ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

?woocommerce seo tips-1

10 πρ?σθετα στο Woocommerce που θα εκτοξε?σουν το eshop σα?!

Ο σχεδιασμ?? σ?μερα εν?? eshop δεν ε?ναι και τ?σο ε?κολη υπ?θεση. ?μω? μπορε? να γ?νει απλ? υπ?θεση και να αποδειχθε? ιδια?τερα κερδοφ?ρα ?μα επιλ?ξετε τη σωστ? πλατφ?ρμα για τον σχεδιασμ? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? και φυσικ? να χρησιμοποι?σετε και τα κατ?λληλα πρ?σθετα για να αυξ?σετε κατακ?ρυφα τι? πωλ?σει? σα?!

Το Woocommerce ε?ναι η πιο δημοφιλ?? πλατφ?ρμα παγκοσμ?ω? αριθμ?ντα? το 39% των συνολικ?ν εγκαταστ?σεων των eshops.

?μω? απ? μ?νο τη? η εγκατ?σταση του Woocommerce δεν μα? παρ?χει ?να ολοκληρωμ?νο eshop. Θα πρ?πει λοιπ?ν να επαυξ?σετε τι? δυνατ?τητε? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο?.

Ποια ε?ναι τα σωστ? πρ?σθετα; Διαβ?στε παρακ?τω.

1 Visual Composer

Ο Visual Composer αν και ε?ναι ?να πολ? καλ? και χρ?σιμο εργαλε?ο με τη λ?θο? χρ?ση του, μπορε? να δημιουργ?σει αρκετ? ?χρηστο κ?δικα και να κατακρημν?σει το SEO σα? ειδικ? ?μα δεν ξαναγρ?ψετε τα meta description απ? την αρχ? ?λων των σελ?δων που ?χετε δημιουργ?σει με Visual Composer.

Για αυτ? συστ?νω να χρησιμοποι?σετε το Visual Composer μ?νο για να δημιουργ?σετε τι? τελε?ω? απαρα?τητε? σελ?δε? στο eshop σα? ?πω? την αρχικ? για παρ?δειγμα και μερικ?? σελ?δε? προορισμο?.

Για αυτ?? τι? σελ?δε? εκτ?? απ? τον ?χρηστο κ?δικα που δημιουργε? ο Visual Composer και που διαβ?ζεται και ταξινομε?ται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα πρ?πει να γρ?ψετε και κε?μενο με το χ?ρι βασισμ?νο στι? λ?ξει? κλειδι? και τουλ?χιστον μ?κου? 300 λ?ξεων.

Το αρνητικ? του Visual composer ε?ναι η ?δεια χρ?ση? και η κακ? τιμολογιακ? πολιτικ? τη? εταιρε?α? που το λανσ?ρει. Γιατ? απαιτε?ται αγορ? ξεχωριστ?? ?δεια? (αξ?α? περ?που 35€) για κ?θε site που το χρησιμοποιε?ται για να πα?ρνετε και τα απαρα?τητα updates.

Αν και π?ρα πολλ? θ?ματα ?χουν ενσωματωμ?νο τον Visual Composer αρχικ?, για να π?ρετε τα απαρα?τητα updates θα χρειαστε? να αγορ?σετε ξεχωριστ? ?δεια χρ?ση?. Ειδ?λλω? θα πρ?πει να περιμ?νετε π?τε και αν η εταιρε?α που αγορ?σατε το θ?μα του WordPress βγ?λει καινο?ρια ?κδοση σε αυτ? με ανανεωμ?νη και την ?κδοση του Visual Composer.

Ο Visual Composer ?χει και αυτ?? επεκτ?σει? και μια συνιστ?μενη επ?κταση ε?ναι το Ultimate Addons for Visual Composer.

2 Ultimate Addons for Visual Composer

Το Ultimate Addons for Visual Composer ε?ναι και αυτ? ?να premium πρ?σθετο, που σημα?νει ?τι δεν ?ρχεται δωρε?ν και θα πρ?πει να το αγορ?σετε ξεχωριστ? απ? τον Visual Composer.

Αν και το κ?στο? του ε?ναι σχετικ? μικρ?, μ?νο 18€ περ?που ?ρχεται και αυτ? να προστεθε? στο συνολικ? κ?στο? κατασκευ?? εν?? eshop.

Τα οφ?λη του Ultimate Addons for Visual Composer ε?ναι πολλ? γιατ? ?χει κ?ποιε? επιλογ?? κ?δικα ειδικ? για Woocommerce ?πω? για featured products, δημοφιλ? προ??ντα κτλ, που ?σω? να τα χρειαστε?τε ε?ν υπ?ρχει πρ?βλημα στην παρουσ?αση των προ??ντων σα? με τα κοιν? Woocommerce shortcodes.

Πολλ? θ?ματα (WordPress Themes) ?χουν πολ? κακογραμμ?νο κ?δικα και ω? αποτ?λεσμα η προβολ? των προ??ντων με τη χρ?ση Woocommerce shortcodes ?σω? να ε?ναι προβληματικ?.

3 Yoast SEO

Το πασ?γνωστο σε ?λου? ?σου? χρησιμοποιο?ν WordPress, Yoast SEO ε?ναι εντελ?? απαρα?τητο για την ρ?θμιση μερικ?ν ουσιαστικ?ν πραγμ?των για το SEO σε ?να Woocommerce eshop.

Θα το χρειαστε?τε για να ρυθμ?σετε τα meta description ?λων των σελ?δων, καθ?? και των σελ?δων που ?χετε χρησιμοποι?σει το πρ?σθετο Visual Composer για να τι? δημιουργ?σετε, τα meta description των προ??ντων σα?, τα meta tags και τι? ετικ?τε? καθ?? και για να υποβ?λλεται τα sitemaps σα? στη Google και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Προσοχ?, γιατ? και η χρ?ση του Yoast SEO δεν εξασφαλ?ζει απ? μ?νη τη? την ?νοδο σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? η ?λλειψη του απλ?? σιγουρε?ει ?τι δεν ?χετε καμ?α ελπ?δα λ?γω ανταγωνισμο? να ανεβε?τε εκτ?? και ?μα ε?στε τ?σο καλ?? στο SEO και επιμελ?? και κ?νετε ?λα ?σα χρει?ζονται.

4 WooCommerce PayPal Express Checkout Gateway

Η εγκατ?λειψη του καλαθιο? πληρωμ?ν ε?ναι το νο?μερο ?να πρ?βλημα σ?μερα που αντιμετωπ?ζουν τα περισσ?τερα eshop. ?τσι θα ?ταν φρ?νιμο να υιοθετ?σετε κ?ποιου? τρ?που? πληρωμ?? που επικροτο?ν τι? ασφαλε?? αγορ?? με το π?τημα εν?? κουμπιο?.

Το paypal ε?ναι ?να? απ? του? πιο ?γκυρου? και διαδεδομ?νου? τρ?που? πληρωμ?? παγκοσμ?ω? και το Woocommerce τον υποστηρ?ζει by default.

Για να κ?νετε ?μω? πιο ε?κολε? ακ?μα τι? αγορ?? ?λων ?σων διαθ?τουν σ?μερα λογαριασμ? paypal, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το WooCommerce PayPal Express Checkout Gateway.

Το πρ?σθετο ?χει αναπτυχθε? απ? την ?δια την Automattic, την εταιρε?α που εκτ?? απ? το WordPress ?χει αναπτ?ξει και το αγαπημ?νο σε ?λου? Woocommerce, μαζ? με πληθ?ρα ?λλων plugins και προσθ?των.

5 YITH Essential Kit for WooCommerce #1

woocommerce prostheta-plugins-1

?να αρκετ? παρεξηγημ?νο πρ?σθετο, για την ακρ?βεια ομ?δα παρεξηγημ?νων προσθ?των απ? την μοναδικ? εταιρε?α αν?πτυξη? λογισμικο? σε WordPress Yithemes.

Χρησιμοποι? την ?κφραση παρεξηγημ?νο πρ?σθετο γιατ? δεν λειτουργε? πλ?ρω? με ?λα τα θ?ματα και τι? εγκαταστ?σει? του WordPress λ?γω τη? χρ?ση? του AJAX.

?ρα, μην εκπλαγε?τε ?μα σε κ?ποιε? εγκαταστ?σει? WordPress παρουσιαστο?ν κ?ποιε? ασυμβατ?τητε?. Με τι? κατ?λληλε? ρυθμ?σει? στο hosting σα? ?σω? να πα?ξει σωστ? ? με την αλλαγ? θ?ματο?.

Το Yith Essential Kit ?χει κ?ποια πολ? χρ?σιμα πρ?σθετα και επεκτ?σει? που μ?λλον θα τα χρειαστε?τε για να βελτι?σετε την λειτουργικ?τητα του χρ?στη και να αυξ?σετε τι? μετατροπ?? σα? ?πω?:

 • YITH WooCommerce Wishlist
 • YITH WooCommerce Ajax Product Filter
 • YITH WooCommerce Zoom Magnifier
 • YITH WooCommerce Compare
 • YITH WooCommerce Ajax Search
 • YITH WooCommerce Quick View

Τα παραπ?νω εργαλε?α χρησιμοποιο?νται εδ? και χρ?νια στα πολ? μεγ?λα eshop ?πω? το Amazon και το Ebay με πολ? μεγ?λη επιτυχ?α.

Επειδ? το κ?θε ?να επιβαρ?νει με κ?δικα την ιστοσελ?δα σα? και ω? εκ το?του μει?νεται η ταχ?τητα φ?ρτωση? θα ?πρεπε να τα χρησιμοποι?σετε με σ?νεση ? να επενδ?σετε σε ?να μεγαλ?τερο πακ?το hosting ? να π?τε σε VPS ? dedicated server.

6 w3 Total Cache

Και μια και αναφ?ραμε την ταχ?τητα φ?ρτωση?, θα πρ?πει να βρε?τε και μερικο?? τρ?που? να αυξ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? κ?τω απ? τον μαγικ? χρ?νο των 2 δευτερολ?πτων.

?σο πιο πολ? αυξ?νει η ταχ?τητα φ?ρτωση? τ?σο λιγ?τερε? πωλ?σει? κ?νετε, ?τσι θα πρ?πει να β?λετε ?να πρ?σθετο σαν το w3 Total Cache για να κ?νετε την εμπειρ?α του χρ?στη στην ιστοσελ?δα σα? απολαυστικ?τερη.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Πω? να φτι?ξετε ?να site που να φορτ?νει σε 1 δευτερ?λεπτο ? και λιγ?τερο!

7 Search Live

Θα θ?λατε να ε?χατε ?μεσα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ? προτειν?μενα προ??ντα ?πω? στα μεγ?λα eshop;

Μην ξεχν?τε ?τι η ?δια η Google ?χει προτειν?μενε? αναζητ?σει? μ?σω του εργαλε?ου τη? Google Autosuggest αλλ? και Google Autocomplete για να βοηθ?σει τον τελικ? χρ?στη να βρει πιο ε?κολα αυτ? που ψ?χνει.

Σ?μερα μπορε?τε να εγκαταστ?σετε το πρ?σθετο Search Live και να δ?σετε στον τελικ? πελ?τη σα? μια πραγματικ? μοναδικ? εμπειρ?α online shopping.

8 MailChimp for WordPress

Η χρ?ση του email marketing ω? καναλιο? πωλ?σεων και αποστολ?? προσφορ?ν ε?ναι σ?μερα επιτακτικ? και αναγκαστικ? θα πρ?πει να προσαρμ?σετε το eshop σα? στη χρ?ση του email marketing.

Το mailchimp ε?ναι ?να πολ?τιμο εργαλε?ο email marketing το οπο?ο θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε για να σα? βοηθ?σει να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα?. ?να πολ? καλ? πρ?σθετο για να μπορ?σετε να συλλ?ξετε τα email των πελατ?ν σα? υποψηφ?ων και τωριν?ν ε?ναι το MailChimp for WordPress τη? Ibericode.

Δε?τε περισσ?τερα για το email marketing:

9 Woo Floating Cart Lite

Το καλ?θι αγορ?ν σα? μπορε? να ε?ναι α?ρατο και να εμφαν?ζεται στα πλ?για, αριστερ? ? δεξι? μ?λι? ο χρ?στη? προσθ?σει κ?τι σε αυτ?.

?να πολ? καλ? πρ?σθετο για αυτ?, mobile friendly και φυσικ? λειτουργικ? ε?ναι το Woo Floating Cart Lite.

Με μ?λι? 20€ μ?νο μπορε?τε να αγορ?σετε την premium ?κδοση του και να κ?νετε την απαρα?τητη παραμετροπο?ηση που θα ταιρι?ζει στο eshop σα?. Αλλι?? μπορε?τε για αρχ? να δοκιμ?σετε ? να αρκεστε?τε στην βασικ? ?κδοση που πιστε?ω ?τι σα? καλ?πτει.

10 WooCommerce Customizer(with Genesis support)

Το WooCommerce Customizer(with Genesis support) ε?ναι ?να εξειδικευμ?νο πρ?σθετο που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ?μα δημιουργ?σετε ?να eshop με την χρ?ση του Genesis Framework.

Αντικαθιστ? μ?νο του τη δουλει? που θα ?καναν πολλ? ?λλα πρ?σθετα μαζ? και ε?ναι εξαιρετικ? ε?χρηστο και λιτ? σε κ?δικα ?πω? ?λα τα πρ?σθετα για τα Genesis Themes.

Μερικ? απ? τα κορυφα?α χαρακτηριστικ? του δωρε?ν προσθ?του ε?ναι τα παρακ?τω:

 • Υποστ?ριξη Woocommerce για ?λα τα θ?ματα σε Genesis
 • Αλλαγ? των σημαντικ?τερων κουμπι?ν του eshop
 • Παραμετροπο?ηση του layout και τη? εμφ?νιση? των προ??ντων κτλ

Αντ? επιλ?γου

Αντ? επιλ?γου θα ?θελα να προσθ?σω ?τι τα Woocommerce plugins απ? μ?να του? δεν ε?ναι παν?κεια και δεν εγγυ?νται την επιτυχ?α του eshop σα?. Για αυτ? θα πρ?πει να ζητ?σετε την συνδρομ? επαγγελματι?ν στο χ?ρο του Web design και του SEO.

Κ?θε μ?ρα βγα?νουν καινο?ρια πρ?σθετα για το Woocommerce τα οπο?α υπ?σχονται να αυξ?σουν τι? πωλ?σει? σα?, την λειτουργικ?τητα του ηλεκτρονικο? σα? μαγαζιο? και την ορατ?τητα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το Woocommerce και το eshop SEO:

4 Σχ?λια. Leave new

 • Μ?νο το domain ε?χα κατοχυρ?σει πριν δ?ο μ?ρε? και αν?βασα το wordpress, με το template , Δεν το δημοσιοπο?ησα ποτ? , ακ?μα ‘επαιζε το μ?νυμα ?τι το σαιτ ε?ναι υπο κατασκευ? .

  Απ?ντηση
 • Ξεκ?νησα πρ?σφατα ?να σαιτ σε wordpress , το εγκατ?στησα αυτ?ματα μ?σα απο το control panel τη? εταιρ?α? hosting και μετ? εγκατ?στησα το template , Επειδε? στη πορε?α δεν υπ?ρχε backup , αναγκαστικ? απεγκατ?στησα το wordpress το ?κανα δηλαδ? με ?να κλικ unistall απο το control panel τη? εταιρ?α? hosting και ξαν? μετ? εγκατ?σταση στο ?διο domain name .
  Υπ?ρχει περ?πτωση να διμιο?ργ?θηκε κ?ποιο πρ?βλημα, ?πω? redirects ? και duplicate urls ?

  Απ?ντηση
  • Δεν υπ?ρχει τ?τοιο θ?μα να ?χει? διπλ? urls, ?μω? ?μα ?δη ?χει? δημιουργ?σει backlinks και ?χει ?δη ταξινομηθε? το site σου με τα παλι? urls, και δεν ?χει? φτι?ξει τα καινο?ργια URLS να ε?ναι πανομοι?τυπα, τ?τε σ?γουρα θα αντιμετωπ?σει? κ?ποιο πρ?βλημα προσωριν? ?μω?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍