ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

11 TRAFFIC TIPS

11 Συμβουλ?? για να αυξ?σετε το traffic

Πω? να αυξ?σετε κατακ?ρυφα το traffic τη? ιστοσελ?δα? σα? σ?μερα?

Αν μιλο?σαμε για παραδοσιακ? καταστ?ματα το traffic θα μεταφρ?ζονταν σε α?ρα λ?γω θ?ση?, κ?ρου?, brand name ? πελατολογ?ου. Και στι? καλ?? εποχ?? τη? αγορ?? ο α?ρα? σε ?να κατ?στημα ? μια καφετ?ρια ?ταν τερ?στιο? και κ?στιζε περισσ?τερο απ? ?τι ?λο το μαγαζ? μαζ?.

Το ?διο συμβα?νει και στο ?ντερνετ ?που υπ?ρχουν τα ηλεκτρονικ? μαγαζι? και φυσικ? ο α?ρα? εδ? ε?ναι το traffic το οπο?ο μπορε? να προ?ρχεται ε?τε απ? το brand name, ε?τε απ? το SEO ? την διαφ?μιση που κ?νει κ?ποιο? στο ?ντερνετ γενικ?τερα.

Πιστε?ω ?τι για να ?χετε φτ?σει μ?χρι εδ?, σ?γουρα θα ?χετε καταλ?βει την αξ?α του web traffic που ε?ναι το α?μα και η ζωοποι?? εν?ργεια για την ιστοσελ?δα σα?. Το ερ?τημα ε?ναι πω? αυξ?νω το traffic;

Για να το απαντ?σετε διαβ?στε παρακ?τω.

Δεν ε?ναι ?λο το traffic ?διο

Φαντ?ζομαι θα ?χετε καταλ?βει ?τι το web traffic, η κ?νηση δηλαδ? στο ?ντερνετ, η επισκεψιμ?τητα ? οτιδ?ποτε ?ρχεται μ?σα στο site μα? και φε?γει ? μ?νει δεν ε?ναι ?δια? ποι?τητα?.

Υπ?ρχει το ποιοτικ? και στοχευμ?νο traffic και φυσικ? υπ?ρχει το υπ?λοιπο ποσοστ? που ε?ναι το bounce rate, η φ?ρα που λ?με που δεν θα κ?νει τ?ποτα μ?σα στην ιστοσελ?δα μα? και που δεν θα γ?νουν ποτ? πελ?τε? μα?.

Κυρ?αρχο μ?λημα σα? ε?ναι να ανακαλ?ψετε τι? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? εκε?νε? που ?χουνε το υψηλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν και να τι? κλιμακ?σετε στο μ?γιστο βαθμ? για να μεγιστοποι?σετε τα ηλεκτρονικ? σα? κ?ρδη.

Το επαναλαμβ?νω για ?σου? δεν το κατ?λαβαν ? ?χουν προβλ?ματα ακο??:

Κυρ?αρχο μ?λημα σα? ε?ναι να ανακαλ?ψετε τι? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? εκε?νε? που ?χουνε το υψηλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν και να τι? κλιμακ?σετε στο μ?γιστο βαθμ? για να μεγιστοποι?σετε τα ηλεκτρονικ? σα? κ?ρδη.

?λα τα υπ?λοιπα ε?ναι σχ?λια και ?μα χ?σετε την εστ?αση σα? απ? τον πρωτε?ον στ?χο σα?, τ?τε τα π?ντα χ?νουν το ν?ημα του? γιατ? ζο?με σε μια υλιστικ? κοινων?α και δυστυχ?? μ?χρι και πριν τη δευτ?ρα παρουσ?α τα σ?ματα μα? χρει?ζονται τροφ? και νερ? για να επιβι?σουν.

Ποια πηγ? επισκεψιμ?τητα? ε?ναι η ιδανικ?τερη και μετατρ?πεται καλ?τερα σε πελ?τε?; Πιστε?ω β?σει στατιστικ?ν και στοιχε?ων που ?χω στα χ?ρια μου η οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τι ε?ναι η οργανικ? επισκεψιμ?τητα;

Το δωρε?ν traffic προ?ρχεται απ? τρει? βασικ?? πηγ??:

 • Απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google
 • Απ? τα backlinks προ? το site σα?
 • Απ? απευθε?α? επ?σκεψη στο site ? blog σα?

Σε αντ?θεση με τα πληρωμ?να αποτελ?σματα τη? google, το free organic traffic ?χει π?ρα πολλ? πλεονεκτ?ματα. Δεν λ?ω πω? το Google Adwords δεν ε?ναι καλ?, απλ? μειονεκτε? συγκριτικ? με το free traffic απ? το σωστ? επαγγελματικ?? SEO.

Τα πλεονεκτ?ματα τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? ε?ναι π?ρα πολλ?:

 • Χαμηλ? κ?στο? γιατ? ε?ναι δωρε?ν
 • Αποτελεσματικ? στ?χευση
 • Παθητικ? traffic
 • Υψηλ?? μετατροπ??, οι επισκ?πτε? γ?νονται πελ?τε? σα?
 • Εγγραφ?? στην email λ?στα σα?

?μω? παρ?λα αυτ? επειδ? πολλ?? φορ?? η οργανικ? επισκεψιμ?τητα ?σω? να μην επαρκε? για να καλ?ψουμε του? στ?χου? εσ?δων μα?, καλ? θα ?ταν να συμπληρ?νουμε την π?τα τη? επισκεψιμ?τητα? και με περισσ?τερε? πηγ?? επισκεψιμ?τητα?.

Ποιε? ε?ναι αυτ?? οι πηγ?? επισκεψιμ?τητα?; Διαβ?στε παρακ?τω.

1-Αναπτ?ξτε τη λ?στα email και το newsletter σα?

Το βασικ?τερο εργαλε?ο για να αναπτ?ξετε την επισκεψιμ?τητα? σα? ε?ναι η λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου σα? και φυσικ? το newsletter που θα πρ?πει να στ?λνετε σε εβδομαδια?α β?ση στη λ?στα σα?.

Δεν θα πρ?πει ποτ? να αφ?σετε τη λ?στα σα? να μαραζ?σει και π?ντα θα πρ?πει να βρ?σκετε τρ?που? να αυξ?νετε τι? εγγραφ?? και τον συνολικ? αριθμ? των συνδρομητ?ν σα? στο newsletter.

Ξεκιν?στε με μια υπηρεσ?α Newsletter ?πω? το Aweber, Mailchimp ? οποιαδ?ποτε ?λλη ?που μπορε?τε να ξεκιν?σετε με δωρε?ν λογαριασμ? και στη συν?χεια αναβαθμ?στε τον με β?ση τι? αν?γκε? σα?.

Το email μ?ρκετινγκ θα σα? βοηθ?σει να κρατ?σετε κ?ποιο στοιχε?ο επικοινων?α? με του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? ο?τω? ?στε σε κ?ποια ?λλη στιγμ? στο μ?λλον να ε?ναι ?τοιμοι να αγορ?σουν απ? εσ??.

Το αναφ?ρω πρ?το γιατ? ε?ναι πολ? σημαντικ? το email marketing και φυσικ? κ?θε φορ? που στ?λνετε ?να προωθητικ? email στου? πελ?τε? σα?, θα δ?χεστε και την αν?λογη επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα σα?.

2- Καλλιεργ?στε την παρουσ?α σα? στο Facebook

Αναφ?ρω τη λ?ξη καλλιεργ?στε γιατ? το Facebook δεν ε?ναι το κ?ντρο του κ?σμου ο?τε κ?ποια ηλεκτρονικ? αγορ? με ?τοιμου? πελ?τε? με τα λεφτ? στο χ?ρι ?τοιμα να σα? τα δ?σουν.

Ε?ναι ?μω? ?να υπ?ροχο μ?ρο? για να χτ?σετε την σχ?ση σα? με του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? με σκοπ? να του? φ?ρετε στην ιστοσελ?δα σα? για να δο?νε τα προ??ντα σα? ? να αφ?σουν το email του? ? να διαβ?σουν κ?ποιο ?ρθρο σα?.

Θα πρ?πει να κ?νετε κοινοποι?σει? απ? την ιστοσελ?δα σα? προ? το Facebook στο προφ?λ σα?, στην σελ?δα σα? καθ?? και στα facebook groups με σκοπ? να φ?ρετε του? ενδιαφερ?μενου? στο site σα?.

Απαντ?στε στα ερωτ?ματα των υποψ?φιων πελατ?ν σα?, κ?ντε φ?λου?, like και share και συμμετ?σχετε σε ομ?δε? που ?χουν σχ?ση με το αντικε?μενο σα?.

Προσοχ? να μην αναλωθε?τε με το facebook και ξεχ?σετε τον αληθιν? στ?χο τη? ενασχ?ληση? σα? στο Facebook που ε?ναι να προσελκ?σετε επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα?.

3 – Ξεκιν?στε με το Facebook Advertising

Η καλλι?ργεια του facebook απ? μ?νη τη? δεν επαρκε? για να π?ρετε την επισκεψιμ?τητα που σα? αξ?ζει και που χρει?ζεστε πολλ?? φορ??. ?τσι θα χρειαστε?τε τη βο?θεια των διαφημ?σεων στο Facebook.

Με κ?στο? αν? κλικ ιδια?τερα χαμηλ?, που συν?θω? κυμα?νετε μεταξ? 3 και 10 λεπτ? αν? κλικ, αναλ?γω? την αγορ?, θα ανακαλ?ψετε μια ν?α πηγ? traffic προ? την ιστοσελ?δα σα? το οπο?ο ε?ναι εξαιρετικ? στοχευμ?νο.

Δεν μπορ? να πω ?τι προσωπικ? ε?μαι ικανοποιημ?νο? απ? την κ?νηση που ?χω προσελκ?σει απ? το Facebook αλλ? δεν μπορ? να πω ?τι δεν κ?ρδισα και μερικο?? ν?ου? πελ?τε? απ? αυτ?.

4- Αυξ?στε του? ακ?λουθου? στο twitter

TWITTER_TRAFFIC

Το twitter ε?ναι ?να ιδι?ζον social media που λ?γοι μ?νο καταλαβα?νουν πω? χρησιμοποιε?ται και φυσικ? ακ?μα λιγ?τεροι καταλαβα?νουν τη χρησιμ?τητα του.

?μω? ?μα δε?τε στα google analytics, το twitter ε?ναι μια σημαντικ? πηγ? επισκεψιμ?τητα? που με λ?γη καλλι?ργεια μπορε?τε να αυξ?σετε προ? ?φελο? σα?.

Το twitter ?ρχεται δε?τερο μετ? απ? το facebook στα social media ω? πηγ? επισκεψιμ?τητα? και αυτ? γιατ? ?χω 13.000 περ?που ακ?λουθου?. ‘Αμα ε?χα 113.000 ακ?λουθου? ?σω? να ε?χα και δεκαπλ?σια κ?νηση απ? αυτ?.

Ε?ναι θ?μα καλλι?ργεια? και φυσικ? αφιερ?νω μια ?ρα την εβδομ?δα για να αφαιρ?σω ?σου? δεν με ακολουθο?νε -μαζ? με αυτο?? αφα?ρεσα και τον Τσ?πρα και να προσθ?σω ν?ου? ακ?λουθου? με τον στ?χο ?τι ?σω? θα με ακολουθ?σουν και αυτο?.

?να χρ?σιμο εργαλε?ο για να το κ?νετε αυτ? γρ?γορα ε?ναι το Crowdfireapp.

Μερικ? χρ?σιμα πρ?γματα για το twitter

 • Το μ?γιστο ?ριο του κ?θε μην?ματο? ? Tweet ε?ναι οι 140 χαρακτ?ρε?.
 • ?ταν θ?λουμε να παρακολουθο?με τα Τweets που δημοσιε?ει ?να? χρ?στη?, τον κ?νουμε Follow.
 • ?ταν θ?λουμε να διαδ?σουμε το Tweet εν?? ?λλου χρ?στη, το κ?νουμε retweet. Συντομογραφ?α του retweet ε?ναι το RT.
 • MT (Modified Tweet) ονομ?ζεται το τροποποιημ?νο Tweet. Το χρησιμοποιο?με αντ? για το RT ?ταν θ?λουμε για κ?ποιο λ?γο να τροποποι?σουμε το μ?νυμα που αναδημοσιε?ουμε γιατ? ξεπερν? του? 140 χαρακτ?ρε?.
 • Followers ε?ναι οι χρ?στε? που σα? ακολουθο?ν και διαβ?ζουν τι? δικ?? σα? δημοσιε?σει?.
 • Ο χρ?στη? του Twitter ονομ?ζεται tweep.
 • ?ταν θ?λουμε να απευθυνθο?με σε κ?ποιον ?λλο χρ?στη τοποθετο?με μπροστ? απ? το username. Προσοχ?: ?χι μπροστ? απ? το ?νομα που δηλ?νει στο προφ?λ του το σ?μβολο @ για παρ?δειγμα @johndivramis. Αυτ? ε?ναι το λεγ?μενο mention, με το οπο?ο ο χρ?στη? ειδοποιε?ται ?τι αναφερθ?καμε σε αυτ?ν.
 • ?ταν ξεκιν?με ?να Tweet με mention (δηλαδ? με @) προ? ?ναν ?λλο χρ?στη, ξεκιν?με, ουσιαστικ?, μια ημι-ιδιωτικ? συζ?τηση. Σε αυτ? την περ?πτωση, το Tweet θεωρε?ται απ?ντηση και ε?ναι ορατ? μ?νο σε ?σου? ακολουθο?ν και του? δυο μα?.
 • Για να απαγορε?σουμε σε κ?ποιον να μα? ακολουθε?, τον κ?νουμε block. Με αυτ? τον τρ?πο ο χρ?στη? δεν μπορε? να μα? ακολουθ?σει αλλ? ο?τε και να μα? στε?λει μην?ματα. Το Twitter δεν στ?λνει καμ?α ειδοπο?ηση στον χρ?στη που ?χουμε μπλοκ?ρει – παρ?λα αυτ?, μπορε? να καταλ?βει ?τι το ?χουμε κ?νει επειδ? δεν μπορε? πλ?ον να μα? ακολουθ?σει.
 • ?ταν θ?λουμε να αναφερθο?με σε συγκεκριμ?νο θ?μα, χρησιμοποιο?με το . Τα hashtags ε?ναι οι ετικ?τε? ? tags του Twitter και δεν ε?ναι τ?ποτε ?λλο απ? απλ?? λ?ξει? με το πρ?θεμα # (hash). Μια λ?ξη με το # στην αρχ? τη? γ?νεται αυτ?ματα link απ? την υπηρεσ?α και οδηγε? σε λ?στα με ?λα τα tweets που την περιλαμβ?νουν. ?να χαρακτηριστικ? παρ?δειγμα hashtag ε?ναι το #carpoolgr.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο Twitter: Mυστικ? για απ?στευτο traffic

5 – Δημιουργ?στε ?να β?ντεο στο YouTube

Τα καν?λια που πα?ζουν β?ντεο στο ?ντερνετ ε?ναι π?ρα πολλ? με μεγαλ?τερο και διασημ?τερο το YouTube. ?λλα τ?τοιου ε?δου? social media ε?ναι το Vimeo, Dailymotion και πολλ? ?λλα που δεν ?χουν κ?ποιο επαρκ?? μερ?διο αγορ??, ?χουν ?μω? ισχ? στο SEO και τη Google.

Το YouTube ε?ναι ο βασιλι?? των social media και η δημιουργ?α εν?? σωστο? προωθητικο? β?ντεο για την ιστοσελ?δα σα? θα σα? βοηθ?σει να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα σα? απ? αυτ?.

Επ?ση? θα σα? βοηθ?σει να πι?σετε και ?τομα που ε?ναι οπτικο? τ?ποι και δεν του? αρ?σει το δι?βασμα.

Θα πρ?πει ?μω? να προσ?ξετε και μερικ?? τεχνικ?? λεπτομ?ρειε? ειδικ? στο SEO:

 • Βρε?τε ?να απ?στευτα ελκυστικ? τ?τλο. Εισ?γετε ?να περιεκτικ?, περιγραφικ? τ?τλο για το β?ντεο σα?, χρησιμοποι?ντα? λ?ξει? και φρ?σει? κλειδι?, λ?ξει? που θα ψ?ξουν για να βρουν το β?ντεο σα?. Προσπαθ?στε να ε?στε ?σο το δυνατ?ν ουσιαστικο? στην ονοματοδοσ?α του β?ντεο, με λ?ξει? κλειδι? που περιγρ?φουν τον σκοπ? και το περιεχ?μενο του β?ντεο.
 • Π?ντα εισ?γετε μια περιγραφ?. Κ?θε β?ντεο σα? θα πρ?πει να ?χει μια πλ?ρη? περιγραφ? για το τι ε?ναι το περιεχ?μενο του β?ντεο και ο σκοπ?? του. Και εδ? χρησιμοποιο?με λ?ξει? κλειδι? – τι? ?διε? που χρησιμοποι?σαμε στον τ?τλο – π?ντα για τον ?διο σκοπ?: ?ταν ψ?ξουν, σ?γουρα να βρουν το β?ντεο μα?.
 • Προσθ?σετε tags (ετικ?τε?). Προσπαθ?στε π?ντοτε να εισ?γετε 10-15 ετικ?τε? για το β?ντεο σα?. Ε?ναι ο ιδανικ?? τρ?πο? να προβληθε? κατ?λληλα το β?ντεο αν?λογα με τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε χρησιμοποι?σει. Κ?θε ετικ?τα μπορε? να ε?ναι μια λ?ξη ? μια φρ?ση, σχετικ?? με το περιεχ?μενο του β?ντεο, καθ?? και τον τρ?πο που θ?λετε να ανακαλ?ψουν οι επισκ?πτε? το β?ντεο σα?.

Σε πολλο?? απ? εσ?? το YouTube μπορε? να φαντ?ζει περιττ? ? δυσπρ?σιτο ?μω? ε?ναι η δε?τερη μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? μετ? τη Google.

6 – Δημιουργ?στε ν?ο περιεχ?μενο

Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι?? και δεν γ?νεται να αλλ?ξει αυτ? ?σε? αλλαγ?? και να κ?νει η Google στον αλγ?ριθμο τη?.

Το περιεχ?μενο αποτελε?τε απ? ?ρθρα, κε?μενα, φωτογραφ?ε? και β?ντεο και γραφικ?.

Το χρ?σιμο περιεχ?μενο που βοηθ?ει τον υποψ?φιο πελ?τη σα? ε?ναι αυτ? που χρει?ζεται να δημιουργ?σετε ?μεσα.

?μα δεν ?χετε πολλο?? πελ?τε?, ικανοποι?στε την βασικ? του? αν?γκη για πληροφ?ρηση για να αποκτ?σετε.

?μα δεν ?χετε καθ?λου περιεχ?μενο στην ιστοσελ?δα σα?, ε?ναι σχεδ?ν αδ?νατο να σα? εμπιστευτε? κ?ποιο? που θα πρωτομπε? σε αυτ?ν.

7 – Επενδ?στε στο SEO

Το SEO ε?ναι μια μακροπρ?θεσμη επ?νδυση και δεν θα πρ?πει να την βλ?πετε κοντ?φθαλμα ? να την μετρ?τε σε μηνια?α β?ση και αυτ? γιατ? χρει?ζεται αρκετ? χρ?νο για να ευοδ?σει και για να δει η Google τα ν?α σα? backlinks ? το ν?ο σα? περιεχ?μενο.

Γενικ? το SEO ε?ναι ?να π?γιο ?ξοδο αν?λογο τη? διαφ?μιση? με τη μ?νο διαφορ? ?τι ακ?μα και να το σταματ?σει?, συνεχ?ζει? να ανεβα?νει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Η αντιμετ?πιση του SEO με κρ?α καρδι? ? επιφανειακ? του αντιμετ?πιση δεν θα σα? βοηθ?σει ποτ? να ανεβε?τε στη Google και φυσικ? να δε?τε την οργανικ? σα? επισκεψιμ?τητα να κορυφ?νεται.

Τ?ρα π?σο πρ?πει να επενδ?σετε για το SEO ε?ναι ?να ?λλο θ?μα που δεν μπορ? να σα? διαφωτ?σω. Σαν μαγαζ? στο ?ντερνετ θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι ?χετε ?σοδα και ?ξοδα.

8 – Δημοσιε?σει? τ?που σε ?λλα blogs

Η δημοσ?ευση τ?που μπορε? να ε?ναι μαι προωθητικ? εν?ργεια που κ?νουν ?λε? οι μεγ?λε? εταιρε?ε?, ?μω? για τι? περισσ?τερε? μικρ?? ε?ναι μια ?γνωστη λ?ξη.

Η δημοσιε?σει? τ?που θα πρ?πει να ε?ναι μικρ? ?ρθρα τουλ?χιστον 300 λ?ξεων που θα στ?λνονται στα ηλεκτρονικ? μ?σα, blogs, περιοδικ? κτλ και θα περιλαμβ?νουν κ?ποιε? προωθητικ?? εν?ργειε? ?? ενημ?ρωση των πελατ?ν σα? ?πω?, διαγωνισμο?, ν?α προ??ντα, ν?ε? προσφορ?? κτλ.

Καλ? ε?ναι στο τ?λο? να ?χετε συμπεριλ?βει και ?να link που να οδηγε? στο site σα? καθ?? και μια φωτογραφ?α ? μια διαφημιστικ? μακ?τα.

Η δημοσ?ευση τ?που δεν θα πρ?πει να ε?ναι σαν guest post και θα πρ?πει να ε?ναι καθαρ? ενημερωτικ?.

9 – ?ντυπη διαφ?μιση

Η ?ντυπη διαφ?μιση ? η outdoor διαφ?μιση μπορε? να μην περιλαμβ?νει κ?ποιο backlink προ? το site σα? αλλ? ε?ναι πολ? σημαντικ? πηγ? επισκεψιμ?τητα? ?ταν αναφ?ρεται σε αυτ?ν και το site σα?.

Μια προωθητικ? εν?ργεια στα ?ντυπα μ?σα ? στην τηλε?ραση θα πρ?πει να τελει?νει με το σχετικ? call to action που θα οδηγε? τον επισκ?πτη στην ιστοσελ?δα σα? για να κ?νει κ?τι.

Για παρ?δειγμα, αγορ?στε τ?ρα, μ?θετε περισσ?τερα κτλ.

10 – Ανταλλαγ? Backlink

Η ανταλλαγ? backlink??ε?ναι μια μ?θοδο? SEO η οπο?α ?χει υποβαθμιστε? απ? τη Google και απ? τι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?. Ωστ?σο, ?τι και να λ?νε δι?φορε? Κασσ?νδρε? η ανταλλαγ? backlink δουλε?ει ακ?μα και σ?μερα.

Α? μην ξεχν?με ?τι ?να backlink παραμ?νει να ε?ναι ?να backlink και ?χει και αυτ? και τη δικ? του αξ?α, ?σχετα αν ε?ναι αμφ?δρομα, αμοιβα?α ? nofollow. ?λα τα ε?δη των συνδ?σμων τα λαμβ?νει υπ?ψη η Google και ακ?μα και σ?μερα, μετ? απ? τ?σε? αλλαγ?? που ?χουνε γ?νει στον αλγ?ριθμο τη?, ακ?μα τα backlinks πα?ζουν κυρ?αρχο ρ?λο.

Ο σωστ?τερο? τρ?πο? ανταλλαγ?? συνδ?σμων ε?ναι να βρε?τε ?λλε? ιστοσελ?δε? με παρ?μοιο περιεχ?μενο με το δικ? σα? και ?δια? ποι?τητα? ? domain authority και να επικοινων?σετε με του? διαχειριστ?? του? για να ανταλλ?ξετε αμοιβα?α τα backlinks σα?.

11 – Καλλιεργ?στε ν?α social media

Η καλλι?ργεια γενικ? των social media?ε?ναι αχαρτογρ?φητα νερ? ?μω? τα social media πα?ζουν καταλυτικ? ρ?λο στο γενικ? προφ?λ των backlinks σα? και λαμβ?νονται εξαιρετικ? υπ?ψιν απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μετ? και τι? τελευτα?ε? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google (Google’s Panda, Penguin και Hummingbird search algorithms ) ?χουν επηρεαστε? περ?που το 90% των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google σ?μφωνα με το ?γκυρο SEO site Search Engine Watch.

Κερδισμ?να μετ? τι? αλλαγ?? αυτ?? ε?ναι τα sites που ?χουν ισχυρ? παρουσ?α στα social media ? ε?ναι brands.

Οπ?τε δεν χρει?ζεται και πολ? μυαλ? για να καταλ?βετε ?τι η δημιουργ?α ν?ων προφ?λ σε ν?α social media δεν ε?ναι απλ?? παιχν?δι αλλ? αναγκαι?τητα.

Μερικο? απ? του? παρ?γοντε? που επηρε?ζουν την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στην Google ε?ναι και τα λεγ?μενα social signals:

 1. Αριθμ?? των Tweets
 2. Authority των Λογαριασμ?ν των χρηστ?ν του Twitter
 3. Αριθμ?? των Facebook Likes
 4. Facebook Shares ? κοινοποι?σει?
 5. Authority των λογαριασμ?ν του Facebook
 6. Pinterest Pins
 7. Ψ?φοι απ? τα Social Sharing Sites
 8. Αριθμ?? των Google+1
 9. Authority των Google+ Λογαριασμ?ν
 10. Σχετικ?τητα των Social σημ?των
 11. Social σ?ματα σε επ?πεδο Site
 12. Likes στο Tumblr

Και τ?ρα που δι?βασα το ?ρθρο τι να κ?νω;

?μα διαβ?σετε ?λο το ?ρθρο, συγχαρητ?ρια, αλλ? η θεωρ?α απ? μ?νη τη? δεν ?φερε καν?να ?φελο?, θα πρ?πει να περ?σετε στην πρ?ξη γρ?γορα, τ?ρα.

?μα δεν μπορε?τε να κ?νετε τ?ποτα απ? τα παραπ?νω τ?τε ζητ?στε προσφορ? για να το κ?νουμε εμε?? για εσ??.

Αν π?λι ?χετε τη δυνατ?τητα να κ?νετε κ?ποια πρ?γματα ξεκιν?στε με την λ?στα σα? και μετ? με την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για το web traffic:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

4 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍