ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WEB-DESIGN-POLISEIS-GREECE

11 Συμβουλ?? για Web Design που θα αυξ?σει τι? πωλ?σει? σα?!

Κ?θε ιδιοκτ?τη? μια? ιστοσελ?δα? και συν?μα επιχειρηματ?α? του ?ντερνετ θ?λει η ιστοσελ?δα του να πουλ?ει. Κ?θε επισκ?πτη? που μπα?νει στο site θα πρ?πει δηλαδ? να αγορ?ζει ? να πα?ρνει τηλ?φωνο.

Αυτ? η εν?ργεια λ?γεται μετατροπ? στον χ?ρο του ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ και ε?ναι η στιγμ??που ο επισκ?πτη? γ?νεται πελ?τη?.

?μα ?χετε ?δη μια ιστοσελ?δα που ?χει επισκεψιμ?τητα σ?μερα αλλ? δεν ?χει πωλ?σει? ? μετατροπ?? θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να αναρωτηθε?τε γιατ? και να κ?νετε ?τι περν?ει απ? το χ?ρι σα? για να αποκτ?σει.

Για να βρε?τε τι φτα?ει και δεν ?χει πωλ?σει? το site σα? σ?γουρα θα αναλ?σετε πολλο?? παρ?γοντε?. Σ?μερα ?μω? θα αναλ?σουμε ?ναν που θεωρ? ?τι ε?ναι απ? του? πιο βασικο?? και λ?γεται Web design.

To Web Design ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? ε?ναι η πρ?τη εντ?πωση που σχηματ?ζει ο επισκ?πτη? μ?λι? μπα?νει στο site σα? και η πρ?τη εντ?πωση σχηματ?ζεται μ?λι? στα πρ?τα 8 δευτερ?λεπτα.

Εν? για να σχηματ?σει κ?ποιο? ?ποψη για το προ??ν σα? χρει?ζεται περ?που 90 δευτερ?λεπτα.

Η πρ?τη εντ?πωση σχετ?ζεται με παρ?γοντε? που εξαρτ?νται απ? το Web Design τη? ιστοσελ?δα? εν? το 75% των επισκεπτ?ν τη? ιστοσελ?δα? σα?, θα κρ?νουν το brand name σα? με β?ση το site που ?χετε.

Αξιοσημε?ωτο επ?ση? ε?ναι ?τι οι περισσ?τεροι επισκ?πτε? που θα μπουν για πρ?τη φορ? στην ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι ?τοιμοι να αγορ?σουν, απλ? κ?νουν ?ρευνα αγορ?? και συγκρ?νουν τιμ?? και επιλογ?? που ?χουν με β?ση τον ανταγωνισμ?.

Για να ξεχωρ?σετε λοιπ?ν απ? τον ανταγωνισμ? και να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα?, θα πρ?πει να μελετ?σετε τι? ιστοσελ?δε? των πρ?των στην κατηγορ?α ? στην αγορ? σα? και να αντιγρ?ψετε ?λα τα θετικ? εκε?να στοιχε?α που θα σα? δ?σουν ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα.

Για να μ?θετε τα 11 βασικ?τερα, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω.

1. Χρ?μα

Το κ?κκινο χρ?μα ε?ναι το χρ?μα των πωλ?σεων και ?μα θ?λετε να αυξ?σετε ?ω? και 21 τοι? εκατ? τι? πωλ?σει? σα? θα πρ?πει να κ?νετε τα κουμπι? αγορ?? (CTA buttons ) κ?κκινα. Γενικ? μιλ?ντα? το πρ?σινο και το κ?κκινο ε?ναι τα χρ?ματα που δυσκολε?ουν του? περισσ?τερου? που π?σχουν απ? αχρωματοψ?α.

Το πιο σωστ? ε?ναι ?μω? να προσαρμ?σετε τα χρ?ματα σα? αν?λογα με την αγορ? στ?χο σα?. ?μα στοχε?ετε σε γυνα?κε? το μπλε, πρ?σινο ? μωβ ε?ναι καλ?τερε? επιλογ??. ?μα στοχε?ετε σε ?νδρε? το μπλε, το πρ?σινο και το μα?ρο ε?ναι πιο καλ?? επιλογ??.

Αδι?φορε? επιλογ?? χρωμ?των που μ?λλον δεν θα ?χουν αποτ?λεσμα ε?ναι το καφ? και το πορτοκαλ?.

2. Β?ντεο

Τα καλοστημ?να και καλογυρισμ?να β?ντεο συχν? αυξ?νουν τι? πωλ?σει? και τι? μετατροπ?? και για αυτ? π?ρα πολλ?? εταιρ?ε? χρησιμοποιο?ν το β?ντεο μ?ρκετινγκ και τα διαφημιστικ? σποτ?κια.

Στατιστικ?? ?ρευνε? ?χουν δε?ξει ?τι το β?ντεο μπορε? να αυξ?σει τι? πωλ?σει? ?ω? και 144 τοι? εκατ?. Στον κλ?δο τη? χονδρικ?? ? του B2B αγορ?ν οι εταιρ?ε? χρησιμοποιο?ν τα β?ντεο για να εξηγ?σουν τι? διαφορ?? των προ??ντων και υπηρεσι?ν του? με β?ση τον ανταγωνισμ?.

3. Ευκολ?α χρ?ση? ? User Exrerience

Η ευκολ?α τη? χρ?ση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι ?να? παρ?γοντα? που σ?γουρα θα πρ?πει να λ?βετε υπ?ψιν στον σχεδιασμ? τη?. Θα πρ?πει να ?χετε τι? σημαντικ?? πληροφορ?ε? στην πρ?το οθ?νη τη? ιστοσελ?δα? σα? ? στο above the fold ?πω? λ?νε και δεν θα πρ?πει να εξαναγκ?ζετε τον επισκ?πτη να κ?νει ?πειρο scroll κατεβα?νοντα? στο footer για να βρει αυτ? που θ?λει.

Το μενο? επ?ση? πα?ζει καταλυτικ? ρ?λο στο να αυξ?σετε τι? μετατροπ??. ?σο πιο απλ? ε?ναι και ?σο πιο ε?χρηστο και ξεκ?θαρο τ?σο το καλ?τερο.

4. Ξεκ?θαρη πρ?ταση αγορ?? (UVP)

Ποια ε?ναι η μοναδικ? πρ?ταση αγορ?? σα? (Unique Value Proposition) στο site σα?; Αν δεν ξ?ρετε τι πουλ?τε ? τι προτε?νετε να αγορ?σει κ?ποιο? τ?τε δεν ε?στε σε καλ? δρ?νο γιατ? ο?τε ο επισκ?πτη? θα ξ?ρει και αυτ?? ποια ε?ναι.

Τι σα? κ?νει μοναδικο?? και τι σα? διαφοροποιε? απ? τον ανταγωνισμ?; Αυτ? θα πρ?πει να φα?νεται απ? την πρ?τη ματι? και στην αρχικ? σελ?δα χωρ?? περιστροφ??.

5. Σ?μβολα εμπιστοσ?νη? ? αναγν?ριση?

Λογ?τυπα απ? καταξιωμ?να brands ? αξιολογ?σει? απ? ?λλα sites ?πω? απ? το Tripadvisor, το Booking και ?λλα σα? προσδ?σουν κ?ρο? και αξιοπιστ?α. Ο στ?χο? ?λων αυτ?ν των συμβολισμ?ν ε?ναι ο υποψ?φιο? αγοραστ?? σα? που δεν σα? γνωρ?ζει να αισθανθε? κ?ποια ασφ?λεια μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? και να νι?σει ?τι μπορε? να σα? εμπιστευτε? και να β?λει την κ?ρτα του για να αγορ?σει απ? εσ??.

Χρησιμοποι?στε τα branbs τρ?των με φειδ? και σε θ?ση που να φα?νεται σε ?λο το site ?πω? στο footer.

6. Δωρε?ν προσφορ??

Οι δωρε?ν προσφορ?? και οι προωθητικ?? εν?ργειε? θα πρ?πει να ε?ναι σε περ?οπτη θ?ση και να επιτελο?ν τον σκοπ? του? που ε?ναι η α?ξηση των πωλ?σεων. Ο σωστ?? σχεδιασμ?? με banner και σωστ? και κατανοητ? γραφικ? θα βοηθ?σει τον πρ?το επισκ?πτη να γ?νει πελ?τη?.

Για παρ?δειγμα, στο δικ? μα? site προσφ?ρουμε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? SEO αρκε? να δ?σετε το email σα? για να εγγραφε?τε στο Newsletter μα? και να τον κατεβ?σετε.

Το δωρε?ν μ?νημα για τον οδηγ? ε?ναι σε περ?οπτη θ?ση και ε?ναι αρκετ? απλ? και κατανοητ?.

7. Μικρ?? φ?ρμε?

Γενικ? θα πρ?πει να ?χετε μικρ?? φ?ρμε?, μικρ?? φ?ρμε? εγγραφ??, μικρ?? φ?ρμε? παραγγελ?α? και να ζητ?τε τα ελ?χιστα δυνατ? στοιχε?α για να μπορ?σει να πραγματοποιηθε? η συνναλαγ?.

Μην ζητ?τε ?χρηστα πρ?γματα ?πω? κ?νουν στο δημ?σιο και στι? δημ?σιε? υπηρεσ?ε?, φροντ?στε με την ελ?χιστη προσπ?θεια να επιτυγχ?νετε ο στ?χο? σα?.

8. Το chat βοηθ?ει;

Το chat το ?χουν κ?ποια site, ειδικ? eshop και δ?νει την ψευδα?σθηση τη? αμεσ?τητα?, ?τι ε?στε εκε? εκε?νη τη στιγμ? για να εξυπηρετ?σετε. ?μω? στην ουσ?α αποδυκνε?εται δ?κοπο μαχα?ρι γιατ? κανιβαλ?ζει ?λα τα ?λλα μ?σα επικοινων?α?, email, τηλ?φωνο και δημιουργε? αντιπερισπασμ? στον τελικ? χρ?στη που απ? περι?ργεια και μ?νο θ?λει να δοκιμ?σει το chat.

?πω? και να χει θα πρ?πει να δοκιμ?σετε και τι? δ?ο εκδοχ?? για να δε?τε ποια δουλε?ει καλ?τερα για εσ??.

9. Τ?τλοι σελ?δων προορισμο?

Καλογραμμ?νοι και ξεκ?θαροι τ?τλοι σε κ?θε σελ?δα προορισμο?.?Αναρωτηθε?τε πω? αισθ?νονται οι πελ?τε? σα? μ?λι? του? διαβ?ζουν, περν?νε το μ?νυμα πωλ?σεων στον τελικ? καταναλωτ?;

10. Η χρ?ση του κενο? χ?ρου

Η σωστ? αξιοπο?ηση του ?σπρου χ?ρου ? του κενο? χ?ρου ε?ναι καταλυτικ? για να μην δημιουργε? την α?σθηση του κορεσμο? στον τελικ? χρ?στη. Παρατηρ?στε τι? ιστοσελ?δε? που ?χουν πολ? μεγ?λη κυκλοφορ?α.

Ε?ναι συν?θω? μινιμαλιστικ?? με σωστ? αναλογ?α του κενο? χ?ρου και των χ?ρων ?που υπ?ρχει περιεχ?μενο. ?σο πιο απλ? και χωρ?? παρεμβολ?? ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? τ?σο πιο πολλ?? πωλ?σει? θα φ?ρει.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο Ο Μινιμαλισμ?? στο Web Design.

11. A/B Testing ? τεστ?

Στον χ?ρο του web design υπ?ρχουν ?δη κ?ποια αποδεδειγμ?να στ?νταρ τα οπο?α δουλε?ουν εδ? και χρ?νια αρκετ? καλ?. ?μα συμβουλευτε?τε μια ?μπειρη εταιρε?α Web Design, σ?γουρα δεν θα σα? προτε?νουν ρηξικ?λευθε? λ?σει? και δεν θα χρειαστε? να ξαναανακαλ?ψετε τον τροχ?.

?μω? μ?σα απ? την δοκιμ? και το λ?θο? θα μπορ?σετε να βρε?τε ποιο web design θα δουλ?ψει καλ?τερα για εσ?? και δεν υπ?ρχει καλ?τερο? τρ?πο? απ? το να πειραματιστε?τε με 2 παρ?μοια web designs για το ?διο web site.

Κατ? τη δι?ρκεια των δοκιμ?ν στο eshop σα? ? στην ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να αλλ?ζετε ?να πρ?γμα μια φ?ρα ?πω? ?να κε?μενο, μερικ?? λ?ξει? ? ?να banner. Επ?ση? για να αποκτ?σετε σαφ? ?ποψη για τα αποτελ?σματα των δοκιμ?ν θα πρ?πει να ?χετε συλλ?ξει? επαρκ?? πληροφορ?ε? και για επαρκ?? χρονικ? δι?στημα τουλ?χιστον μην??.

Δε?τε περισσ?τερα για αποτελεσματικ? Web Design:

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

WEB DESIGN ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΠΙΑΣΙΑΡΙΚΟ WEB DESIGN, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, WEB DESIGN ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍