ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-expert-eidikos-seo-paramarketing-low

13 Ερωτ?σει? πριν προσλ?βετε ?ναν SEO Expert

Περιεχ?μενα

Καλημ?ρα φ?λοι μου, μετ? απ? μια εφιαλτικ? αν?βαση στον ?λυμπο, επιστροφ? ξαν? στο αγαπημ?νο μα? θ?μα που δεν ε?ναι ?λλο απ? το SEO.

To να με?νετε μπροστ? απ? την επ?μενη ενημ?ρωση του αλγορ?θμου τη? Google δεν ε?ναι και το πιο ε?κολο. Ο αλγ?ριθμο? τη? Google αλλ?ζει σχεδ?ν κ?θε μ?να και ?χει π?νω απ? 500 επ?σημε? αναθεωρ?σει? απ? την ημ?ρα τη? δημιουργ?α? του.

Ξ?ρω ?τι για πολλο?? απ? εσ?? το SEO φα?νεται βουν? ? ε?ναι ?να κεφ?λαιο που δεν θ?λετε να πι?σετε.

Για ?λου? εσ?? λοιπ?ν που ακ?μα και τα δωρε?ν μαθ?ματα SEO δεν επαρκο?ν και θ?λετε ?ντω? να προσλ?βετε ?ναν SEO expert, ?ναν ειδικ? στο SEO για να κ?νει ?λη τη σκληρ? δουλει? για σα?, θα πρ?πει να ε?στε προετοιμασμ?νοι αν?λογα για το τι δεξι?τητε? πρ?πει να ?χει αυτ?? ο ειδικ?? στο SEO.

Παρακ?τω σα? δ?νω 13 κα?ριε? ερωτ?σει? που θα πρ?πει να κ?νετε στον υποψ?φιο SEO expert και να δε?τε τι ?χει να σα? απαντ?σει σε κ?θε μια.

Θυμηθε?τε η ημιμ?θεια ε?ναι χειρ?τερη τη? αμ?θεια? και σχεδ?ν το μεγαλ?τερο ποσοστ? των περισσ?τερων ειδικ?ν SEO στην αγορ? ε?ναι ακ?μα σε βρεφικ? στ?διο.

1. Σα? ενδιαφ?ρει το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα?;

Η α?ναη δημιουργ?α συνδ?σμων με το να δημιουργο?με backlinks σε ?σχετα ? και σε ξεν?γλωσσα site ( κιν?ζικα, ινδικ? κτλ) δεν μα? βοηθ?ει σε τ?ποτα. Το περιεχ?μενο και η παραγωγ? περιεχομ?νου ε?ναι ?σω? το σημαντικ?τερο πρ?γμα στο SEO. Η διαδικασ?α δημιουργ?α? συνδ?σμων ε?ναι αποτελεσματικ? εφ?σον υπ?ρχει το ελ?χιστο ποιοτικ? περιεχ?μενο που για μ?να ε?ναι τα 50 ?ρθρα ? οι 50 ποιοτικ?? σελ?δε?.

Δε?τε το ?ρθρο: Το Περιεχ?μενο Ε?ναι Βασιλι??

2. Ποια ε?ναι η γν?μη σα? για την πρωτοβουλ?α τη? Google να τιμωρε? την αγορ? των link και τα site που ε?ναι υπερβελτιστοποιημ?να;

seo-expert

Η Google ?χει απ? το 2013 ξεκιν?σει μια καμπ?νια για να στε?λει την διαδικασ?α χτισ?ματο? συνδ?σμων προ? το site μα? στην εποχ? των παγετ?νων. ?τσι τιμωρε? ?λε? τι? ιστοσελ?δε? εκε?νε? που πληρ?νουν για να αγορ?σουν links ? backlinks προ? αυτο??.

Με τον ?διο τρ?πο τιμωρε? και τι? ιστοσελ?δε? που εμφαν?ζονται ω? υπερβελτιστοποιημ?νε? (overoptimized).

Ξ?ρω ?τι πολλο? απ? εσ?? δεν μπορε?τε να καταλ?βετε τι σημα?νει αυτ?. θα σα? δ?σω ?να απλ? παρ?δειγμα, στη αρχ? τη? σταδιοδρομ?α? μου με το SEO ?κανα και γω κ?ποιο λ?θη του πρωτ?ρη. Π?νω στον ενθουσιασμ? μου και την βιασ?νη μου να βγω στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, ?γραφα ?ρθρα και δημιουργο?σα β?ντεο μ?νο για τη Google.

Δεν ?δινα και πολ? σημασ?α στο κοιν? μου και στου? ανθρ?που?. Το μυστικ? σ?μερα ε?ναι να ?χετε ισορροπημ?να ?ρθρα που να εκπληρ?νουν δ?ο βασικ?? αξι?σει?:

  1. Να ε?ναι προορισμ?να για να βγουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google
  2. Να ?χουν στ?χο την καλλι?ργεια και την δημιουργ?α του κοινο? σα?

Για να γλιτ?σετε απ? την επ?μενη σφαλι?ρα τη? Google, προσ?ξτε το τι κ?νετε στο SEO σα?.

3. Ποιο? ε?ναι ο ταχ?τερο? τρ?πο? για να δημιουργ?σετε links;

?πω? καταλ?βατε, η ερ?τηση αυτ? ε?ναι παγ?δα. Οι πιο αδα?? SEO Experts θα π?σουν στην παγ?δα τη? τεχνητ?? δημιουργ?α? συνδ?σμων ? τη? προσωριν?? δημιουργ?α? συνδ?σμων ? αγορ? αυτ?ν απ? ιστοσελ?δε? μικρουπηρεσι?ν ?πω? το microdeals και το fiverr.

Η απ?ντηση ε?ναι ?τι δεν υπ?ρχει γρ?γορο? τρ?πο? στην δημιουργ?α backlinks προ? την ιστοσελ?δα σα?. Ο μ?νο? ορθ?? τρ?πο? ε?ναι ο αργ?? βασανιστικ?? τρ?πο? τη? παραγωγ?? περιεχομ?νου και τη? δημοσ?ευση? του στα social media. Το SEO ε?ναι μια αργ? σταδιακ? διαδικασ?α ?πω? η πτ?ση του τε?χου? του Βερολ?νου και γ?νετε πετραδ?κι πετραδ?κι κ?θε φορ?.

4. Τι Θεωρε?τε ?τι ε?ναι ποιοτικ? περιεχ?μενο;

?σο η Google υποβαθμ?ζει το link building, ?λλο τ?σο δ?νει σημασ?α στο μοναδικ?, ποιοτικ? περιεχ?μενο. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? πλ?ον ?χουνε κ?νει στροφ? προ? το περιεχ?μενο και οδε?ουμε προ? το τ?λο? των ατερμ?νων ?χρηστων links.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ευνοο?ν τα ?μπιστα sites και τα authority sites. ?μω? το ερ?τημα ε?ναι τι θεωρε? ο καθ?να? ποιοτικ? περιεχ?μενο. Ποιοτικ? περιεχ?μενο για κ?ποιον μπορε? να ε?ναι και μια φωτογραφ?α με τρει? λ?ξει?, για κ?ποιον ?λλον μπορε? να ε?ναι ?ρθρα 300 λ?ξεων κτλ.

Για μ?να ποιοτικ? περιεχ?μενο ε?ναι απ?στευτα, κλασικ? ?ρθρα με 2.500 λ?ξει? και π?νω, podcast, χρ?σιμα β?ντεο και γενικ? η προσθ?κη αξ?α? στον τελικ? χρ?στη.

5. Πουλ?τε υπηρεσ?ε? αγορ?? συνδ?σμων;? ( Link-Building Services)

Θα πρ?πει να προσλ?βετε μια εταιρε?α μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ που ?ντω? ξ?ρει τη δουλει? τη?. Το να κ?νω τον μεσ?τη συνδ?σμων στο ?ντερνετ δεν ?χει και κ?ποιο βαθμ? δυσκολ?α?. Και ο πιο ?σχετο? μπορε? να το κ?νει σ?μερα.

?λλο το κ?νω μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ και ?λλο πουλ?ω banners και ανταλλ?σσω links.

6. ?χετε κ?ποιο σχ?διο SEO ?μεση? βελτ?ωση?;

?ταν λ?με πουλ?ω links, αυτ? σημα?νει ?τι μπορε? να πουλ?ω twitter followers, να προωθ? ανταλλαγ? συνδ?σμων ? και likes στο Facebook.

Η αλ?θεια ε?ναι λ?γο μακρι? απ? την απλ? προ?θηση και τα 500 πληρωμ?να likes στο Facebook. Η αλ?θεια ε?ναι στην οργανικ? δημιουργ?α κ?νηση? προ? την ιστοσελ?δα? σα? μ?σω τη? θεαματικ?? βελτ?ωση? του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα σα?.

?να ?μεσο σχ?διο βελτ?ωση? ?σω? ε?ναι να απευθυνθε?τε σε κ?ποιου? αναγνωρισμ?νου? bloggers στην αγορ? σα? ? σε κ?ποια authority sites και να ζητ?σετε τη βο?θεια του? ? την προβολ? του περιεχομ?νου σα? επειδ? ?χετε καταπληκτικ? περιεχ?μενο.

Η γνωριμ?α λοιπ?ν με στρατηγικ? ?τομα στο ?ντερνετ ? με ιστοσελ?δε? επιρρο?? ?ντω? μπορε? να βελτι?σει ?μεσα το SEO σα?.

7. Ποιο ε?ναι το ποσοστ? διακρ?τηση? πελατ?ν σα?;

Ε?ναι σημαντικ? να ρωτ?σετε τον υποψ?φιο γκουρο? του SEO για το παρελθ?ν του ? για το ποσοστ? διακρ?τηση? των πελατ?ν του. Μπορε? προσωπικ? να με ευνοε? το τερ?στιο παρελθ?ν μου, αφο? η εταιρε?α Web Design που ?δρυσα το 2000 και? πο?λησα στο? συν?ταιρο μου το 2005, υπ?ρχει και σ?μερα και εξυπηρετε? του? ?διου? πελ?τε? π?νω απ? 10 χρ?νια, ?μω? κ?ποιοι ?λλοι που ξεκιν?νε σ?μερα στο ?ντερνετ μοι?ζουν με τον τρελ? με το σουρα?λι που οδηγε? το πλ?θο?!

Απ? π?ρυσι μ?χρι φ?το?, σε ?να χρ?νο λειτουργ?α? απ? του? 75 πελ?τε? ?χασα του? δυο για λ?γου? ασυμφων?α? και μ?νο. Ε?χα ποσοστ? διακρ?τηση? πελατ?ν 97% τον πρ?το χρ?νο λειτουργ?α?!

Πληροφοριακ? και μ?νο ?χω ξεπερ?σει την Cosmote και σχεδ?ν ?λε? τι? εταιρε?ε? που υπ?ρχουν. Ε?ναι ?να απ? τα προσωπικ? μου ρεκ?ρ και θα το κρατ?σω και στα επ?μενα χρ?νια.

8. Ποιο? θα κ?νει το SEO στην ιστοσελ?δα μου, εσε?? ? κ?ποιο? ?λλο?;

Πολλ?? εταιρε?ε? SEO ε?ναι απλ?? απ?τε?.

Συγκεντρ?στε πληροφορ?ε? για το πρ?σωπο που θα κ?νει το SEO στην ιστοσελ?δα σα?. Μην βι?ζεστε να επιλ?ξετε τον πρ?το τυχ?ντα ? τον πρ?το ?νθρωπο που θα βρε?τε μπροστ? σα?.

Ακ?μα και να σα? συστ?σουν κ?ποιον δεν σημα?νει ?τι ε?ναι καλ?? στη δουλει? του. Απλ? σα? τον σ?στησαν απ? γνωριμ?α?. Και γω ?μα βγω να ρωτ?σω για να βρω κ?ποιον που κ?νει ιστοσελ?δε? στην αγορ? τη? Λ?ρισα?, ?λοι θα ?χουν κ?ποιον ξ?δερφο ? ?ναν φ?λο απ? τον στρατ? που κ?νει ιστοσελ?δε? και θ?λουν να βοηθ?σουν.

Προσοχ?, δεν θ?λουν να βοηθ?σουν εσ??, αλλ? αυτ?ν που συστ?νουν, ?σω? γιατ? ε?ναι ?νεργο? και δεν ?χει δουλει?. Ακ?μα και σε περ?πτωση σ?σταση?, μην εμπιστε?εστε καν?ναν παρ? μ?νο τον εαυτ? σα? και την κρ?ση σα?.

Τ?λο?, πολλο? πουλ?νε υπηρεσ?ε? SEO χωρ?? οι ?διοι να ?χουνε ιδ?α για αυτ??. Απλ? αυτο? ε?ναι πωλητ?? και το SEO το κ?νει κ?ποιο? ?λλο? απ? την Ινδ?α ? κ?ποιο? κρυφ?? προγραμματιστ??!

?λα τα παραπ?νω κρο?ουν τον κ?δωνα του κινδ?νου ?τι κ?τι δεν π?ει καλ? στην επιλογ? του SEO expert.

9. Θα συνδεθε?τε με ?λλα authority sites τη? αγορ?? μου;

Κ?θε μ?να η Google θα αλλ?ζει τον αλγ?ριθμο τη? για να βεβαιωθε? ?τι θα καταπολεμ?σει ?λε? τι? ν?ε? τεχνικ?? Black Hat SEO.

Αν τα links που ?χετε αποκομ?σει δεν μοι?ζουν να ε?ναι φυσικ?, μ?λλον διατρ?χετε κ?νδυνο τιμωρ?α? απ? τη Google στην επ?μενη αλλαγ? του αλγορ?θμου.

Ο καλ?τερο? τρ?πο? σ?νδεση? με σα? ε?ναι να σα? θεωρ?σουν authority site στον χ?ρο σα? και να συνδ?ονται με σα? ?λλα τρ?τα authority sites γιατ? σα? θεωρο?νε ω? ιστοσελ?δα αναφορ??. Με αυτ?ν τον τρ?πο δεν θα π?σετε ποτ? θ?μα τη? Google και θα διατηρ?σετε του? συνδ?σμου? σα? για πολ? καιρ?.

10. Ποιε? ε?ναι οι συστ?σει? σα?;

Καλ? ε?ναι να υπ?ρχουν κ?ποιε? συστ?σει? ? ?στω ευχαριστημ?νοι πελ?τε? στο SEO. Αυτο? θα αποτελ?σουν το φ?λι και τα πειστ?ρια για του? επ?μενου? μεγαλ?τερου? πελ?τε? να ?ρθουν και να χτυπ?σουν την π?ρτα του υποψ?φιου ειδικο? στο SEO.

Φροντ?στε να ?χετε ε?κολη πρ?σβαση στου? ευχαριστημ?νου? πελ?τε? και να μπορ?σετε να του? ρωτ?σετε αν μπορε?τε να εμπιστευτε?τε τον συγκεκριμ?νο SEO expert.

Μπορε?τε να δε?τε μερικο?? απ? του? ευχαριστημ?νου? πελ?τε? μου και να του? ρωτ?σετε κι?λα? πρ?γματα για μ?να: SEO Μαρτυρ?ε? Πελατ?ν που βγ?καν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

11. Πω? μετρ?τε την επιτυχ?α;

Το SEO αλλ?ζει συνεχ??. Η βελτιστοπο?ηση μια? ιστοσελ?δα? απαιτε? χρ?νο και ακρ?βεια στι? κιν?σει?.

Τι θα πει επιτυχ?α στο SEO ε?ναι κ?τι πολ? σχετικ? για ?λου? μα?. Κ?θε ?να? μπορε? να ?χει τι? δικ?? του προσδοκ?ε? και τα δικ? του κριτ?ρια. Προσωπικ? πιστε?ω ?τι επιτυχ?α στο SEO ε?ναι ?λα τα παρακ?τω:

  • πωλ?σει?
  • επισκεψιμ?τητα
  • μετατροπ?? και
  • εγγραφ?? στη λ?στα email

?να? ειδικ? στο SEO θα πρ?πει να τον ενδιαφ?ρουν τα ποιοτικ? κριτ?ρια και τα μετρ?σιμα αποτελ?σματα και ?χι το να βγε?τε προσωριν? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Πολλο? ειδικο? του SEO διαφημ?ζονται με το να σα? βγ?λουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και μετ? τ?ποτα. Αρ?σκομαι στο να θεωρ? τον εαυτ? μου υπα?τιο για το σλ?γκαν Google Πρ?τη Σελ?δα, αφο? μετ? τα ομ?νυμα ?ρθρα μου και οδηγ? το 2013, π?ρα πολλο? ειδικο? στο SEO διαφημ?ζονται στο Google Adwords με αυτ? το σλ?γκαν!

Του? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α γιατ? ?χουνε με?νει π?σω. Το πετυχημ?νο SEO ?χει να κ?νει με το συνολικ? μ?ρκετινγκ και τον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα?.

12. Ποια ε?ναι η αγαπημ?νη σα? στρατηγικ? SEO;

Για να μπορ?σετε να επιλ?ξετε κ?ποια εταιρε?α να αναλ?βει το SEO σα?, θα πρ?πει πρ?τα να αποκτ?σετε κ?ποια βασικ? γν?ση των πραγμ?των και τη? ορολογ?α? του SEO. Μπορε?τε να γραφτε?τε στα δωρε?ν μαθ?ματα SEO.

?μα το κ?νετε αυτ? και μελετ?σετε λ?γο τον οδηγ?, θα ε?στε σε θ?ση να κ?νετε την ερ?τηση στον υποψ?φιο SEO expert: Ποια ε?ναι η αγαπημ?νη σα? στρατηγικ? SEO;

Η αγαπημ?νη στρατηγικ? SEO ε?ναι αυτ? που θα ξ?ρει καλ?τερα να εκτελε? κ?ποιο? και σημα?νει ?τι ?μα ε?ναι αποτελεσματικ? θα ε?ναι καλ?? σε αυτ? που κ?νει.

?μα η αγαπημ?νη στρατηγικ? SEO ε?ναι ανο?σια και ?νευ αξ?α?, τ?τε μ?λλον δεν θα δε?τε φω? στο το?νελ.

13. Σχεδι?ζετε ιστοσελ?δε? σε WordPress;

Το SEO ξεκιν?ει απ? το design και συγκεκριμ?να απ? το Web Design. Τελε?α και πα?λα. Δεν θ?λω να επεκταθ? σε αυτ?, αλλ? ποτ? δεν θα εμπιστευ?μουνα ?ναν υποτιθ?μενο ειδικ? SEO αν αυτ?? δεν ?ξερε να φτι?χνει ιστοσελ?δε? σε WordPress.

Δεν υπ?ρχει διαχωρισμ?? στο SEO του ρ?λου του Web Designer με αυτ?ν του SEO Expert. Η ?γνοια του κ?δικα και του προγραμματισμο? στο ?ντερνετ ε?ναι μεγ?λο εμπ?διο για κ?ποιον που θ?λει να κ?νει SEO.

Κατασκευ?ζει ιστοσελ?δε? ο υποψ?φιο? SEO expert που θ?λετε να προσλ?βετε; Αν ναι τ?τε ε?ναι θετικ? σημ?δι και θα μπορ?σει να βελτι?σει την ιστοσελ?δα σα? σε β?θο?.

?χετε κ?ποια ερ?τηση για το SEO ? το Web Design;

?χετε κ?ποια ερ?τηση για το SEO ? για το Web Design που θα θ?λατε να την μοιραστε?τε και να την απαντ?σουμε στο blog μου; Μπορε?τε να την υποβ?λλεται στα σχ?λια κ?τω απ? το ?ρθρο. ?τσι προ?γετε την συζ?τηση και βοηθ?τε και ?λλου? αναγν?στε? που ?χουν την ?δια απορ?α.

Θα σα? παρακαλο?σα να μην υποβ?λετε ερωτ?σει? μ?σω τι? σελ?δα? ? των σελ?δων μου στο Facebook ? στο twitter γιατ? υπ?ρχει κ?νδυνο? να μην τι? δω λ?γω φ?ρτου εργασ?α?. Σα? ευχαριστ? πολ? και μην ξεχ?σετε να? κοινοποι?σετε το ?ρθρο και στου? φ?λου? σα?!

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο Hosting εφ?ρου ζω??!

Π?με τ?ρα, στη μεγ?λη μα? προσφορ? του χορηγο? του καναλιο? που ε?ναι η εταιρε?α hosting Myip, με τον πιο γρ?γορο server στη Ελλ?δα αυτ? τη στιγμ?, απ? ?ποψη τιμ?? και ταχ?τητα?, ?χει lightspeed τεχνολογ?α και ?χει servers στη Θεσσαλον?κη για να ?χουμε Local SEO στην Ελλ?δα και στην Γερμαν?α στην Ευρ?πη για να ?χουμε international SEO.

Οι 5 πρ?τοι που θα παραγγε?λουν hosting με τον κωδικ? ?κπτωση? paramarketing50 ?χουν 50% ?κπτωση αυτ? τη στιγμ? στο hosting.

paramarketing50

Σηκωθε?τε απ? καρ?κλε?, ντιβ?νια, αυτοκ?νητα μπε?τε στο link που σα? ?χω β?λει και αγορ?στε Hosting με 50% ?κπτωση εφ’ ?ρου ζω??.

Μ?νο οι 5 πρ?τοι ?χουν αυτ? την ?κπτωση, οπ?τε κινηθε?τε γρ?γορα. Μη σκεφτε?τε να π?ρετε το μικρ? πακ?το γιατ? μπορε?τε να ?χετε το διπλ? πακ?το με τα μισ? λεφτ?.

Να π?ρετε πακ?το των 200 ευρ? γιατ? σα? κοστ?σει μ?νο 100 ευρ? που ε?ναι τζ?μπα, πιστ?ψτε με και δεν θα βρε?τε εταιρε?α με καλ?τερο support για το site σα?. Το SEO ξεκιν?ει απ? το web design και απ? το hosting που ε?ναι το σπ?τι του web design. Ε?ναι βαρ?μετρο για το SEO σα? η ταχ?τητα φ?ρτωση? του site σα?.

Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube!

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Σα? ευχαριστ? πολ?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Διαβ?στε Περισσ?τερα για το SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍