ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WEB-REDESIGN-SITE

Κατασκευη Ιστοσελιδων: Μ?πω? το site σα? θ?λει redesign;

Πω? να πετ?χετε ?να διαχρονικ? Web Design για το site σα? γρ?γορα και ε?κολα.

Σε αυτ? το ?ρθρο θα μ?θετε:

 • Τι σχ?ση ?χει το SEO με το Web Design και την κατασκευ? ιστοσελ?δων
 • Γιατ? το 75% των sites στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι σε WordPress
 • Ποια ε?ναι τα καλ?τερα θ?ματα σε WordPress για την Google
 • Ποια ε?ναι η διαφορ? του web design με το SEO Design
 • Πω? να φτι?ξετε ?να site που θα ε?ναι πρ?το στη Google για την επ?μενη δεκαετ?α

Για οποιαδ?ποτε ?λλη απορ?α σχετικ? με το SEO, την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το WordPress, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μου, απαντ? σε ?λε? τι? απορ?ε?, ακ?μα και στι? πιο προφαν??.

Πλησι?ζει Π?σχα του 2014 και π?ρα πολλ? site που βλ?πω ? μου ζητ?νε να του? κ?νω αξιολ?γηση SEO ε?ναι ?δη απαρχαιωμ?να ? θα γ?νουν σ?ντομα.

Δεν ε?ναι κακ? ?μα το site σα? μοι?ζει παλι?, αρκε? να βγ?ζει λεφτ?. ?μα κ?νει τη δουλει? του και νικ?ει τον ανταγωνισμ?, τ?τε μπορε?τε να το κρατ?σετε. ?μω? ?μα το site σα? αρχ?ζει να χ?νει ?δαφο? απ? τον ανταγωνισμ?, ε?ναι καιρ?? να σκεφτε?τε τον ανασχεδιασμ?.

Web Redesign

Υπ?ρχουν δ?ο βασικ?? κατηγορ?ε? site που χρει?ζονται ανασχεδιασμ? ? ανακατασκευ?:

 • Αυτ? που ?ντω? ?χουν ξεπεραστε? τεχνολογικ?
 • Αυτ? που μ?λι? σχεδι?στηκαν και δεν π?τυχαν του? στ?χου? του?

Συν?θω?, διαχωρ?ζω αυτ? τα ε?δη των sites σε δ?ο μεγ?λε? κατηγορ?ε?:

 • Sites σε WordPress
 • Sites που δεν ε?ναι σε WordPress. Μπορε? να ε?ναι σε joomla, Magento, drupal, κ?ποιο ?λλο CMS ? φτιαγμ?να στο χ?ρι εξολοκλ?ρου. Ναι υπ?ρχουν ακ?μα ?νθρωποι που φτι?χνουν sites με τον πατροπαρ?δοτο πρωτ?γονο τρ?πο.

Γιατ? το 75% των sites στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι σε WordPress

Ν?μιζα ?τι το ξ?ρατε, αλλ? το 75% των sites στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι σε WordPress. Και η διαφορ? ανο?γει κ?θε χρ?νο. Τα sites σε WordPress καλ?πτουν ?λο το ε?ρο? θεμ?των και αναγκ?ν που χρει?ζεται κ?ποιο? σ?μερα. Μπορε? να γ?νουν e-shop, blogs, εταιρικ? sites, online κατ?λογοι, forums και πολλ? ?λλα.

Μ?πω? ?ρθε η ?ρα να αναθεωρ?σετε τι? απ?ψει? σα? για το WordPress;

Βρ?κα προχθ?? ?να φ?λο που φτι?χνει sites που μου ?κανε τη χαζ? ερ?τηση: Καλ? και χρε?νει? την εγκατ?σταση WordPress; Η απ?ντηση δεν χρει?ζεται να σα? την πω. ?μα νομ?ζεται ?τι το WordPress δεν ε?ναι site, τ?τε θα πρ?πει να δε?τε τον φ?λο μου τον Pat Flynn που βγ?ζει μισ? εκατομμ?ριο δολ?ρια με αυτ?!

?μα συνεχ?ζετε να αισθ?νεστε ανασφαλ?? με το WordPress, τ?τε ρ?ξτε μια ματι? στον φ?λο μου και κορυφα?ο blogger Yaro Starek με 250.000 δολ?ρια εισ?δημα το χρ?νο απ? τα site του σε WordPress!

To WordPress ε?ναι το νο?μερο ?να σε traffic, σε SEO και στην Google γιατ?:

 1. ?χει του? καλ?τερου? και πιο κορυφα?ου? προγραμματιστ?? παγκοσμ?ω? οι οπο?οι συνεισφ?ρουν στα WordPress Plugins. Αυτ? το site που βλ?πεται σ?μερα ε?ναι φτιαγμ?νο σε WordPress και ?χει μ?νο 15 περ?που plugins. Μ?νο? μου δεν θα μπορο?σα ποτ? να φτι?ξω ?να τ?τοιο εκπληκτικ? site ε?ν δεν ε?χα την ?τοιμη τεχνογνωσ?α π?νω απ? 100 προγραμματιστ?ν, σχεδιαστ?ν και ειδικ?ν στο SEO παγκοσμ?ω?. Φτι?χνοντα? ?να site σε WordPress, αποκτ?τε πρ?σβαση σε αυτ?ν την τεχνογνωσ?α.
 2. Ε?ναι ταχ?τερο και πιο εξελιγμ?νο στο SEO και με την μεγαλ?τερη ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Μ?νο τα SEO tags που ε?ναι μοναδικ? στην αρχιτεκτονικ? του WordPress δημιουργο?ν αυτ?ματα σελ?δε? ορατ?? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.
 3. ?χει τα καλ?τερα θ?ματα και γραφικ?.
 4. ?χει ?πειρα πρ?σθετα και ολοκλ?ρωση με τα social media, το ΥouTube και το Facebook που ε?ναι η νο?μερο ?να πηγ? traffic αυτ? τη στιγμ?.
 5. Ε?ναι οικονομικ?τερο απ? ?ποψη κατασκευ??, τ?σο σε χρ?μα αλλ? και σε χρ?νο. Για να κατασκευ?σετε ?να site σε WordPress μπορε? να χρειαστε?τε 500 ευρ? και μερικ?? μ?ρε? ? ?ρε? τη στιγμ? που το αντ?στοιχο site ?μα γρ?φατε κ?δικα θα χρειαζ?σασταν εβδομ?δε? και π?νω απ? 2.000 ευρ?! Οποιαδ?ποτε επιλογ? εκτ?? WordPress ε?ναι ασ?μφορη.

 

Ποια ε?ναι η διαφορ? του web design με το SEO Design

web-redesign

Π?ρα πολλο? web designer κ?νουν το λ?θο? να υποτιμο?ν ? ακ?μα να αγνοο?ν την πραγματικ?τητα. Το site δεν ε?ναι ?ργο τ?χνη? αλλ? επιχε?ρηση και ?τσι πρ?πει να αντιμετωπ?ζετε. Και κ?θε επιχε?ρηση ε?τε ηλεκτρονικ?, ε?τε φυσικ? για να επιβι?σει χρει?ζεται κ?σμο ? traffic.

?να site σε Flash ε?ναι ?τι χειρ?τερο για να προσελκ?σει traffic γιατ? ε?ναι α?ρατο στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?να στατικ? site χωρ?? blog ε?ναι και αυτ? καταδικασμ?νο στην αφ?νεια. Το ?ντερνετ και οι μηχαν?? αναζ?τηση? στηρ?ζονται στο δυναμικ? και ποιοτικ? περιεχ?μενο και ?χι σε στατικ? site. Τα στατικ? sites ε?ναι τα βιβλ?α που διαβ?ζετε και τα pdf! Η HTML βασ?ζεται στα backlinks και στο δυναμικ? περιεχ?μενο.

Ακ?μα χειρ?τερα ε?ναι το πολ? ωρα?α σχεδιαστικ? sites σε WordPress που σε δ?νουν την ψευδα?σθηση του SEO. Δυστυχ?? το SEO ? η ?λλειψη περιεχομ?νου δεν μπορε? να κρυφτε? π?σω απ? ?να ?μορφο web design. ?χω δει πολλ? ακατ?λληλα WordPress θ?ματα που δεν οδηγο?ν πουθεν?, απλ?? μπερδε?ουν τον υποψ?φιο επιχειρηματ?α και τον πελ?τη.

Ποια ε?ναι τα καλ?τερα θ?ματα σε WordPress για την Google

Αποφ?γετε ?λα τα μεμονωμ?να και τα designata θ?ματα απ? το Themeforest ? απ? εμποροπαν?γυρι? θεμ?των WordPress και επιλ?ξτε να αγορ?σετε πακ?τα θεμ?των απ? επιλεγμ?νε? εταιρε?ε?.

Τ?τοιε? επιλεγμ?νε? εταιρε?ε? ε?ναι:

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Ποια ε?ναι τα καλ?τερα θ?ματα σε WordPress για την Google

Πω? να φτι?ξετε ?να site που θα ε?ναι πρ?το στη Google για την επ?μενη δεκαετ?α

Αν ?χετε ?δη site και χρει?ζεται web redesign, τ?τε η επιλογ? του WordPress ε?ναι η καλ?τερη δυνατ? λ?ση για εσ?? και την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση. Για να φτι?ξετε ?να site που θα ε?ναι πρ?το στη Google για την επ?μενη δεκαετ?α, θα πρ?πει να ακολουθ?σετε μερικ?? πρακτικ?? και απλ?? συμβουλ??:

1. ?ρευνα αγορ?? και ?ρευνα λ?ξεων κλειδι?ν.

Βρε?τε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? που βγ?ζουν λεφτ? και χτ?στε το site σα? γ?ρω απ? αυτ??.

2. Επιλ?ξτε ?να κατ?λληλο domain name.

Αν απευθ?νεστε στην ελληνικ? αγορ? χρει?ζεστε gr. Κατοχυρ?στε το domain name για π?νω απ? π?ντε ?τη. ?τσι θα δηλ?σετε στην Google και σε ?λε? τι σημαντικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? ?τι ε?στε σοβαρο? σε αυτ? που κ?νετε. Ο χρ?νο? κατοχ?ρωση? και η παλαι?τητα του domain name ε?ναι παρ?γοντα? SEO.

3. Hosting

Το θ?μα hosting ε?ναι πολ? σημαντικ? στο web design και στο SEO. Μετρ?ει η γεωγραφικ? θ?ση του server και του hosting στα τοπικ? και εθνικ? αποτελ?σματα τη? Google. Η ταχ?τητα και η ποι?τητα του hosting επηρε?ζουν κ?θετα το site σα?. Τα 2 ? 3 δευτερ?λεπτα καθυστ?ρηση? στη φ?ρτωση του site σα? μπορε? να αποβο?ν μοιρα?α για την μετατροπ? του επισκ?πτη σε πελ?τη.

4. WordPress θ?ματα

Το θ?μα μπορε? να απογει?σει ? να χαντακ?σει το site σα?. Στο web redesign ε?ναι συνετ? να επιλ?ξετε ?να μοντ?ρνο μα και κλασικ? θ?μα. ?μα π?λι ?χετε παλι? θ?μα στο WordPress site σα?, καλ? ε?ναι να το ανανε?σετε. Επιλ?ξτε μ?νο πληρωμ?να Premium Themes.

5. WordPress plugins

Τα κατ?λληλα plugins μπορο?ν να δ?σουν στο site σα? το φιλ? τη? ζω?? ? του θαν?του. Δε?τε ποια WordPress plugins χρησιμοπο?ησα στα παρακ?τω sites:

6. Optimization

Ε?ναι σ?γουρο ?τι το site σα? θα χρει?ζεται τακτικ? συντ?ρηση και βελτιστοπο?ηση. Η συνεχ?? προσπ?θεια για βελτ?ωση θα σα? οδηγ?σει μπροστ? απ? τον ανταγωνισμ?. Στα γιαπων?ζικα αυτ? λ?γεται kaizen και ε?ναι φιλοσοφ?α ζω??.

Web Redesign Πηγ??

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍