ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

21-web-design-tips

21 Συμβουλ?? για τ?λειο web design

Περιεχ?μενα

Πω? να σχεδι?σετε μια ιστοσελ?δα με τα τ?λεια γραφιστικ? χαρακτηριστικ? για υψηλ? απ?δοση

?ταν κ?ποιο? ξεκιν?ει την κατασκευ? τη? ν?α? του ιστοσελ?δα? ε?ναι λ?γο δ?σκολο να συνδυ?σει ?λα ?σα χρει?ζονται για να μπορ?σει να χτ?σει ?να πρωτ?τυπο σ?νολο σχεδιαστικ? που ε?ναι σ?μφωνο με τι? αρχ?? του SEO και φυσικ? του μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.

?μω? μια ιστοσελ?δα χρει?ζεται εκτ?? και απ? τη λογικ? δι?ταξη του περιεχομ?νου μ?σα σε αυτ?ν, τι? λ?ξει? κλειδι? και πολλ? ?λλα, και μια δ?ση ?μπνευση?, μ?α πινελι? πρωτοτυπ?α? ?στε να ε?ναι διαφορετικ? απ? τι? ?λλε? τ?σο αισθητικ? αλλ? και λειτουργικ?.

Στην προσπ?θεια μου αυτ? να σα? δ?σω περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για το τι πρ?πει να κ?νετε στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα? και το τι πρ?πει να αποφ?γετε, σα? δ?νω 21 συμβουλ?? για πρωτ?τυπο web design, λειτουργικ? web design που θα ?χει πολλαπλ?σια απ?δοση για την επιχε?ρηση σα?.

1 Κ?ντε την ?ρευνα σα? πριν σχεδι?σετε οτιδ?ποτε

Πριν ξεκιν?σετε να κ?νετε οτιδ?ποτε, θα πρ?πει να κ?νετε την ?ρευνα σα? και να ασχοληθε?τε πολ? σοβαρ? με την αγορ? στ?χο σα? υποβ?λλοντα? την ερ?τηση στον εαυτ? σα?:

Σε ποιου? απευθ?νεται η ιστοσελ?δα? σα?;

Θα πρ?πει να γνωρ?ζετε την αγορ? σα? και να στοχε?ετε αποκλειστικ? στο να εξυπηρετ?σετε τι? αν?γκε? τη? αγορ?? και να ασχοληθε?τε με το πω? να μετατρ?ψετε του? επισκ?πτε? σε πελ?τε? σα? μ?σα απ? ?να πρωτ?τυπο web design.

Βρε?τε ποιοι ε?ναι οι ?μεσα πετυχημ?νοι ανταγωνιστ?? σα? και αναλ?στε του? καθ?? και τι? ιστοσελ?δε? που ?χουν. Βρε?τε ποια στοιχε?α των ανταγωνιστ?ν σα? ε?ναι τα καλ?τερα και τα δυνατ?τερα και χρησιμοποι?στε τα για να χτ?σετε και εσε?? το δικ? σα? site.

Προσοχ?, δεν λ?με ?τι πρ?πει να αντιγρ?ψετε τα π?ντα απ? του? ανταγωνιστ?? σα?, αλλ? να π?ρετε μερικ? απ? τα καλ?τερα στοιχε?α των ιστοσελ?δων του? για να δημιουργ?σετε το δικ? σα? πρωτ?τυπο site το οπο?ο θα ?χει καλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?? απ? του? ?λλου?.

2 Περιορ?στε τα χρ?ματα

?ταν σχεδι?ζετε μια καινο?ρια ιστοσελ?δα απ? την αρχ? το δ?λεαρ τη? δημιουργικ?τητα? ε?ναι μεγ?λο και ειδικ? ?μα ε?στε πολ? δημιουργικ? ?τομα σαν και μ?να που δεν του? αρ?σει τ?ποτα, τ?τε ε?ναι λ?γο δ?σκολο να μην μπε?τε στον πειρασμ? να δοκιμ?σετε πολλ? χρ?ματα και τον συνδυασμ? του?.

?μω? τα πολλ? χρ?ματα κουρ?ζουν τον επισκ?πτη και μ?λλον τον μπερδε?ουν, οπ?τε καλ? θα ?ταν να περιοριστε?τε σε ?να ? δ?ο το πολ? βασικ? χρ?ματα για την ιστοσελ?δα σα? χρησιμοποι?ντα? το ?σπρο σαν βασικ? φ?ντο.

Σχετικ? με το ?να χρ?μα, για παρ?δειγμα ?μα επιλ?ξετε το μπλε και βασικ? χρ?μα τη? ιστοσελ?δα? σα?, που σημα?νει ?τι θα ?χετε χρησιμοποι?σει και το ?διο για τον σχεδιασμ? τη? εταιρικ?? σα? ταυτ?τητα?, του λογ?τυπου σα? δηλαδ? και του brand σα?, ε?ναι ?να πολ? καλ? χρ?μα.

Με β?ση το μπλε μπορε?τε στη συν?χεια να χρησιμοποι?σετε μερικ?? διαφορετικ?? αποχρ?σει? του για σχεδι?σετε ?λλα στοιχε?α ?πω? τα κουμπι? των συνδ?σμων, το μενο? σα?, τα widgets κτλ.

Σιγουρευτε?τε ?τι ?χετε επιλ?ξει τα σωστ? χρ?ματα και ?τι ε?ναι αρμονικ? ?λα αυτ? μεταξ? του?. Για να μην π?σετε σε χρωματικ?? γκ?φε? μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε μερικο?? οδηγο?? χρωμ?των που υπ?ρχουν ?δη στο ?ντερνετ.

3 Branding και λογ?τυπα

Το λογ?τυπο σα? ε?ναι μ?λλον το πιο βασικ? πρ?γμα ? σχεδιαστικ? στοιχε?ο που υπ?ρχει στην ιστοσελ?δα σα?, αφο? καθορ?ζει την εταιρικ? σα? ταυτ?τητα και λ?ει πολλ? για εσ?? και τη φ?ρμα σα?.

?λη αυτ? η διαδικασ?α σχεδιασμο? του λογ?τυπου σα? λ?γεται branding και στ?χο ?χει να κ?νει το brand name σα? αναγνωρ?σιμο και διακριτ? αν?μεσα σε δεκ?δε? ?λλα brands.

Π?λι στο branding και στον σχεδιασμ? του λογ?τυπου, η επιλογ? των σωστ?ν χρωμ?των ε?ναι το ?λφα και το ωμ?γα καθ?? και τα σχεδιαστικ? στοιχε?α που θα χρησιμοποι?σετε για να απεικον?σετε αυτ? που θ?λετε.

Προσοχ? ?μω? η πολυπλοκ?τητα στον σχεδιασμ? του λογ?τυπου σα? και στη δημιουργ?α του brand σα? δεν βοηθ?ει καθ?λου μα καθ?λου. Προτιμ?στε απλ? σ?μβολ? και διακριτ?? γραμματοσειρ??.

Επ?ση? θα πρ?πει να υπ?ρχει συνοχ? μεταξ? λογ?τυπου και ιστοσελ?δα? τ?σο ω? προ? τα χρ?ματα ?σο ω? προ? τι? γραμματοσειρ??.

4 Αντ?θεση γραμματοσειρ??

Η κλασσικ? ερ?τηση ε?ναι γιατ? νομ?ζετε ?τι τα βιβλ?α ?χουν σελ?δε? με λευκ? φ?ντο και μα?ρα γρ?μματα; Γιατ? προφαν?? ε?ναι πιο ευαν?γνωστα. Το ?διο ισχ?ει για τι? ιστοσελ?δε?.

Απ? την αρχ? καταβολ?? του ?ντερνετ, οι ιστοσελ?δε? ?χουν αλλ?ξει π?ρα πολ? ?μω? ?να πρ?γμα παραμ?νει κλασικ? το λευκ? φ?ντο και τα μα?ρα γρ?μματα με τη σωστ? αντ?θεση (contrast).

?μα δεν ?χει την σωστ? αντ?θεση η γραμματοσειρ? που ?χετε επιλ?ξει, τ?τε θα ε?ναι λ?γο δ?σκολο να κρατ?σετε τον επισκ?πτη μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? γιατ? θα ε?ναι πολ? κουραστικ? η αν?γνωση του περιεχομ?νου.

5 Σχεδιαστικ? δι?ταξη

Ε?ναι πολ? σημαντικ? να μπορ?σετε να ακολουθ?σετε μια σωστ? σχεδιαστικ? δι?ταξη στην ιστοσελ?δα σα? η οπο?α θα ?χει δι?ρκεια και θα μετατρ?πει τον επισκ?πτη σε πελ?τη.

Καλ? θα ε?ναι να σχεδι?σετε μερικ?? προτ?σει? πριν καταλ?ξετε στο τελικ? σχ?διο και φυσικ? καλ? θα ?τανε να αποφ?γετε το parallax design, για λ?γου? SEO και μ?νο.

6 Απλ?τητα

Το να κρατ?σετε τα πρ?γματα σε ?σο πιο απλ? επ?πεδο γ?νεται ε?ναι απαρα?τητο για να β?λετε σε τ?ξη το χ?ο? και να μην δημιουργ?σετε μεγαλ?τερο χ?ο? απ? αυτ? που θα πρ?πει να διαχειριστε?τε.

Αφαιρ?στε ?λα τα μη σημαντικ? στοιχε?α απ? την ιστοσελ?δα σα? ? μεταφ?ρετε τα στο τ?λο? ? π?νω απ? το footer για να μην αποσπο?νται οι πελ?τε? σα? απ? αυτ?.

Θα πρ?πει να δ?σετε ?μφαση στα 20% πιο σημαντικ? στοιχε?α που θα θ?λατε να αναδε?ξετε σ?μφωνα με την αρχ? του Parreto.

10 Responsive design

Η χρ?ση του ?ντερνετ σ?μερα ?χει επεκταθε? σε ?λο και περισσ?τερε? κινητ?? αλλ? και σταθερ?? συσκευ?? με διαφορετικ? αν?λυση οθ?νη?. ?τσι θα πρ?πει να προσαρμ?σουμε τον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? μα? σε ?λε? τι? κινητ?? συσκευ??, smaprthones, webtvs, και σε ?λε? τι? δυνατ?? αναλ?σει? για να μεγιστοποι?σουμε την χρηστικ?τητα και την εμπειρ?α του χρ?στη.

Αυτ? ονομ?ζεται responsive design και ε?ναι πολ? σημαντικ? σ?μερα να το ?χετε συμπεριλ?βει και στο δικ? σα? site.

12 Scroll ? κλικ;

Κ?ποιοι προτιμ?νε το κλικ για να φτ?σουν στην σελ?δα προορισμο? του? εν? ?λλοι το scroll, την κ?λιση προ? τα κ?τω δηλαδ?.

Κ?θε ε?δο? πλο?γηση? σε κ?θε ιστοσελ?δα ?χει τα αρνητικ? και τα θετικ? του και θα πρ?πει να προτιμ?τε αν?λογα με το κοιν? στ?χο σα?.

Για παρ?δειγμα το facebook ευνοε?τε απ? το ?πειρο scroll, εν? κ?ποιε? ?λλε? ιστοσελ?δε? ?σω? να μην ευνοο?νται απ? αυτ?.

13?Αφαιρ?στε τα περιττ??

Πριν ξεκιν?σετε το σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, θα πρ?πει να επιλ?ξετε ποια στοιχε?α θα χρησιμοποι?σετε και ποια ?χι. Το θ?μα ε?ναι να αφαιρ?σετε ?λα τα σχεδιαστικ? στοιχε?α που αποσπο?ν την προσοχ? απ? τον τελικ? χρ?στη για να επιτελ?σει τον στ?χο που ?χετε θ?σει με την ε?σοδο του στην ιστοσελ?δα σα?.

Ναι μπορε?τε να θ?σετε στ?χου? και στο Google Analytics για να δε?τε που π?ει ποιο? και να μετρ?σετε την αποτελεσματικ?τητα του σχεδιασμο? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?σω? στην αρχ? να θ?λετε να ?χετε συγκεντρ?σει π?ρα πολ? υλικ? που εν τ?λει θα ε?ναι ?χρηστο για την ιστοσελ?δα σα? και θα επιβαρ?νει αντ? να βοηθ?σει στη λ?ψη των απαρα?τητων πληροφορι?ν απ? τον τελικ? χρ?στη.

Τα κινο?μενα γραφικ?, τα gifs και γενικ? τα πολλ? γραφικ? κουρ?ζουν τον χρ?στη και η κ?πωση τον ωθε? στο να πατ?σει το κουμπ? τη? εξ?δου απ? το site σα?. Ποιο ε?ναι αυτ? το κουμπ?; Δεν υπ?ρχει τ?τοιο κουμπ? επ?σημα, αλλ? οποιοδ?ποτε κουμπ? πατ?σει κ?ποιο? και φ?γει απ? την ιστοσελ?δα μα? θεωρε?ται κουμπ? εξ?δου.

Επ?ση?, οι πολλ?? διαφημ?σει? και τα pop up κουρ?ζουν και καλ?πτουν το οπτικ? πεδ?ο του χρ?στη. Λιγ?τερε? διαφημ?σει? σημα?νει περισσ?τερη επισκεψιμ?τητα και μετατροπ??.

14 Χρ?ση κεν?ν χ?ρων?

Η χρ?ση των κεν?ν χ?ρων και του λευκο? αν?μεσα στι? σελ?δε? και στα σχεδιαστικ? στοιχε?α, η παραγραφοπο?ηση και ?ο λευκ?? ακ?λυπτο? χ?ρο? ξεκουρ?ζουν το μ?τι και βοηθ?νε στο να δημιουργηθε? η αν?λογη ?νταση ? ?χι σε ?να θ?μα.

?νταση εννοο?με με την ?ννοια τη? ?μφαση?. Ο λευκ?? χ?ρο? μα? βοηθ?ει να κατανο?σουμε καλ?τερα το ν?ημα και το κε?μενο μια? ιστοσελ?δα? και θα πρ?πει να υπ?ρχει αναγκαστικ?.

Δε?τε περισσ?τερα για web design:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

  • Αγαπητ? Γι?ννη… Ε?σαι ?να? θησαυρ?? και ‘συ και οι πληροφορ?ε? σου και χα?ρομαι που βρ?θηκε -τυχα?α- στα β?ματ? μου το paramarketing. Θεωρ? υποχρ?ωση μου (το λιγ?τερο) να σου πω ?τι με βο?θησε? και στο μ?λλον θα με βοηθ?σει? κι ?λλο… ε?μαι σ?γουρη γι αυτ?. Σ’ ευχαριστ? πολ?… Φιλικ? Κατερ?να

    Απ?ντηση
    • Σε ευχαριστ? Κατερ?να, χα?ρομαι που σε βο?θησα αν και δεν ε?χα ποτ? στ?χο να βοηθ?ω με γν?σει? τον κ?σμο, ?μω? η προσπ?θεια μου για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? μου στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με δωρε?ν ποιοτικ? περιεχ?μενο ε?χε και παρ?πλευρα οφ?λη!

      Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍