ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

11 Συμβουλ?? για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα

Περιεχ?μενα

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? ?ω? και 400% με 1200% με τι? παρακ?τω μικρ?? συμβουλ??

Αν με ρωτο?σατε σ?μερα ποιο ε?ναι το πιο σημαντικ? πρ?γμα για να πετ?χει μια ιστοσελ?δα ? ?να eshop στο ?ντερνετ, θα σα? ?δινε μ?α μ?νο απ?ντηση: Επισκεψιμ?τητα.

Η επισκεψιμ?τητα ε?ναι το φιλ? τη? ζω?? για κ?θε ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση και για κ?θε site, η ζωοποι?? δ?ναμη, το α?μα που χρει?ζεται για να μπορ?σει να λειτουργ?σει και να δημιουργ?σει πελ?τε? και ?σοδα.

Πολλ?? φορ?? ?μω? ε?τε γιατ? υπ?ρχει παραπληροφ?ρηση στο ?ντερνετ ε?τε γιατ? δεν υπ?ρχει σωστ? εστ?αση σε ουσιαστικο?? στ?χου?, παραβλ?πεται η α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? και ?τσι οι ιστοσελ?δε? σταματο?ν να εξυπηρετο?ν τον σκοπ? για τον οπο?ο ?χουν δημιουργηθε?.

Υπ?ρχουν σ?γουρα π?ρα πολλο? τρ?ποι για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?, παρακ?τω ?μω? θα δο?με του? πιο αποδοτικο?? και του? πιο αποτελεσματικο??.

Διαβ?στε παρακ?τω.

Δεν ε?ναι ?λε? οι μορφ?? επισκεψιμ?τητα? ?διε?

Η επισκεψιμ?τητα ? αλλι?? το web traffic δεν ε?ναι ?δια ποι?τητα? π?ντα.

Η επισκεψιμ?τητα διαφ?ρει αν?λογα απ? την πηγ? τη? και ?χει να κ?νει με την ποι?τητα τη?. Ποιοτικ? επισκεψιμ?τητα ε?ναι αυτ? που μετατρ?πεται σε πελ?τε? και σε χρ?ματα. ?σο πιο υψηλ? ε?ναι το ποσοστ? μετατροπ??, τ?σο πιο καλ? θεωρε?τε η επισκεψιμ?τητα.

Αυτ? το αναφ?ρω γιατ? π?ρα πολλο? θα σκεφτο?ν ?τι εφ?σον φ?ρουν κ?νηση στην ιστοσελ?δα του? θα ?χουν και πωλ?σει? ? θα αυξηθε? ο τζ?ρο?. Η α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? δεν συνεπ?γεται ταυτ?χρονα και α?ξηση του τζ?ρου.

Η Στοχευμ?νη επισκεψιμ?τητα στο μερ?διο αγορ?? που ε?ναι η αγορ? στ?χο? μα? ε?ναι αυτ? που θα φ?ρει την α?ξηση του τζ?ρου και τη? πελατειακ?? β?ση? εν?? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? ? μια? ιστοσελ?δα?. Και η καλ?τερη μορφ? επισκεψιμ?τητα? ε?ναι αυτ? που προ?ρχεται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? αλλι?? εκ τη? Google εκπορευ?μενη.

Αυτ? το ε?δο? τη? επισκεψιμ?τητα? ονομ?ζεται οργανικ? επισκεψιμ?τητα και ?χει να κ?νει με το π?σο καλ? SEO ?χει η ιστοσελ?δα σα?, π?σε? λ?ξει? κλειδι? πι?νει κτλ.

Για αυτ? το λ?γο, πρ?τα θα ασχοληθο?με με την α?ξηση τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? για την οπο?α οφε?λονται περισσ?τερο:

  • οι σελ?δε? προορισμο? σα? ? το περιεχ?μενο των σελ?δων προορισμο? σα? και
  • τα backlinks.

Π?με να δο?με για αυτ? παρακ?τω.

1 Μ?θετε περισσ?τερα για το SEO

11-ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ-ΑΥΞΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η εφαρμοσμ?νη γν?ση ε?ναι δ?ναμη και εφ?σον το π?σο καλ? SEO ?χει η ιστοσελ?δα σα?, επηρε?ζει ?μεσα και την επισκεψιμ?τητα τη?, τ?τε θα πρ?πει αναγκαστικ? να μ?θετε περισσ?τερα για αυτ?.

Γραφτε?τε σε πηγ?? που ε?ναι αξι?πιστε? στο SEO ?πω? το SEO Newsletter μου καθ?? και σε ?λλα blog για να διευρ?νετε τι? γν?σει? σα?.

Τ?τοια αξι?πιστα blog ε?ναι:

Π?ρα απ? αυτ? υπ?ρχουν δεκ?δε? ?λλα χρ?σιμα και αξι?πιστα blog στο SEO τα οπο?α θα τα ανακαλ?ψετε σταδιακ? ξεκιν?ντα? απ? τα βασικ?.

Δεν ?χει σημασ?α σε ποιο επ?πεδο ε?ναι οι γν?σει? σα? για το SEO, μπορε? να ε?στε αρχ?ριο? ? να ?χετε κ?ποια εμπειρ?α ? ακ?μα και να ε?στε ?να? ειδικ?? στο SEO.

Υπ?ρχουν πηγ?? στο ?ντερνετ για κ?θε επ?πεδο γν?σεων και σ?γουρα θα δε?τε μεγ?λη βελτ?ωση στην επισκεψιμ?τητα σα? ?μα εφαρμ?σετε τα περισσ?τερα απ? αυτ? που ?χετε διαβ?σει.

Ε?μαι ειδικ?? στο SEO, ?μω? επειδ? δεν ε?μαι ο δικ?? σα? ειδικ?? στο SEO, καλ? θα ?ταν να συμβουλευτε?τε ?μα δεν ε?στε σ?γουροι για το τι πρ?πει να κ?νετε ?ναν ειδικ? στο SEO ? την δικ? σα? εταιρε?α SEO.

2 Γραφτε?τε σε ?να μ?θημα SEO ? προ?θηση? ιστοσελ?δων

Το δε?τερο β?μα ε?ναι να επεκτε?νετε τι? γν?σει? γ?ρω απ? το SEO και του? τρ?που? α?ξηση? επισκεψιμ?τητα? με την εγγραφ? σα? σε κ?ποιο μ?θημα SEO επ? πληρωμ?.

?τι και να κ?νετε ?σο και να μελετ?τε και να διαβ?ζετε, τα δωρε?ν μαθ?ματα δεν θα μπορ?σουν ποτ? να ξεπερ?σουν τα μαθ?ματα επ? πληρωμ?.

Με τα μαθ?ματα SEO επ? πληρωμ? θα μπορ?σετε να καλ?ψετε τα κεν? σα? και να πολλαπλασι?σετε τι? γν?σει? και την αποτελεσματικ?τητα σα? στο SEO.

Υπ?ρχουν πολλ? μαθ?ματα SEO στο ?ντερνετ, και φυσικ? ?χω αγορ?σει και παρακολουθ?σει και εγ? ο ?διο? δεκ?δε? για να μπορ? να σα? προτε?νω τα πιο αξι?πιστα.

Μερικ? απ? τα κορυφα?α μαθ?ματα προ?θηση? ιστοσελ?δων ε?ναι:

Income School

Gotch SEO Academy

3 Εγγραφε?τε σε κορυφα?α καν?λια για το SEO στο YouTube

‘Ενα? ακ?μα καλ?τερο? τρ?πο? για να επιταχ?νετε την διαδικασ?α απ?κτηση? ν?ων γν?σεων και να μικρ?νεται την καμπ?λη μ?θηση? στο SEO ε?ναι τα β?ντεο.

Το YouTube ε?ναι ?να? πακτωλ?? γν?σεων σ?μερα στο SEO και η εγγραφ? σα? σε κορυφα?α καν?λια στον κλ?δο ?πω? το δικ? μου καν?λι SEO, θα σα? βοηθ?σει να αποκτ?σετε πιο γρ?γορα τι? γν?σει? που χρει?ζεται με ποιον διασκεδαστικ? τρ?πο.

Κακ? τα ψ?ματα, σ?μερα ?λο? ο κ?σμο? ?χει μετακομ?σει το YouTube που ε?ναι η ν?α τηλε?ραση. ?πω? την δεκαετ?α του 90 την πρωτοκαθεδρ?α στην τηλεθ?αση την ε?χαν τα ιδιωτικ? καν?λια, τ?ρα η σκυτ?λη ?χει δωθε? στο YouTube.

Αξιοποι?στε το.

4 Δημιουργ?στε το δικ? σα? καν?λι στο YouTube

Το επ?μενο β?μα ε?ναι να δημιουργ?σετε το δικ? σα? καν?λι στο YouTube και να εφαρμ?σετε ?λα αυτ? που ?χετε μ?θει στα παραπ?νω τρ?α β?ματα.

Το YouTube ε?ναι αυτ? την στιγμ? ?να πραγματικ? ελντορ?ντο για την επιχε?ρηση? σα? και για το brand σα? που ?χει π?ρα πολλ?? ευκαιρ?ε?.

Αρχικ? ο ανταγωνισμ?? ε?ναι υποδε?στερο? σε σ?γκριση με τη Google. Παρ?λληλα το YouTube παρ?χει πολ? υψηλ?τερα ποσοστ? μετατροπ?ν σε σ?γκριση με τη Google.

Επ?ση? ε?ναι η δε?τερη μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? μετ? τη Google και επειδ? ε?ναι θυγατρικ? τη?, τα β?ντεο στο YouTube εμφαν?ζονται και αυτ? στα αποτελ?σματα αναζητ?σεων τη? Google!

Δε?τε περισσ?τερα για το YouTube στο β?ντεο για το YouTube SEO:

 

5 Δημιουργ?στε ν?ε? σελ?δε? προορισμο?

Οι σελ?δε? προορισμο? ε?ναι οι σελ?δε? στι? οπο?ε? εισ?ρχεται για πρ?τη φορ? κ?ποιο? επισκ?πτη? στο site σα?. Οι σελ?δε? προορισμο? μπορε? να ε?ναι ?λε? οι σελ?δε?, τα ?ρθρα, τα προ??ντα και οτιδ?ποτε ταξινομε?τε και υπ?ρχει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google απ? το site σα?.

?μα οι σελ?δε? προορισμο? που ?χετε ε?ναι 10 και πι?νουν 10 βασικ?? λ?ξει? κλειδι? οι οπο?ε? σα? φ?ρνουν για παρ?δειγμα 100 επισκ?πτε? την ημ?ρα στο site σα?, τ?τε για να διπλασι?σετε την επισκεψιμ?τητα θα πρ?πει να δημιουργ?σετε ?λλε? 10 σελ?δε? προορισμο? με ?λλε? 10 βασικ?? λ?ξει? κλειδι? (δεδομ?νου ?τι ?χουν τι? ?διε? αναζητ?σει? με τι? πρ?τε? 10 λ?ξει? κλειδι?) οι οπο?ε? θα σα? φ?ρουν θεωρητικ? ?λλου? 100 επισκ?πτε? την ημ?ρα.

Το καλ? με αυτ? το σεν?ριο ε?ναι ?τι λειτουργε? κλιμακωτ? και αντ? για να προσθ?σετε 10 ν?ε? σελ?δε? προορισμο? μπορε?τε να προσθ?σετε 20 ? 40 για να διπλασι?σετε ? να τετραπλασι?σετε την επισκεψιμ?τητα σα?.

6 Δημιουργ?στε ποιοτικ? backlinks

Αφο? λοιπ?ν ?χετε δημιουργ?σει τι? σωστ?? σελ?δε? προορισμο? με τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? που εμπεριστατωμ?να ε?ναι αυτ?? που θα κ?νουν χρηματοπο?ηση (monetization), θα φ?ρουν δηλαδ? τζ?ρο στο site σα?, τ?τε το επ?μενο β?μα ε?ναι να δημιουργ?σετε backlinks.

Τα backlinks, κακ? τα ψ?ματα, ?σε? αλλαγ?? και αναβαθμ?σει? να κ?νει η Google στον αλγ?ριθμο τη? θα παραμ?νουν ω? ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη? για την ιστοσελ?δα? σα?.

Αυτ? σημα?νει ?τι ?σο πιο σχετικ? και ποιοτικ? backlinks ?χετε να δε?χνουν προ? το site σα?, τ?σο πιο ψηλ? αυτ? θα φα?νεται στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

GOOGLE_SEARCH_CONSOLE-1

Για να δε?τε π?σα backlinks ?χει προσμετρ?σει η Google σ?μερα στο site σα?, μπορε?τε να επισκεφτε?τε το Google Search Console και απ? εκε? θα επιλ?ξετε στο πλ?γιο μενο? την Επισκεψιμ?τητα αναζ?τηση? και μετ? το Σ?νδεσμοι στον ιστ?τοπ? σα?.

Θα δε?τε μετ? αναλυτικ? απ? π?σα site ?χετε backlinks και με ποιε? λ?ξει? κλειδι?. Κ?ντε μια καταγραφ? τη? σημεριν?? σα? κατ?σταση? απ? ?ποψη backlinks. Στη συν?χεια θα πρ?πει να προσπαθ?σετε να αυξ?σετε τα backlinks σα? στα διασυνδε?μενα sites προ? εσ?? καθ?? και στι? λ?ξει? κλειδι? που σα? ενδιαφ?ρουν.

Τα backlinks δεν θα πρ?πει να σα? γ?νουν εμμον?, αλλ? δεν πρ?πει να σα? αφ?νουν αδι?φορου?. Θα πρ?πει να δημιουργε?τε ν?α backlink κ?θε εβδομ?δα και να αντικαθιστ?τε αυτ? που χ?νονται ? π?φτουν.

7 Ενεργοποι?στε τι? ειδοποι?σει? στον browser με το sendpulse

?να ν?ο και πολ? καλ? καν?λι επισκεψιμ?τητα? ε?ναι οι ειδοποι?σει? στον Browser ( Firefox, Chrome, Opera) οι οπο?ε? ενεργοποιο?νται ?ταν επισκ?πτεστε ?να ν?ο site για πρ?τη φορ?.

SENDPULSE-NOTIFICATIONS-1

Αν και σε κ?θε web browser οι ειδοποι?σει? φα?νονται με διαφορετικ? μ?νυμα, το ν?ημα ε?ναι ?διο. Μπορε? κ?ποιο? αρκετ? ε?κολα να τι? ενεργοποι?σει ?στω και κατ? λ?θο? ?ταν πρωτοεισ?ρχεται στην ιστοσελ?δα? σα?.

Μια καλ? υπηρεσ?α ειδοποι?σεων που ε?ναι ακ?μα δωρε?ν ε?ναι η Sendpulse. Η διαδικασ?α ρυθμ?σεων του? κρατ?ει ?να λεπτ?, εν? η διαδικασ?α για να στε?λετε ?να μ?νυμα στου? εγγεγραμμ?νου? σα? ε?ναι ακ?μα πιο απλ? και κρατ?ει και αυτ? π?λι ?να μ?λι? λεπτ?.

Προσοχ? να μην το παρακ?νετε με τι? ειδοποι?σει?. Καλ? ε?ναι να στ?λνετε το πολ? μια την εβδομ?δα.

8 Χρησιμοποι?στε ?να affiliate network ?πω? η Linkwise

Το Affiliate marketing ε?ναι μ?λλον παρεξηγημ?νο στην Ελλ?δα και υποανεπτυγμ?νο ακ?μα. ?μω? ?τι ε?ναι υπ? αν?πτυξη κρ?βει ευκαιρ?ε? και για τον διαφημιστ? αλλ? και τον διαφημιζ?μενο.

Μια πολ? καλ? και αξι?πιστη εταιρε?α στι? πληρωμ?? ε?ναι και η Linkwise που θεωρ? ?τι θα καλ?ψει τον κ?θε ν?ο συνεργ?τη με πολλ?? επιλογ?? εταιρει?ν και προγραμμ?των.

Απ? την σκοπι? του διαφημιζ?μενου που ε?στε εσε??, η?Linkwise?σα? παρ?χει ?φθονη επισκεψιμ?τητα και πολλο?? ?μπειρου? συνεργ?τε? που θα προωθ?σουν τα προ??ντα σα? απ? το ?ντερνετ, τα προσωπικ? του? blog, το facebook και ?λα τα social media με επιτυχ?α.

Θα σα? φ?ρουν εκτ?? απ? επισκεψιμ?τητα και κ?ποιε? πωλ?σει?.

9 Γραφτε?τε σε συγκριτικ? shopping malls ?πω? το Skroutz και το Bestprice

Ο Skroutz σ?μερα βασιλε?ει και μεσουρανε? στον χ?ρο των eshops στην Ελλ?δα εν? δεκ?δε? eshops φιλοξενο?νται μ?σα στην μηχαν? αναζ?τηση? του. Στην ?δια φιλοσοφ?α κινε?ται και το Bestprice που εν? δεν ?χει τ?ση κ?νηση ?σο το Skroutz θα σα? φ?ρει και αυτ? κ?ποια επισκεψιμ?τητα και θα κ?νει το ?νομα σα? γνωστ? σε δεκ?δε? υποψ?φιου? στο ?ντερνετ.

Κ?θε eshop που θ?λει να αποκτ?σει πελ?τε? θα πρ?πει να ενταχθε? στο Skroutz και να προσαρμοστε? στι? απαιτ?σει? που ?χει και αυτ? η αγορ? και το καν?λι επισκεψιμ?τητα?.

Το μ?νο που χρει?ζεται για να μπε?τε στο Skroutz εκτ?? απ? το οικονομικ? κομμ?τι ε?ναι ?να πρ?σθετο που θα παρ?γει το σωστ? xml για το site σα? ( ?μα ?χετε eshop σε Woocommerce) και να ?χετε φωτογραφ?ε? μ?νο με το προ??ν και λευκ? φ?ντο.

10 Προσθ?στε μια δε?τερη γλ?σσα στο site σα?

EPISKEPSIMOTITA-GOOGLE-SITE

Η δε?τερη γλ?σσα στο site σα? θα σα? ανο?ξει τι? π?λε? για ν?ε? εθνικ?? αγορ?? και για επισκεψιμ?τητα η οπο?α θα προ?ρχεται απ? μια ξεν?γλωσση αγορ?. ?μα για παρ?δειγμα ?χετε στο site σα? ελληνικ?, μπορε?τε να προσθ?σετε και τα αγγλικ? για να πι?σετε και μερικο?? επισκ?πτε? απ? το εξωτερικ?.

11 Δημιουργ?στε μια σελ?δα Google MyBusiness ? και περισσ?τερε? απ? μια

To Google MyBusiness ε?ναι η παρουσ?α τη? επιχε?ρηση? σα? στα τοπικ? αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? και ε?ναι μια δωρε?ν υπηρεσ?α που παρ?χεται απ? την Google.

Θα πρ?πει να ε?στε προσεκτικο? στην καταχ?ρηση τη? επιχε?ρηση? σα? στα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google γιατ? θα πρ?πει να υπ?ρχει απ?λυτη συνοχ? στο NAP.

Τι ε?ναι το NAP;

To NAP ε?ναι το ακρων?μιο για τα αρχικ??Name, Address, Phone?που στα ελληνικ? σημα?νουν ?νομα επιχε?ρηση? (brand name), Διε?θυνση και Τηλ?φωνο. Για παρ?δειγμα το NAP για την εταιρε?α Alfino Door που χρησιμοποιο?με στο παρ?δειγμα μα? ε?ναι αυτο?σιο:

ALFINO DOOR
ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ψαρ?ν 22Α
Αθ?να
(+30) 210.52.26.423

Για την δημιουργ?α τη? σελ?δα? Google MyBusiness απαιτε?τε τουλ?χιστον μια φυσικ? διε?θυνση τη? επιχε?ρηση? σα? για να σα? ?ρθει εντ?? 15 ημερ?ν απ? την καταχ?ρηση η επιστολ? επιβεβα?ωση? με τον μοναδικ? κωδικ? που θα πρ?πει να δ?σετε στην Google για να επαληθε?σετε την διε?θυνση σα?.

?μα ?χετε πολλ? υποκαταστ?ματα, τ?τε μπορε?τε να τα καταχωρ?σετε ?λα με τον ?διο τρ?πο και να αυξ?σετε την παρουσ?α σα? και την επισκεψιμ?τητα σα? στα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Και επειδ? ?θελα να τα προσθ?σω εδ? και καιρ?, σα? ?χω και δ?ο μπ?νου? συμβουλ?? για καλ?τερα αποτελ?σματα.

12 Bonus Μπε?τε στον Χρυσ? Οδηγ? και στο Vrisko

Οι επαγγελματικο? οδηγο? και οι κατ?λογοι στο ?ντερνετ ?χουν ξεφυτρ?σει σαν τα μανιτ?ρια τα τελευτα?α χρ?νια. Η προσωπικ? μου ?ποψη ε?ναι ?τι θα πρ?πει να μπα?νετε σε ?λου? του? επαγγελματικο?? οδηγο?? του ?ντερνετ εφ?σον το κ?στο? ε?ναι χαμηλ? σχετικ? με την επισκεψιμ?τητα που θα σα? φ?ρουν.

Απ? ?λου? του? οδηγο?? στο ?ντερνετ και του? επιχειρηματικο?? καταλ?γου?, ?χω ξεχωρ?σει δ?ο που σ?γουρα θα σα? φ?ρουν κ?ποια επισκεψιμ?τητα αλλ? και ?να και μ?νο backlink απ? αυτο?? θα σα? ανεβ?σουν στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google.

ΟΙ δ?ο αυτο? οδηγο? δεν ε?ναι ?λλοι, με σειρ? προτεραι?τητα? ο Χρυσ?? Οδηγ?? και το Vrisko.

13 Bonus Ξεκιν?στε μια καμπ?νια Google Adwords

Το Google Adwords ε?ναι το πιο γνωστ? και πετυχημ?νο διαφημιστικ? δ?κτυο που αν?κει στην Google και που πιστε?ω θα πρ?πει να χρησιμοποιηθε? παρ?λληλα με το SEO και την εκστρατε?α SEO που θα κ?νετε για να αυξ?σετε την οργανικ? σα? επισκεψιμ?τητα.

Προσοχ? γιατ? το Google Adwords ?χει και αυτ? τα μυστικ? του και θα πρ?πει να ε?στε φειδωλο? με τον ημερ?σιο προυπολογισμ? γιατ? αλλι?? θα παρατηρ?σετε ?τι μ?λι? ?ρθει ο λογαριασμ?? στο τ?λο? του μ?να θα ?χετε μπει μ?σα για τα καλ?.

Το σετ?ρισμα τη? καμπ?νια? Adwords απαιτε? αρκετ? χρ?νο καθ?? και η βελτιστοπο?ηση τη? και θα πρ?πει να δ?σετε τον απαρα?τητο χρ?νο (1-3 μ?νε?) στον εαυτ? σα? αλλ? και στην Google για να π?σει το CPC και να γ?νει η καμπ?νια βι?σιμη.

Ιδια?τερο ρ?λο στο να ρ?ξετε το κ?στο? αν? κλικ πα?ζει το Quality Score που ?χει η σελ?δα σα? και το π?σο σχετικ?? ε?ναι οι διαφημ?σει? σα?, με τι? λ?ξει? κλειδι? και τι? σελ?δε? προορισμο?.

14 Bonus: Δημιουργ?στε μια email list

Η λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου σα? ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? ε?ναι ο νο?μερο ?να τρ?πο? α?ξηση? τη? επισκεψιμ?τητα? και των πωλ?σεων επειδ? ?χει πολ? υψηλ? ποσοστ? μετατροπ?ν.

Δε?τε περισσ?τερα για το email marketing στο ?ρθρο:Mailerlite: Η πιο value for money υπηρεσ?α email marketing σ?μερα.

Το Mailerlite ε?ναι μια υπηρεσ?ε? email marketing που χρησιμοποι? εκτ?? απ? το Aweber.

Απ? σειρ? προτεραι?τητα? μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν ?χει πρ?τα το email marketing, μετ? το YouTube και τα β?ντεο και μετ? η οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τη Google.

Και τ?ρα που δι?βασα το ?ρθρο τι να κ?νω;

?μα διαβ?σετε ?λο το ?ρθρο, συγχαρητ?ρια, αλλ? η θεωρ?α απ? μ?νη τη? δεν ?φερε καν?να ?φελο?, θα πρ?πει να περ?σετε στην πρ?ξη γρ?γορα, τ?ρα.

?μα δεν μπορε?τε να κ?νετε τ?ποτα απ? τα παραπ?νω τ?τε ζητ?στε προσφορ? για να το κ?νουμε εμε?? για εσ??.

Αν π?λι ?χετε τη δυνατ?τητα να κ?νετε κ?ποια πρ?γματα ξεκιν?στε με την λ?στα σα? και μετ? με την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα:

7 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍