα για τι? λ?ξει? κλειδι?, το περιεχ?μενο και το SEO

Ξ?χασα κ?τι;

Σ?γουρα, μα για αυτ? χρει?ζομαι τη βο?θεια σα?, τη βο?θεια του κοινο? για να βελτιωθ? και να γ?νω καλ?τερο?. Μπορε?τε να στε?λετε την ?ποψη σα? κ?τω στα σχ?λια και ?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο να κ?νετε like, share, tweet, pin και Plus στο Google Plus! Σα? ευχαριστ? πολ?!

?μα ε?στε στη φ?ση τη? κατασκευ?? εν?? e-shop ? δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι απ? την απ?δοση του παλιο? σα? e-shop, μπορε?τε να ζητ?σετε μαι προσφορ? για κατασκευ? εν?? ν?ου SEO e-shop σε WordPress. Μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου στο 6972.364.387.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

5 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍