ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

AYKSISI-EPISKEPSIMOTITAS-1

101 τρ?ποι για να αποκτ?σετε 5.000 επισκ?πτε? στη σελ?δα σα?

Το ξ?ρω μ?λι? φτι?ξατε την πρ?τη σα? ιστοσελ?δα με πολ? κ?πο και τ?ρα αυτ? που θ?λετε ε?ναι να τη δε?τε να αποδ?δει καρπο??. ?μω? αυτ? δεν πρ?κειται να συμβε? ποτ? ε?ν δεν υπ?ρξει επισκεψιμ?τητα στη σελ?δα σα? και ε?ν δεν ξεπερ?σετε το φρ?γμα των 100 εστιασμ?νων επισκεπτ?ν προ? τη σελ?δα? σα?.

Σε μια περ?οδο που εν? ?λη η αγορ? βρ?σκεται σε κρ?ση, το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο καλπ?ζει με α?ξηση 20% το χρ?νο, εσε?? θα πρ?πει να φροντ?σετε να μην με?νετε απ?ξω!

Το μοντ?λο για να βγ?λτε χρ?ματα απ? το ?ντερνετ ε?ναι απλ?: Περιεχ?μενο-Κ?νηση-Λ?στα-Χρ?ματα. Σ?μερα θα μιλ?σουμε για την κ?νηση προ? τη σελ?δα σα?, συγκεκριμ?να θα σα? προτε?νω 101 τρ?που? για να αποκτ?σετε 5.000 επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα?, ηλεκτρονικ? κατ?στημα ? blog για να δ?σετε ν?α πνο? στην ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση.

101 τρ?ποι για 5.000 επισκ?πτε?:

 1. Γρ?ψτε μια λ?στα απ? ?ρθρα σαν σ?ριαλ!
 2. Δημιουργ?στε ?να μ?θημα.
 3. Δ?στε δωρε?ν το καλ?τερ? σα? περιεχ?μενο.
 4. Να ε?στε επ?καιρο? γρ?ψτε για το α?ριο σ?μερα!

to-vraki-tis-menegaki

 1. Μην γρ?φετε για ασ?μαντα πρ?γματα, επ?ση? το βρακ? τη? Μενεγ?κη το ?χουμε δει πολλ?? φορ??!
 2. Γ?νετε διαχρονικο?, γρ?ψτε ?να ?ρθρο το οπο?ο θα ε?ναι επ?καιρο για πολλ? χρ?νια!
 3. Γρ?ψτε σχετικ? με απ?ψει? οι οπο?ε? ε?ναι κοιν? αποδεκτ?? απ? την κοιν? γν?μη.
 4. Γρ?ψτε σχετικ? με τα παιδι?, γιατ? ?λοι αγαπ?νε τα παιδι?.
 5. Γρ?ψτε για ?λλα δημοφιλ? site που ?χουνε μεγ?λη επισκεψιμ?τητα για να τραβ?ξετε κ?σμο.
 6. Φτι?ξτε τη δικ? σα? λ?στα TOP 10.
 7. Γ?νεται ?να? ειδικ?? στον τομ?α σα?.
 8. Δημιουργ?στε Ν?α.
 9. Π?ρτε συνεντε?ξει? απ? δημ?σια πρ?σωπα.
 10. Χρησιμοποι?στε ηλεκτρονικ?? ψηφοφορ?ε?, διαγωνισμο?? και μοιρ?στε δ?ρα!
 11. Απαντ?στε σε ?λα τα σχ?λια στην ιστοσελ?δα σα?.
 12. Απαντ?στε σε ?λα τα email, η ιστοσελ?δα ε?ναι ?να διαδραστικ? μ?ρο? και ?να μ?ρο? επικοινων?α? και ανταλλαγ?? απ?ψεων!
 13. Γρ?ψτε σχετικ? με τα πλεονεκτ?ματα και τα μειονεκτ?ματα εν?? θ?ματο?.
 14. Δημιουργ?στε ?να κοιν? που σα? ακολουθε? και εξαρτ?ται απ? τι? τεχνικ?? σα? γν?σει?.
 15. Γρ?ψτε ?ρθρα ? δημιουργ?στε β?ντεο για θ?ματα αρχαρ?ων, παρ?δειγμα πω? να ανο?ξει? ?να λογαριασμ? στο facebook ? μια σελ?δα στο Facebook.
 16. Αποκτ?στε κοινωνικο?? σελιδοδε?κτε? για ?λα σα? τα ?ρθρα. (social bookmarking)
 17. Ζητ?στε απ? ειδικο?? στον χ?ρο σα? να κ?νουν σχ?λια στα ?ρθρα σα?.
 18. Κ?ντε ?ρευνα σχετικ? με ?να θ?μα και δημοσιε?στε τα ευρ?ματ? σα?.
 19. Ενθαρ?νεται του? αναγν?στε? σα? να κ?νουν tweet, like, και +1 τα ?ρθρα σα?. Σε αυτ? θα σα? βοηθ?σει και η μπ?ρα διαμοιρασμο? alternative digg που βλ?πετε στην ιστοσελ?δα μου.
 20. Γρ?ψτε σχετικ? με τη Google.
 21. Γρ?ψτε τα ?ρθρα σα? χρησιμοποι?ντα? το προσωπικ? σα? στυλ και π?ντα να ενθαρρ?νεται τον αναγν?στη να διαβ?σει παρακ?τω ? να κ?νει κ?τι. Για παρ?δειγμα να γραφτε? στη λ?στα σα?.
 22. Β?λτε σχετικ?? διαφημ?σει? οι οπο?ε? να ε?ναι καλ?τερε? απ? το περιεχ?μεν? σα?!
 23. Ανανε?στε τα παλι? σα? ?ρθρα με ν?ε? ιδ?ε?!
 24. Ξαναλανσ?ρετε την ιστοσελ?δα σα? με ν?ο design!
 25. Αλλ?ξτε θ?μα στην ιστοσελ?δα σα? (WordPress Theme)
 26. Χρησιμοποι?στε ελκυστικ?? φωτογραφ?ε? στη σελ?δα σα?.
 27. Αναφερθε?τε σε εργαλε?α τη? δουλει?? σα? που ε?ναι ?γνωστα στο πλατ? κοιν?.
 28. Χρησιμοποι?στε το Pinterest για να αντλ?σετε επισκεψιμ?τητα στη σελ?δα σα?.
 29. Γρ?ψτε ?ρθρα για ?λλε? ιστοσελ?δε? με πολ? μεγ?λο αναγνωστικ? κοιν? και επισκεψιμ?τητα.
 30. ?μα ?χετε ?δη ιστοσελ?δα ? e-shop, ?ρθε ο καιρ?? να φτι?ξετε ?να blog που να την υποστηρ?ζει.
 31. Δ?στε π?ντα στου? αναγν?στε? σα? ?να κ?νητρο για να επισκεφτο?ν τη σελ?δα σα? και να εγγραφο?ν στη λ?στα σα?. Για παρ?δειγμα ?να δωρε?ν βιβλ?ο ? μαι σειρ? β?ντεο μαθημ?των.
 32. Κ?ντε ε?κολα διαμοιρ?σιμο το υλικ? σα?. Τα ?ρθρα σα? γρ?φονται για να διαβ?ζονται και να μοιρ?ζονται.
 33. Μην μπερδε?ετε του? αναγν?στε? σα? με πολλ?? επιλογ?? στη σελ?δα σα?. Κρατ?στε το θ?μα σα? ?σο πιο απλ? γ?νεται.
 34. Να ?χετε ε?κολη πλο?γηση στη σελ?δα σα?, με ?να ? δ?ο κλικ να μπορε? κ?ποιο? να βρει αυτ?? που ψ?χνει.
 35. Γρ?ψτε ?να τερ?στιο σχ?λιο.
 36. Γρ?ψτε ?να επικ? ?ρθρο ? ?ρθρο πυλ?να.
 37. Γρ?ψτε ?να σατιρικ? ?ρθρο.
 38. Γρ?ψτε ?να ?ρθρο το οπο?ο λ?νει κ?ποιο σοβαρ? πρ?βλημα.
 39. Να ε?στε υπομονετικο?. Συνεχ?στε να κ?νετε π?ντα τα βασικ?.
 40. Δημιουργ?στε μερικ?? σελ?δε? στο Facebook και δημοσιε?στε εκε? τα ?ρθρα σα?.
 41. Δημοσιε?στε τα ?ρθρα σα? σε ομ?δε? στο Facebook.
 42. Κ?ντε 5.000 φ?λου? στο Google Plus.
 43. Ακολουθ?στε 2.000 ?τομα στο twitter.
 44. Δημιουργ?στε μια ομ?δα με το θ?μα σα? με 10.000 ?τομα στο Facebook.
 45. Γρ?ψτε μια λ?στα με 101 ιδ?ε?, τρ?που?, πρ?γματα!
 46. Καινοτομ?στε και γρ?ψτε για ν?α πρ?γματα και ιδ?ε?.
 47. Χρησιμοποι?στε την προσφορ? των 25€ του Google Adwords και π?ρτε διαφ?μιση 100€!
 48. Μην γ?νεστε βαρετο? και μην επαναλαμβ?νεστε.
 49. Ρωτ?στε τον εαυτ? σα? τι μοναδικ? ?χει η ιστοσελ?δα σα? για να θ?λει κ?ποιο? να την επισκεφτε?;
 50. Προσθ?στε ?να Forum στη σελ?δα σα? ? δημιουργ?στε μια κοιν?τητα χρηστ?ν.
 51. Διασυνδ?στε ?λα σα? τα ?ρθρα και τι? ιστοσελ?δε? σα?.
 52. Δημιουργ?στε συνδ?σμου? προ? τη σελ?δα σα?.
 53. Καταχωρηθε?τε σε ηλεκτρονικο?? καταλ?γου?.
 54. Διασυνδ?στε τι? ιστοσελ?δε? σα? μεταξ? του? ε?ν ?χετε παραπ?νω απ? μια. Επ?ση? συνδ?στε το blogger με την ιστοσελ?δα σα? για να πα?ρνεται δωρε?ν backlink.
 55. Δημιουργ?στε μερικ? δωρε?ν blogs στο blogger και αποκτ?στε backlinks απ? αυτ?.
 56. Κ?ντε ping κ?θε εβδομ?δα στην ιστοσελ?δα σα?. ?τσι θα ενημερ?νεται πιο γρ?γορα του? servers και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? για ν?ο και φρ?σκο περιεχ?μενο.
 57. Χρησιμοποι?στε το Google Analytics στη σελ?δα σα? και μοιραστε?τε την επισκεψιμ?τητα με του? επισκ?πτε? σα?.
 58. Να ε?στε δι?φανοι σε ?τι κ?νετε. Το ?ντερνετ ?χει να κ?νει με πληροφ?ρηση και διαφ?νεια. Δεν χωρ?νε σκοτειν? σημε?α στο ?ντερνετ!
 59. Γρ?ψτε καλο?? και ελκυστικο?? τ?τλου? στα ?ρθρα σα?.
 60. Χρησιμοποι?στε το β?ντεο μ?ρκετινγκ.
 61. Φτι?ξτε το δικ? σα? καν?λι στο Youtube και το Vimeo.
 62. Δημιουργ?στε ?να podcast.
 63. Συνοδε?στε τα ?ρθα σα? με β?ντεο και καλ??, επαγγελματικ?? φωτογραφ?ε?.
 64. Κοινοποι?στε συνδ?σμου? ?λλων σελ?δων για να κοινοποι?σουν και οι ?λλοι του? δικο?? σα?.
 65. Σχολι?στε σε δημοφιλ? site για να γ?νεται γνωστ??-η.
 66. Αναζητ?στε στη Google πιθαν?? ιδ?ε? για την ιστοσελ?δα σα?.
 67. Μ?θετε τι? τελευτα?ε? τ?σει? και αξιοποι?στε τι? προ? ?φελ?? σα?.
 68. Δημιουργ?στε banner διαφημιστικ? και ανταλλ?jτε το με ?λλα blogs.
 69. Καταρ?ψτε ?να μ?θο.
 70. αποφ?γετε τι? μακροσκελ?? εισαγωγ?? και περ?στε κατευθε?αν στο ψητ?. Κανε?? δεν ?χει χρ?νο για χ?σιμο.
 71. Κ?ντε την ιστοσελ?δα σα? αξ?χαστη ? τουλ?χιστον τον εαυτ? σα?.
 72. Μεγαλ?στε το αντικε?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ? το αντ?στροφο.
 73. Πειραματιστε?τε με ν?ε? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? και ν?ε? ιστοσελ?δε?.
 74. Κ?ντε συνεργασ?ε? με ?λλε? ιστοσελ?δε?.
 75. Βελτι?στε το SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?.
 76. Να ε?στε παντο? και ταυτοχρ?νω? σε ?λα τα μ?σα.
 77. Π?στε μια ιστορ?α μ?νο με εικ?νε?.
 78. Εστιαστε?τε σε ν?ε? λ?ξει? κλειδι? με υψηλ? αναζ?τηση και μικρ? ? αν?παρκτο ανταγωνισμ?.
 79. Β?λτε τι? λ?ξει? κλειδι? στο εναλλακτικ? κε?μενο των φωτογραφι?ν σα?. (alt text)
 80. Ανο?ξτε μια σελ?δα στο Tumblr.
 81. Ανο?ξτε μια σελ?δα στο Livejournal.
 82. Ανο?ξτε λογαριασμ? στο LinkedIn. Και δημοσιε?στε ?ρθρα σα? και εκε?, καθ?? και ?που αλλο? βρε?τε.
 83. Δημιουργ?στε ?ναν οδηγ? για την αγορ? στ?χο σα?.
 84. Τυπ?στε 1.000 κ?ρτε? με τη σελ?δα σα? και μοιρ?στε τι? σε γνωστο?? και φ?λου?!
 85. Προσθ?στε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα στη σελ?δα σα?.
 86. Καταχωρ?στε το sitemap σα? στη Google. Πρ?πει πρ?τα να το δημιουργ?σετε.
 87. Εγκαταστ?στε την Alexa Toolbar στο Firefox ? στο Chrome.
 88. Δημιουργ?στε μια λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου και μετατρ?ψτε τα ?ρθρα σα? σε email. Φροντ?στε να καλε?τε τον κ?σμο σα? να επισκεφτε? τη σελ?δα σα? για να διαβ?σει ?λο το ?ρθρο.
 89. Προωθ?στε καθημεριν? στο Facebook τα καλ?τερα ?ρθρα σα? ? β?ντεο.
 90. Προωθ?στε το περιεχ?μεν? σα? γενικ? στα social media.
 91. Χρησιμοποι?στε το πρ?σθετο Share This για τον Firefox για πιο ε?κολο διαμοιρασμ? του περιεχομ?νου στη σελ?δα σα?.
 92. Απαντ?στε στι? απορ?ε? και ερωτ?σει? των πελατ?ν ? των αναγνωστ?ν σα?.
 93. Βοηθ?στε ?λλου? ανθρ?που? να ξεκιν?σουν τη δικ? του? ιστοσελ?δα.
 94. Συνδ?στε τα ?ρθρα τη? σελ?δα? σα? με ιστοσελ?δε? με μεγ?λο PageRank ?πω? τη? Wikipedia.
 95. Βοηθ?στε ?λλε? ιστοσελ?δε? να αποκτ?σουν κ?νηση
 96. Βρε?τε ?ναν μ?ντορα στο ?ντερνετ για να σα? βοηθ?σει.
 97. και Τ?λο? να ε?στε ο εαυτ?? σα?!

Δημιουργ?στε τερ?στια κ?νηση προ? τη σελ?δα σα?:

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

3 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍