ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

stoxoi-κατασκευ?-ιστοσελ?δων-1

Οι Στ?χοι τη? Ιστοσελ?δα? σα? για να πετ?χετε στο ?ντερνετ!

Καλ? χρονι? φ?λοι μου, πρ?τη γιορτ? του χρ?νου σ?μερα και εν? ακ?μα ?λοι ?χουν βουλι?ξει στην εορταστικ? θαλπωρ? ? προσπαθο?νε να συν?λθουν απ? τι? επιπτ?σει? τη? χτεσιν?? βραδι??, ?λλοι ε?ναι στο π?δι και σχεδι?ζουν του? στ?χου? για τη ν?α χρονι?.

Οι στ?χοι για την προσωπικ? σα? και επαγγελματικ? σα? ζω?, καθ?? και για την ιστοσελ?δα σα?, για ?σου? ?χουν, για ?σου? δεν ?χουν μ?πω? ?ρθε ο καιρ?? να δημιουργ?σετε μ?α ιστοσελ?δα;

Θ?στε ξεκ?θαρου? στ?χου? για την ιστοσελ?δα σα?

Οι στ?χοι σα? φ?το? και την ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να ε?ναι ξεκ?θαροι και γραπτο?. Η ?παρξη γραπτ?ν στ?χων αποτελε? την προσωπικ? δ?σμευση σα? για την επ?τευξη αυτ?ν των στ?χων.

Για παρ?δειγμα:

 1. Βγ?ζω 1.000€ το μ?να απ? την ιστοσελ?δα, το e-shop ? το blog μου!
 2. Ε?μαι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για τι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λω που ε?ναι: ιστοσελ?δε?, κατασκευ? blog, seo greece κτλ.

Οι κατηγορ?ε? των στ?χων σα? θα πρ?πει να ε?ναι? και αυτ?? ξεκ?θαρε? και θα πρ?πει να ταιρι?ζουν μεταξ? του? και να μπορε?τε να του? παρακολουθ?σετε απλ? και κ?θε μ?ρα ? κ?θε μ?να. Οι στ?χοι σα? θα πρ?πει να ε?ναι βασικ? μετρ?σιμοι και ?χι αφηρημ?νοι, για αυτ? θα πρ?πει να υπ?ρξει κ?ποιο? βασικ?? σχεδιασμ?? και για την πορε?α τη? σελ?δα? σα? για το 2014 και μετ?.

stoxoi-istoselidas

Ποια η αποστολ? τη? σελ?δα? σα?;

Ορ?στε καταρχ?? την αποστολ? τη? σελ?δα? σα?. Η δικ? μου αποστολ? στο ?ντερνετ και στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν ε?ναι ξεκ?θαρη:

Βγ?ζω χρ?ματα απ? το ?ντερνετ απ? το 2000. Διδ?σκω ανθρ?που? πω? να βγ?λουν χρ?ματα απ? μ?α σελ?δα στο ?ντερνετ η οπο?α λειτουργε? στον αυτ?ματο πιλ?το και χρει?ζεται μ?νο λ?γε? ?ρε? την ημ?ρα για να διατηρηθε?. Εγγραφε?τε στη σελ?δα μου. Κατεβ?στε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? Πω? να Βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ. Θα σα? διδ?ξω ?να απλ? β?μα -β?μα σ?στημα για να μπορ?σετε να βγ?λετε χρ?ματα και να απολα?σετε τι? χαρ?? και τα οφ?λη του internet lifestyle.

Ποια ε?ναι η αποστολ? σα? και πω? αυτ? δ?νει με του? επιμ?ρου? στ?χου? τη? σελ?δα? σα?; Γρ?ψτε μια ξεκ?θαρη δ?λωση αποστολ?? και μετ? αναπτ?ξτε την και συνδ?στε την με του? επιμ?ρου? στ?χου? σα?. Ε?ναι αρμονικ? με του? υπ?λοιπου? στ?χου? τη? σελ?δα? σα?;

?μα δεν ?χετε βρει ακ?μα κατε?θυνση στα επαγγελματικ? σα? και κατ? συν?πεια στην ιστοσελ?δα σα?, τ?τε μπορε?τε να συμβουλευτε?τε το ?ρθρο πω? να μετατρ?ψετε το π?θο? σα? σε επικερδ? επιχε?ρηση.

Τομε?? στ?χων για την ιστοσελ?δα σα?

Οι στ?χοι σα? πρ?πει να χωρ?ζονται σε:

 1. Στ?χο επισκεψιμ?τητα?. Π?σου? επισκ?πτε? τη μ?ρα χρει?ζεστε για να δουλ?ψει και να λειτουργ?σει η ιστοσελ?δα σα?;
 2. Στ?χο μετατρεψιμ?τητα?, ?ρα πρ?πει να ?χω ?να καν?λι πωλ?σεων μ?σα στη σελ?δα μου που να κατευθ?νω τον επισκ?πτη να κ?νει κ?τι, να τον καλ? δηλαδ? να αναλ?βει δρ?ση. Θα χρειαστ? επομ?νω? μια σελ?δα πωλ?σεων και μερικ? εργαλε?α για αυτ?.

Μετατρεψιμ?τητα ε?ναι το ποσοστ? των επισκεπτ?ν σα? που γ?νονται πελ?τε? σα? ? εγγρ?φονται στη λ?στα σα?. Η λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ε?ναι πολ? σημαντικ? για σα? και τη σελ?δα σα? για να μπορ?σετε να αναπτ?ξετε σχ?σει? με του? πελ?τε? σα?. Μια πολ? χρ?σιμη υπηρεσ?α για το ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο που χρησιμοποι? ε?ναι η Aweber.

?μα αναπτ?ξετε τη λ?στα σα?, θα ?χετε δημιουργ?σει μια μεγ?λη δεξαμεν?? υποψ?φιων πελατ?ν οι οπο?οι κ?ποια στιγμ? θα αγορ?σουν απ? εσ??. Το 80% των πελατ?ν αγορ?ζει στην 7η με 12η επ?σκεψη στη σελ?δα σα?. Θυμηθε?τε αν το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??, τ?τε τα λεφτ? ε?ναι στη λ?στα.

?να ποσοστ? μετατρεψιμ?τητα? μεγαλ?τερο του 1% ε?ναι καλ? για ?να ν?ο site, εν? για πιο επαγγελματικ? sites τα ποσοστ? ποικ?λουν απ? το 7% ?ω? το 70%!

 1. Στ?χο πωλ?σεων για ενεργητικ? εισ?δημα και παθητικ? εισ?δημα.

Το ενεργητικ? εισ?δημα ε?ναι σχετικ? πιο ε?κολο, εν? το παθητικ? επαναλαμβαν?μενο εισ?δημα ε?ναι αυτ? που πραγματικ? χρει?ζεστε για να γ?νετε χρονικ? ελε?θεροι.

 1. Στ?χο διακρ?τηση? πελατ?ν και επιστροφ?? στη σελ?δα σα?

Αν το ποσοστ? εγκατ?λειψη? των παλι?ν πελατ?ν ε?ναι πολ? μεγαλ?τερο απ? το ποσοστ? των ν?ων πελατ?ν, τ?τε η επιχε?ρηση σα? και η ιστοσελ?δα σα? κινδυνε?ει.

 1. Στ?χο αναγνωρισιμ?τητα? ? personal branding

Καλλιεργε?τε παρ?λληλα το ?νομ? σα? στο ?ντερνετ και την αναγνωρισιμ?τητα σα? απ? του? τρ?του?; Αν ?χι τ?τε θα πρ?πει να το κ?νετε για να αποκτ?σετε επαγγελματικ? κ?ρο?, αξιοπιστ?α και φυσικ? πελ?τε? απ? το ?ντερνετ!

 1. Στ?χο καινοτομ?α? και βελτ?ωση?

 

Σχεδιασμ?? Ιστοσελ?δα? και SEO

Ο σχεδιασμ?? τη? σελ?δα? σα? θα πρ?πει να γ?νει σε β?θο? δεκαετ?α? και θα πρ?πει να ληφθο?ν μερικο? παρ?γοντε? υπ?ψιν, ?πω?:

 1. Επεκτασιμ?τητα και αναβ?θμιση
 2. Ανανε?σει?
 3. Αποδεδειγμ?νη αξιοπιστ?α
 4. SEO και πρ?τη σελ?δα τη? google
 5. Ολοκλ?ρωση με τα social media
 6. Κ?στο? και συντ?ρηση τη? ιστοσελ?δα? σα?

Πριν ξεκιν?σετε οτιδ?ποτε, πρ?πει να κ?νετε την ?ρευνα αγορ? σα? και να εστιαστε?τε στα παραπ?νω. Μπορε?τε να υποστηρ?ξετε μ?νοι σα? τη σελ?δα σα?; Ε?ναι φτιαγμ?νη στη σωστ? αρχιτεκτονικ? και τεχνολογ?α; Προσωπικ? προτε?νω την κατασκευ? ιστοσελ?δων σε WordPress και σε συγκεκριμ?να θ?ματα σε WordPress τα οπο?α ε?ναι εκ των προτ?ρων σχεδιασμ?να να πετ?χουν και να βγο?νε πρ?τα στην Google.

Ευθυγραμμ?στε του?? στ?χου? σα? με το τι θ?λετε απ? τον σχεδιασμ? τη? σελ?δα? σα?.

Vision Board και Στ?χοι τη? σελ?δα? σα?

Vision-Board-Istoselida

Το Vision Board ? ο π?νακα? ονε?ρων ε?ναι η γραφικ? απεικ?νιση των στ?χων και των επιθυμι?ν σα? σε ?να π?νακα μικρ?ν ? μεγ?λων διαστ?σεων. Μια εικ?να ισοδυναμε? με χ?λιε? λ?ξει? και ?τσι αντ? να γρ?φετε μ?νο του? στ?χου? σα?, καλ? θα ?ταν να του? ?χετε και μπροστ? σα? για να βλ?πετε και να εστι?ζετε στο τι επιθυμε?τε καθημεριν?.

Μερικ?? συμβουλ?? για να φτι?ξετε το δικ? σα? vision board

 1. Κ?ψτε εικ?νε? απ? περιοδικ? ? εκτυπ?στε απ? το ?ντερνετ αυτ? που θ?λετε και σα? αρ?σουν.
 2. Επιλ?ξτε μεγ?λε? εικ?νε? για φ?ντο και β?λτε τι? μικρ?τερε? και τον εαυτ? σα? να συμμετ?χει σε αυτ? που πραγματικ? επιθυμε?τε.
 3. Β?λτε λ?ξει? κλειδι? και τα αγαπημ?να σα? πρ?σωπα.
 4. Μπορε?τε να γρ?ψετε του? στ?χου? σα? δ?πλα απ? τι? εικ?νε? που θα ?χετε.
 5. Μπορε?τε να δημιουργ?σετε π?νω απ? ?να vision boards.

Δε?τε περισσ?τερα vision boards για να π?ρετε ιδ?ε? στην αναζ?τηση φωτογραφι?ν τη? Google.

Βασικ?? Αρχ?? τη? επιτυχ?α? στη σελ?δα σα? και Napoleon Hill

Napoleon-Hill-make-money

Ο Ναπολ?ων Χιλ ε?ναι η πηγ? ?μπνευση? μου για τον οδηγ? Βγ?λτε Λεφτ? απ? το ?ντερνετ και συγγραφ?α? του βιβλ?ου Σκ?ψου και Γ?νε Πλο?σιο?. Επ?ση? ?χει γρ?ψει και το βιβλ?ο οι 17 απαρ?μιλλοι ν?μοι τη? επιτυχ?α? καθ?? και ?λλα βιβλ?α.

Για τη συγγραφ? του Σκ?ψου και γ?νε πλο?σιο?, ο Χιλ ?π?ρασε απ? συν?ντευξη? περισσ?τερου? απ? 500 εκ των πλ?ον επιτυχημ?νων οικονομικ? ανθρ?πων του καιρο? του, τη δεκαετ?α του μεσοπολ?μου, σε αναζ?τηση του ?κλειδιο?? τη? οικονομικ?? ευμ?ρεια?.

Το αποτ?λεσμα ?ταν ?να π?νημα 200 σελ?δων το οπο?ο κυκλοφ?ρησε με τον τ?τλο: ?Think and grow rich? στα ελληνικ? : ?Σκ?ψου και Πλο?τισε?, αποτελ?ντα? ?να απ? τα μεγαλ?τερα best-sellers ?λων των εποχ?ν.

Εκε? μ?σα, σε κ?ποιο κεφ?λαιο του βιβλ?ου, ο συγγραφ?α? συνοψ?ζει τα ?ξι β?ματα δια των οπο?ων μπορε? κανε?? να μετουσι?σει την επιθυμ?α του για πλουτισμ? σε πραγματικ?τητα.

Τα ?ξι β?ματα τη? οικονομικ?? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ

1. Εστι?στε στο ακριβ?? χρηματικ? ποσ? που επιθυμε?τε. Δεν αρκε? να πε?τε μ?σα σα? ?Επιθυμ? πολλ? χρ?ματα?. Να ε?στε ?σο πιο ακριβ?? γ?νεται ω? προ? τον προσδιορισμ? του ποσο?. Πρ?κειται για απολ?τω? αναγκα?ο ψυχολογικ?? σημασ?α? τ?χνασμα.

2. Προσδιορ?στε επακριβ?? τι προτ?θεστε να προσφ?ρετε ? να δ?σετε για να αποκτ?σετε το επιδιωκ?μενο ?φελο?. Τ?ποτα δεν δ?νεται δωρε?ν σε αυτ? τη ζω?.

3. Προσδιορ?στε νοερ? την ακριβ? ημερομην?α και χρονολογ?α ?ω? την οπο?α επιθυμε?τε να ?χετε αποκτ?σει το εν λ?γω ποσ?.

4. Καταστρ?στε ?να ακριβ?? σχ?διο υλοπο?ηση? τη? επιθυμ?α? σα? και θ?στε το ευθ?? σε εφαρμογ?, ε?στε δεν ε?στε ?τοιμοι.

5. Καταγρ?ψτε ?λε? τι? παραπ?νω πληροφορ?ε? με κ?θε λεπτομ?ρεια και ακρ?βεια.

6. Να διαβ?ζετε μεγαλ?φωνα τη γραπτ? δ?λωση δ?σμευση? σα? δ?ο φορ?? την ημ?ρα, λ?γο πριν κοιμηθε?τε το βρ?δυ και λ?γο αφ?του ξυπν?σετε το πρω?. Και καθ?? διαβ?ζετε, δε?τε, νι?στε και πιστ?ψτε π?? κατ?χετε ?δη αυτ? το ποσ?.

?λη η παραπ?νω ιεροτελεστ?α πρ?κειται για εξαιρετικ?? σημασ?α? διαδικασ?α ψυχολογικ?? προετοιμασ?α?, η οπο?α ωστ?σο παραμ?νει κεν? νο?ματο? δ?χω? την κατ?στρωση ακριβο?? σχεδ?ου δρ?ση? και συνεπο?? εκτ?λεσ?? του.

Ποιο ε?ναι το σχ?διο δρ?ση? σα?;

stoxoi-κατασκευ?-ιστοσελ?δων

Γρ?ψτε το ζ?διο τη? χρονι?? ?πω? εσε?? θ?λετε να ε?ναι

Αν και το πλ?νο του Ναπολ?ων Χιλ ε?ναι πιο πολ? για του? ανθρ?που? του αριστερο? εγκεφ?λου, θα πρ?πει να συνδυ?σετε και το δεξ? ημισφα?ριο του εγκεφ?λου σα? για να πετ?χετε του? στ?χου? σα? στο ?ντερνετ. Για του? πιο καλλιτεχνικο?? απ? εσ?? θα προτε?νω μια πιο καλ? τεχνικ? ?πω? αυτ? του να κατεβ?σετε το ζ?διο τη? χρονι?? απ? το ?ντερνετ και να το ξαναγρ?ψετε, ?πω? εσε?? θ?λετε να ε?ναι.

Κοιτ?ξτε να το συνδυ?σετε με του? στ?χου? σα?.

Για παρ?δειγμα, το δικ? μου ζ?διο για το 2014 απ? την Αση Μπ?λιου αναφ?ρει ω? τ?τλο Ραντεβο? με την επιτυχ?α, τ?τλο που μ?λλον θα κρατ?σω γιατ? προετοιμαζ?μουν καιρ? για την επιτυχ?α.

Μην αισθ?νεστε παρ?ξενα που κ?νετε αστε?α και τρελ? πρ?γματα, δεν μπορε?τε να πετ?χετε ν?α πρ?γματα στη ζω? σα? ακολουθ?ντα? παλιο?? δρ?μου? και στρατηγικ??! Στο δρ?μο προ? την επιτυχ?α στη ζω? και στο ?ντερνετ, χρει?ζεται να ακολουθ?σετε τη δια?σθησ? σα?, να β?λετε λ?γο τρ?λα και να ξεφ?γετε απ? το παλι? και το κατεστημ?νο!

Καλ? επιτυχ?α και σα? περιμ?νω να σχεδι?σουμε μαζ? τη ν?α σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍