ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

lefta-social-media-5

14 Πρ?γματα που θα ?λλαζα αν ξεκινο?σα στο??internet σ?μερα

Περιεχ?μενα

Αν ε?χα μια μηχαν? του χρ?νου. Θα ?θελα να προγραμματιστε?? για το 2000. Το ?το? που ξεκ?νησα το πρ?το site στο internet. Θα ?θελα να χρησιμοποι?σω αυτ? το μηχ?νημα χρ?νο για να στε?λω στον εαυτ? μου ?να e-mail μια λ?στα με πρ?γματα που θα ?θελα να κ?νω διαφορετικ?.


Αλλ? προτο? να μπω? σε μια μηχαν? του χρ?νου, σκ?φτηκα να μοιραστ? τη λ?στα μου μαζ? σα? πρ?τα …

1. Χτ?στε τη λ?στα email σα? απ? τη Μ?ρα Νο?μερο 1.

Δεν χωρ?νε δικαιολογ?ε?. Βρε?τε κ?ποιον ειδικ? να σα? βοηθ?σει με το email marketing και το aweber. Οτιδ?ποτε και να κ?νετε, θ?στε πρ?τη σα? προτεραι?τητα την εγγραφ? πολλ?ν συνδρομητ?ν στη λ?στα σα?. Αυτ? ?τανε ?να απ? τα μεγαλ?τερα λ?θη στην επιχε?ρηση μου και με ?χει στοιχ?σει σ?μερα περισσ?τερο απ? 140.000€ απ? διαφυγ?ντα κ?ρδη!

2. Το να χτ?σετε το πελατολ?γιο σα? ε?ναι ευκολ?τερο και ταχ?τερο απ? ποτ?!

Χ?ρι? στο email marketing και τα? social media μπορε?τε να στε?λετε το μ?νυμα σα? σε χιλι?δε? ανθρ?που? με ?να απλ? κλικ. Ο κ?θε ?να? μα? μπορε? με μια απλ? σ?νδεση στο ?ντερνετ να δημιουργ?σει απ? το blogging ?να αρκετ? μεγ?λο κοιν? και να χτ?σει την επιχε?ρηση του γρηγορ?τερα απ? ποτ?.

3. Ξεκιν?στε να αναθ?τετε τι? δ?σκολε? εργασ?ε? απ? την αρχ?.

Μην ανησυχε?τε. Δεν σα? προτε?νω να προσλ?βετε κ?ποιον βοηθ? ? virtual assistant. Τουλ?χιστον ?χι ακ?μα. Αλλ? θα ?θελα να σταματ?σετε να τα κ?νετε ?λα μ?νοι σα? και να χρησιμοποι?σετε sites ?πω? το Fiverr, oDesk, Microlancer, και το PeoplePerHour.com καθ?? και το ανερχ?μενο Outsourcely.

Ειδικ? για το Oursourcely, μπορε?τε να εκμεταλλευτε?τε τη? μοναδικ?? προσφορ?? μα? και να π?ρετε ?κπτωση 30% σε ?λα τα πακ?τα απλ?? και μ?νο συμπληρ?νοντα? τον κωδικ? staff30 στο πεδ?ο εγγραφ??!

Η κατασκευ? ιστοσελ?δων, το SEO και το web design θα πρ?πει να ε?ναι δουλει?? που να αναθ?τετε στου? ειδικο?? ?μα θ?λετε να πετ?χετε και να αξιοποι?σετε το χρ?νο σα? σωστ?.

4. Επενδ?στε το 20% του χρ?νου σα? στο να μαθα?νετε. Το υπ?λοιπο 80% αξιοποι?στε το στο να ΚΑΝΕΤΕ.

Ε?μαστε στην επιχε?ρηση του ΚΑΝΩ ΠΡΑΓΜΑΤΑ και ?χι του μαθα?νω πρ?γματα. Και ?τσι μ?νο θα μ?θετε ?τι το να κ?νετε πρ?γματα θα ε?ναι αυτ? που θα σα? κ?νει να μ?θετε πρ?γματα. Η μαζικ? δρ?ση νικ?ει τα π?ντα στο ?ντερνετ!

5. Η αν?πτυξη τη? επιχε?ρηση? σα? βρ?σκεται π?ντα εκτ?? τη? ζ?νη? βολ?? σα?.

6. Το να δημιουργ?σετε το δικ? σα? προ??ν ε?ναι το νο?μερο #1 πρ?γμα που μπορε?τε να κ?νετε για να δημιουργ?σετε κ?ρδη στην επιχε?ρηση σα?.

Τα Affiliate products ε?ναι υπ?ροχα. Αλλ? ο κ?ριο? ?γκο? των προμηθει?ν σα? θα ?ρθει μ?νο απ? τα ΔΙΚΑ σα? προ??ντα. Ειδικ? ?ταν ?χετε χτ?σει μια ορδ? φανατικ?ν θαυμαστ?ν.

7. Το επαναλαμβαν?μενο παθητικ? εισ?δημα ε?ναι η ΒΑΣΗ τη? επιχε?ρηση? σα?.

Π?ρα πολλο? επιχειρηματ?ε? στο ?ντερνετ εξαρτ?νται απ? το μοντ?λο product launch, κ?τι αν?λογο με το πο?ημα περιμ?νοντα? του? βαρβ?ρου? του Καβ?φη. Παρ?λο που ?σω? αυτ? το μοντ?λο μπορε? να δημιουργ?σει ?να καλ? μ?νι καταρρ?κτη εισοδ?ματο? για μικρ? χρονικ? δι?στημα. Αυτ? το εισ?δημα θα εξαφανιστε? μετ? απ? μερικ?? εβδομ?δε?. Χτ?στε την επιχε?ρηση σα? σε επαναλαμβαν?μενο εισ?δημα. ?λα τα ?λλα ε?ναι απλ?? το κερασ?κι στην το?ρτα.

8. Σταματ?στε να ανησυχε?τε για το τι θα σκεφτο?ν οι ?λλοι.

Οι ?νθρωποι που δεν δημιουργο?ν καμ?α αντ?δραση στου? ?λλου? ε?ναι αυτο? που δεν κ?νουν τ?ποτα, δεν λ?νε τ?ποτα και εν τ?λει δεν πετυχα?νουν τ?ποτα στη ζω? του?. Βρε?τε την αγορ? στ?χο σα? και εξυπηρετ?στε του? με τον καλ?τερο τρ?πο δ?νοντα? του? τη μεγαλ?τερη δυνατ? αξ?α για τα λεφτ? του?.

9. Ο ευκολ?τερο? τρ?πο? για να κ?νετε μια π?ληση ε?ναι με το email marketing.

Στην πραγματικ?τητα ε?ναι ο γρηγορ?τερο? τρ?πο? για να χτ?σετε ?να κερδοφ?ρο site, ?να κερδοφ?ρο e-shop ? μαι κερδοφ?ρα ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα.

Κ?θε φορ? που στ?λνετε email στη λ?στα σα?, και το συστ?νω να το κ?νετε τουλ?χιστον μια φορ? την εβδομ?δα, χρησιμοποι?ντα? το personal branding, γ?νεστε ?να? ειδικ?? στον τομ?α σα?. Οι ?νθρωποι σα? εμπιστε?ονται και σ?γουρα κ?ποιο θα αγορ?σουν απ? εσ?? αν καλλιεργ?σετε τι? ΣΧΕΣΕΙΣ σα? μεταξ? σα?.

10. Να στ?λνετε email στου? συνδρομητ?? σα? 1- 3 φορ?? την εβδομ?δα.

Το τακτικ? email ε?ναι σαν την δικ? σα? εκπομπ? στην τηλε?ραση. Οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? θα περιμ?νουν κ?θε φορ? το email σα? για να του? εκπαιδε?σετε, να του? εμπνε?σετε και να του? βοηθ?σετε να βρο?νε λ?ση σε αυτ? που ψ?χνουν. Το να μετατρ?ψετε ?ναν αδι?φορο επισκ?πτη σε ?ναν φανατικ? ΘΑΥΜΑΣΤΗ σα? ε?ναι το ν?ημα τη? επιτυχ?α?.

11. Μην φοβ?στε την πληρωμ?νη διαφ?μιση.

Ακ?μα και αν δεν ?χει επιτυχ?α -εδ? γελ?με – ε?ναι ?να? πολ? καλ?? τρ?πο? για να αναπτ?ξετε την επιχε?ρηση σα?. Β?βαια, αν ξεκινο?σα σ?μερα π?λι απ? την αρχ? θα προτιμο?σα το SEO και το οργανικ? traffic απ? τη Google.

12. Απλοποι?στε τα π?ντα.

Το επιχειρηματικ? σα? μοντ?λο. Τα προ??ντα σα?. Το blog σα?. Το σ?στημα πληρωμ?ν. Τα π?ντα. Για αυτ? το λ?γο χρησιμοποι? το simple paypal button σε αντιδιαστολ? με τι? βαρι?? τραπεζικ?? εφαρμογ?? και τα e-shop για τι? πληρωμ?? μου. Θ?λω να κοιμ?μαι ?συχα τα βρ?δια και ?τσι επ?λεξα την ΑΠΛΟΤΗΤΑ απ? την πολυπλοκ?τητα.

13. Εστ?αση


Αυτ? ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? π?σω απ? κ?θε μεγ?λο επιχειρηματ?α στο ?ντερνετ και π?σω απ? κ?θε πετυχημ?νο επαγγελματ?α. Η υψηλ? εστιασμ?νη εργασ?α παρ?χει τη μεγαλ?τερη μ?χλευση στην επιχε?ρηση σα?. Αν ακ?μα δεν ε?στε πετυχημ?νο? σε αυτ? που κ?νετε, απλ?? ελ?γξτε πω? χρησιμοποι?στε το χρ?νο σα?.

14. Το κυρι?τερο ?λων. Απολα?στε το ταξ?δι προ? την επιτυχ?α!

Προφαν??, ο αντικειμενικ?? στ?χο? κ?θε επιχε?ρηση? ε?ναι να παρ?γουν κ?ρδο?. Αλλ? ε?ν δεν σα? αρ?σει αυτ? που κ?νετε, τελικ? δεν ?χει κ?ποιο ν?ημα το να βγ?λετε μ?νο λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

Αγαπ?στε αυτ? που κ?νετε ? κ?ντε μ?νο αυτ? που αγαπ?τε. Δημιουργ?στε απ?στευτα προ??ντα και κ?ντε την επιχε?ρηση των ονε?ρων σα? στο ?ντερνετ!

Μ?θετε περισσ?τερα για το πω? να πετ?χετε στο internet

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍