ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

κατασκευ?-e-shop

Ν?ο E-shop Home-Beauty.gr!

Βασισμ?νο απολ?τω? σε τεχνολογ?α WordPress το ν?ο ηλεκτρονικ? κατ?στημα με προ??ντα ομορφι?? και για το σπ?τι απ? την εταιρε?α Amway ε?ναι γεγον??!

Η τεχνολογ?α WordPress συνδυ?ζει blog, εταιρικ? ιστοσελ?δα με ηλεκτρονικ? κατ?στημα και σα? δ?νει ?λα τα οφ?λη του SEO που δεν ?χουν τα παραδοσιακ? ηλεκτρονικ? καταστ?ματα σ?μερα. Οι ?λλε? εφαρμογ?? e-shop ε?ναι και αυτ?? πολ? καλ?? απλ? δεν ε?ναι τ?σο ανταγωνιστικ?? απ? ?ποψη SEO ?σο το WordPress και δεν ?χουνε τι? δυνατ?τητε? του blog που ?χει το WordPress.

Το θ?μα που χρησιμοποι?θηκε για την κατασκευ? του e-shop ε?ναι το WP-shopkeeper τη? Solostream και ε?ναι πλ?ρω? συμβατ? με το Woocommerce.

Παραγγε?λτε τ?ρα το ν?ο σα? Eshop!

Καινοτομ?ε? στο ν?ο E-shop

Οι καινοτομ?ε? που εισ?χθηκαν στο ν?ο ηλεκτρονικ? κατ?στημα ε?ναι:

1. ο διαχωρισμ?? γλ?σσα? σε ελληνικ? και αγγλικ?.

Πρ?κειται για 2 εξολοκλ?ρου ξεχωριστ? e-shop τα οπο?α συνδ?ονται με τη μπ?ρα γλ?σσα? καθ?? και με το μενο? γλ?σσα?. Για τα 2 e-shop χρησιμοποι?θηκαν δ?ο ξεχωριστ? ον?ματα χ?ρου. Το ελληνικ? ε?ναι το home-beauty.gr, εν? το αγγλικ? το home-beauty.org.

Ενδεχωμ?νο? το ?ρθρο να μην ε?ναι ακ?μα υπ? δημοσ?ευση και να χρειαστε? χρ?νο? μ?χρι να δημοσιευτε?.

2. Η ολοκλ?ρωση με τα social media και σ?ντομα η προσθ?κη facebook commerce.

Για αυτ? το σκοπ? χρησιμοποι?θηκε το πρ?σθετο Alternative digg το οπο?ο σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να διαμοιρ?σετε ?λα τα προ??ντα απ? το e-shop στο facebook και τα ?λλα βασικ? social media.

 1. Τα κουπ?νια ?κπτωση? 10% και 20% αντ?στοιχα που μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

Φτι?ξτε σ?μερα το δικ? σα? E-shop

Επιλ?ξτε ?να απ? τα βασικ? πακ?τα σχεδιασμο? και κατασκευ?? ιστοσελ?δων του WordPress.

WordPress E-shop Pro

Κατασκευ?? δυναμικ?ν ιστοσελ?δων και παραμετροπο?ηση του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? με το θ?μα τη? επιλογ?? σα? καθ?? και του παν?σχυρου WooCommerece. Εγκατ?σταση και παραμετροπο?ηση των σημαντικ?τερων πρ?σθετων του WordPress:

Επιπλ?ον περιλαμβ?νει:

 • Σ?νδεση με τρ?πεζε? και Paypal
 • Φιλοξεν?α σε παν?σχυρου? server σε Ευρωπα?κ? datacenter
 • Επιλογ? διαφορετικ?ν τρ?πων πληρωμ?? (αντικαταβολ? κτλ)
 • Καταχ?ριση στη Google και Bing του χ?ρτη τη? ιστοσελ?δα? σα?
 • Δημιουργ?α καναλιο? στο You Tube και προωθητικο? β?ντεο στο YouTube
 • Δωρε?ν αν?λυση SEO,? ανταγωνισμο? και λ?ξεων κλειδι?ν
 • Παρ?δοση σε 4 εργ?σιμε?
 • Εκπα?δευση 3 ?ρε? στην χρ?ση τη? ιστοσελ?δα? σα?

Προαιρετικ? μπορε?τε να προχωρ?σετε και στα παρακ?τω στην κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?

 • Συμβ?λαιο συντ?ρηση? και αναν?ωση? ιστοσελ?δα?
 • Συμβ?λαιο SEO Πρ?τη Σελ?δα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Μ?ρκετινγκ στα κοινωνικ? δ?κτυα
 • Ηλεκτρονικ? Μ?ρκετινγκ και δημιουργ?α λ?στα? ηλεκτρονικο? πελατολογ?ου
 • Εξειδικευμ?νο γραφικ? περιβ?λλον

 

Εργαλε?α που χρησιμοποι?θηκαν για την κατασκευ? του Eshop Home&Beauty

κατασκευ?-e-shop-2

Woocommerce

Το πιο ευ?λικτο e-shop στην αγορ? για WordPress. Με πλ?θο? επεκτ?σεων και ελληνικ? μετ?φραση ε?ναι ?τι καλ?τερο για να μετατρ?ψετε το WordPress blog σα? σε παν?σχυρο ηλεκτρονικ? κατ?στημα!

WordPress

Το απ?λυτο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου.

Solostream Premium WordPress Theme

Τα πιο πλ?ρη SEO θ?ματα για wordpress.

Aweber

Το καλ?τερο σ?στημα ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ στην αγορ?.

Techsmith Jing

?να καταπληκτικ? εργαλε?ο καταγραφ?? τη? οθ?νη? με β?ντεο ? εικ?να.

WordPress SEO by yoast

Το καλ?τερο SEO πρ?σθετο στην αγορ?.

Teamviewer

Για να μπορε?τε να επεμβα?νετε απομακρυσμ?να στα pc φ?λων και πελατ?ν.

Facebook Video Calling

Η εφαρμογ? δωρε?ν κλ?σεων απ? το Facebook.

Paypal

Το σ?στημα εκκαθ?ριση? συναλλαγ?ν τη? paypal που υποστηρ?ζει και τραπεζικ?? κ?ρτε?. Μην ξεχν?με ?τι η Paypal ε?ναι και τρ?πεζα με ?δρα το Λουξεμβο?ργο.

Google Keyword Planner

Το καλ?τερο εργαλε?ο μ?τρηση? του ?γκου αναζ?τηση? και ε?ρεση? των κατ?λληλων λ?ξεων κλειδι?ν.

 

Δε?τε ?λλε? ιστοσελ?δε? και ηλεκτρονικ? καταστ?ματα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍