ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Blacklist-web-hosting

Η μα?ρη λ?στα του Web Hosting No2

Μετ? απ? την περιπ?τεια και τη μα?ρη λ?στα του Web Hosting Νο1, ?ρθε η ?ρα να αποκαταστ?σω τα πρ?γματα και να σα? προμηθε?σω με πολ?τιμε? πληροφορ?ε? για ν?ε? εταιρε?ε? φιλοξεν?α? που δοκ?μασα. Επ?ση? να αποκαταστ?σω και την φ?μη των παλι?ν εταιρει?ν που ?κρινα στο προηγο?μενο ?ρθρο.

Μη μ?νετε π?σω

Καταρχ?? καλ? ε?ναι να εγγραφε?τε στην ιστοσελ?δα μου για να μην χ?νετε καμ?α δημοσ?ευση σχετικ? με την κατασκευ? ιστοσελ?δων, το SEO (βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση?), WordPress, Φιλοξεν?α ιστοσελ?δων και ?ντερνετ μ?ρκετινγκ.

Η εγγραφ? σα? ε?ναι δωρε?ν και το μ?νο που χρει?ζεται να κ?νετε ε?ναι να δ?σετε το email σα? και να πατ?σετε επιβεβα?ωση στο μ?νυμα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου που θα ?ρθει απ? εμ?να.

Προσοχ?: Ελ?γξτε το φ?κελο με την ανεπιθ?μητη αλληλογραφ?α ? το SPAM γιατ? πολλ?? φορ?? γ?νονται και λ?θη και πηγα?νει εκε? η αλληλογραφ?α που σα? στ?λνω.

Γιατ? πρ?πει να εγγραφε?τε στην ιστοσελ?δα μου σ?μερα;

 1. Για να π?ρετε δωρε?ν τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα
 2. Για να αποκτ?σετε ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα με το τι δουλε?ει και τι δεν δουλε?ει στο ?ντερνετ απ? κ?ποιον που ?χει φ?ει το ?ντερνετ με το κουταλ?κι απ? το 1998! ?χω να το λ?ω ε?μαι ?να? βετερ?νο? του ?ντερνετ, ?τη φωτ?? μπροστ? απ? τον πιο ?μπειρο επαγγελματ?α στην Ελλ?δα
 3. Για να εξασφαλ?σετε ?τι η σελ?δα σα? θα πετ?χει θα γ?νει η ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση και ?χι απλ?? ?λλη μια ιστοσελ?δα
 4. Γιατ? ε?ναι δωρε?ν και ε?ναι το μοναδικ? ελληνικ? site με τον πιο αναλυτικ? οδηγ? για το SEO, τα social media, το WordPress και την κατασκευ? ιστοσελ?δων!
 5. Γιατ? ε?μαστε πραγματικο? ?νθρωποι απαλλαγμ?νοι απ? συμφ?ροντα και εταιρε?ε? και λ?με τα π?ντα με το ?νομ? του?
 6. Γιατ? ε?μαι προσβ?σιμο?, μπορε?τε να με καλ?σετε στο 6972.364.387 και να σα? απαντ?σω ? να θ?σετε μια ερ?τηση στο chat.

 

Papaki.gr:Η λ?ση τη? παρεξ?γηση?

Μετ? απ? επικοινων?α που ε?χα με το Papaki.gr, η υπ?λληλο? με κ?λεσε και αφο? ζ?τησε συγγν?μη για το συμβ?ν. Ο λ?γο?; Το πακ?το φιλοξεν?α? ?πεσε λ?γω υπ?ρβαση? τη? χωρητικ?τητα? των 2GB στι? 1 το πρω? (Ξημερ?ματα Τρ?τη? 17-12-2013). ?τσι κρ?μασαν 10 site περ?που.

Οι προσπ?θειε? να επικοινων?σω με την τεχνικ? υποστ?ριξη απ? το papaki.gr ?τανε ?καρπε? και ?τσι αναγκ?στηκα στι? 1.40 το πρω? να κ?νω ?μεση αναν?ωση χ?ρου στα 5GB μ?σω του Paypal-ευτυχ?? που ε?χα και χρ?ματα στο paypal-. Αναν?ωση που ποτ? δεν ?γινε γιατ? το αυτοματοποιημ?νο σ?στημα αναν?ωση? δεν δο?λεψε ποτ?.

?τσι αναγκ?στηκα με την ψυχ? στα χε?λη να επικοινων?σω με το papaki.gr στι? 8 και μισ? το πρω? και αφο? ?μουνα στην τηλεφωνικ? αναμον? με αστε?α αμερικ?νικα χριστουγεννι?τικα τραγο?δια περ?που για 20 λεπτ?, μου απ?ντησε το τεχνικ? τμ?μα παριστ?νοντα? το Βο?δα.

Αφο? λοιπ?ν ε?δαν ?τι το πρ?βλημα ε?ναι δικ?? του? και δεν ?φταιγα εγ?! Αυτ? θα πει ?τι ο πελ?τη? ?χει π?ντα δ?κιο, αλλ? πληρ?νει! Μου ζ?τησαν συγγν?μη, μου ?δωσαν ?λλον ?να μ?να φιλοξεν?α? δωρε?ν και τελικ? ?καναν μερικ?? διορθ?σει? στο αυτ?ματο σ?στημ? του?. Πλ?ον σε προειδοποιε? με μ?νυμα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ?τι πλησι?ζει? στην χωρητικ?τητα του πακ?του σου στο 80% και 90%!

Αυτ? δεν ε?ναι ?μω? ακ?μα λ?ση και υποσχ?θηκαν ?τι θα ?ρθουν π?σω με διορθ?σει? για να μην π?φτουν τα site ?ταν ?χουμε υπ?ρβαση χωρητικ?τητα? δεδομ?νων.

Β?βαια και εγ? προσ?ρμοσα τι? ιστοσελ?δε? μου στα ν?α δεδομ?να του ασφυκτικο? χ?ρου. ?τσι ενεργοπο?ησα μ?νο τη χειρωνακτικ? λειτουργ?α του backup και ?βαλα το πρ?σθετο BackWPup για να πα?ρνω απευθε?α? αντ?γραφο ασφαλε?α? στο dropbox μια και η Google με το εκπληκτικ? Google Drive, ακ?μα χρε?νει αυτ? την αυτ?ματη υπηρεσ?α. Κ?θε εμπ?διο σε καλ?!

Θα σ?στηνα το papaki και σε ?λλου?; Ναι, αλλ? θα προτιμο?σα για να κοιμ?μαι ?συχο? την μητρικ? εταιρε?α Tophost!

-To link τη? εταιρε?α? Tophost σα? το συστ?νω ω? συνεργ?τη? τη? και ?σοι το χρησιμοποι?σουν θα δημιουργ?σουν προμ?θειε? απ? τι? αγορ?? του? σε μ?να. Οπ?τε ?σοι θ?λουν να βοηθ?σουν στο να παραμε?νει το περιεχ?μενο απ? τη σελ?δα μου δωρε?ν για π?ντα, καλ? θα ?ταν να βοηθ?σουν στο ?ργο!-

Friktoria.com: Καλ? αλλ? για του? λ?γου?

Φθ?νουμε τ?ρα σε μια ν?α εταιρε?α που δοκ?μασα πρ?σφατα με κ?ποια επιφ?λαξη. Η εταιρε?α ονομ?ζεται Friktoria.com, ?χει ?δρα στον Β?λο και αποτελε?ται απ? ανθρ?που? πολ? εξυπηρετικο?? και με μεγ?λο α?σθημα ευθ?νη?.

Ε?ναι οι μοναδικο? που με πα?ρνουν τηλ?φωνο αντ? να του? πα?ρνω! Και αυτ? γ?νεται κ?θε φορ? που κ?νω κ?τι με το πακ?το φιλοξεν?α?, αγορ? ον?ματο? ? οτιδ?ποτε ?λλο!

Αυτ? που μου ?ρεσε ?τανε η προσωπικ? επαφ? και η εξυπηρ?τηση. Αυτ? που δεν μου ?ρεσε ?τανε το κ?ντρο διαχε?ριση? που ε?ναι ακ?μα πρωτ?γονο και παραπ?μπει σε ?λλε? δεκαετ?ε? σε αντ?θεση με το Plesk τη? Tophost.

Τελικ? υπερ?σχυσε το Plesk και επ?λεξα για συνεργ?τη μου την Tophost. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι δεν συστ?νω, την Friktoria.com, την συστ?νω για τον εξειδικευμ?νο επαγγελματ?α που ξ?ρει απ? servers και ?χει κ?ποια σχετικ? γν?ση με DNS και ιστοσελ?δε?. ?να? απλ?? πελ?τη? ε?ναι δ?σκολο να σταθε? μ?νο? του και θα εξαρτ?ται σε κ?θε του κ?νηση απ? του? τεχνικο?? τη? εταιρε?α? ακ?μα και για τα πιο απλ? πρ?γματα.

Αυτ? ε?ναι και θετικ? και αρνητικ?. ?μα θ?λετε να σα? κ?νουν ?λλοι την βαρετ? τεχνικ? δουλει?, τ?τε η friktoria ε?ναι για σα?, ε?ν π?λι σα? αρ?σει να τα κ?νετε ?λα μ?νοι σα? ?πω? και γω, τ?τε μ?λλον δεν θα σα? αρ?σει αυτ?.

?να απ? τα θετικ? τη? friktoria.com ε?ναι ?τι ?χει πολ? γρ?γορου? server ειδικ? στο θ?μα backup και δεν υπ?ρχει και το ?διο πρ?βλημα χ?ρου, ?πω? στο Papaki.

Φιλοξεν?α Ιστοσελ?δων, SEO και? Google

Επ?ση?, ε?ν ?χετε πολλ?? ιστοσελ?δε? και διασυνδ?εται την μ?α την ?λλη καλ? θα ?ταν να ?χετε γεωγραφικ? διασπορ? στη φιλοξεν?α ιστοσελ?δων σα?, παρ? να φιλοξενε?τε τι? ιστοσελ?δε? σα? στον ?δια εταιρε?α και συγκεκριμ?να στον ?διο server. Δεν αρκε? μ?νο η διαφορετικ? IP, αλλ? μετρ?ει και η γεωγραφικ? διασπορ?, αλλ? και οι διαφορετικ?? καταλ?ξει? απ? τα domain names για την Google.

Ειδ?λλω? φτι?χνουμε Google Bombs που ε?ναι ?τοιμε? να σκ?σουν στα χ?ρια μα? με θ?μα φυσικ? την ιστοσελ?δα μα?!

?

Lancom.gr: Ιδανικ? για επαγγελματικ?? ιστοσελ?δε?

Μ?α ?λλη πιο επαγγελματικ? προσ?γγιση για την φιλοξεν?α ιστοσελ?δων ε?ναι τη? εταιρε?α? Lancom στη Θεσσαλον?κη με φιλοξεν?α ιστοσελ?δων σε Cloud και ιδι?κτητου? servers.

Η εταιρε?α παρ?χει πολ? ανταγωνιστικ? και οικονομικ? πακ?τα φιλοξεν?α?, ε?ναι ?μω? για μεγ?λε? εταιρε?ε? και επαγγελματ?ε? του χ?ρου που θ?λουν να ?χουν μ?νοι του? την φιλοξεν?α ιστοσελ?δων.

Αυτ? το λ?ων γιατ? εν? το κ?στο? για τον server ε?ναι πολ? καλ? συγκριτικ? με ?λλε? εταιρε?ε?, δυστυχ?? ε?ναι ?χρηστο για κ?ποιον που ξεκιν?ει σ?μερα στο ?ντερνετ και θ?λει απλ?? ?να φθην? και αξι?πιστο πακ?το φιλοξεν?α?. ?τσι ε?ν δεν αν?κετε στην κατηγορ?α των μεγ?λων ηλεκτρονικ?ν επιχειρ?σεων, τ?τε π?λι θα σα? πρ?τεινα την TopHost!

Tophost.gr: Προτειν?μενη Φιλοξεν?α

Η TopHost συνδυ?ζει ?λα τα θετικ? απ? το Papaki και τη Friktoria μαζ?. Μιλ?με για απ?στευτη ταχ?τητα server και virtual memory στα eshop που αγγ?ζουν το 1GB! Εκε? που οι ?λλοι σταματ?νε, η TopHost ξεκιν?ει.

Τι μου ?ρεσε στην Tophost;

 1. Αμ?τρητο? ?γκο? δεδομ?νων και χ?ρου. Μπορε?τε να κοιμ?στε ?νετα το βρ?δι, η ιστοσελ?δα σα? δεν θα π?σει λ?γω βλακε?α?!
 2. Ταχ?τητα, αφο? για κ?θε ιστοσελ?δα η virtual memory ?φτασε μ?χρι και το 1 Gb!
 3. Ευκολ?α αγορ?? και διαχε?ριση? με το Plesk
 4. Πρ?γραμμα affiliate Marketing τη? linkwise! Ακ?μα και σει? σαν πελ?τε? κερδ?ζεται 50% τη? φιλοξεν?α? σα? ?να γραφτε?τε στο πρ?γραμμα συνεργατ?ν τη? εταιρε?α? Linkwise!

H Linkwise ?χει το πιο απ?στευτο πρ?γραμμα συνεργατ?ν affiliate marketing δηλαδ? στην Ελλ?δα με πλ?θο? προ??ντων και υπηρεσι?ν για να διαλ?ξετε! Η εγγραφ? ε?ναι εντελ?? δωρε?ν και δεν χρει?ζεστε ο?τε ιστοσελ?δα για να ξεκιν?σετε!

 

Η Μα?ρη Λ?στα των Εταιρει?ν Φιλοξεν?α? Ιστοσελ?δων

Σε επαν?ληψη απ? το προηγο?μενο ?ρθρο Η μα?ρη λ?στα του Web Hosting Νο1. Η φιλοξεν?α ιστοσελ?δων ε?ναι πολ? μεγ?λη υπ?θεση και μπορε? να σα? στοιχ?σει εκτ?? απ? την ψυχικ? σα? ηρεμ?α, χρ?νο, χρ?ματα και πολ? προσωπικ? κ?πο.

1. Godaddy

?μα ε?στε λ?τρει? τη? περιπ?τεια?, τ?τε η Godaddy ε?ναι η ιδανικ? εταιρε?α για την φιλοξεν?α τη? ιστοσελ?δα? σα?. Με servers σε Ευρ?πη και Αμερικ?, η φιλοξεν?α τη? σελ?δα? σα? μπορε? να αποβε? απ? μια απλ? καθυστ?ρηση ?ω? μια ατ?ρμονα γραφειοκρατικ? διαδικασ?α. Κι αυτ? γιατ? οι servers του? κρεμ?νε, με χρ?νο απ?κριση? ?νω των 120 δευτερολ?πτων. Το time out error ε?ναι ψωμοτ?ρι, εν? η επικοινων?α με την εταιρε?α που βρ?σκεται στην Αμερικ? ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτη.

?λε? οι γραμμ?? ε?ναι κατειλημμ?νε?, ο μ?σο? χρ?νο? αναμον?? αγγ?ζει τα 15 λεπτ? και το αντ?στοιχο τηλεφωνικ? κ?ντρο του Λονδ?νου δεν απαντ? ποτ?. Ανο?γοντα? ?να α?τημα ηλεκτρονικ?? εξυπηρ?τηση? θα βρεθε?τε αντιμ?τωποι με αυτ?ματου? απαντητ?? που θα σα? κατευθ?νουν με αυτ?ματα μην?ματα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου. Τελικ? δεν δουλε?ουν ?νθρωποι σε αυτ?ν την εταιρε?α φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων;

?πειτα λοιπ?ν απ? μια στιχομυθ?α με ανταλλαγ? ?πειρων μηνυμ?των ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου και αφο? του? π?εσα αρκετ?, αναγκ?στηκαν να με απαντ?σουν, επιτ?λου? ?χι κομπιο?τερ, αλλ? ?νθρωποι. Τελικ? δεν ?βγαλα ?κρη στο πρ?βλημ? τη? καθυστ?ρηση? και του time out του server.

Μετ? ?μω? απ? εκτεταμ?νη ?ρευνα εβδομ?δων και αφο? ?λλαξα τα π?ντα στον υπολογιστ? μου, format, ν?α προγρ?μματα, και αφο? σκ?λισα του? π?ντε? και τα π?ντα, CYTA, OTE, κ?ρτε? δικτ?ου, firefox, μ?ντεμ, καλ?δια, opera, chrome, reset κτλ. ?φτασε η ?ρα τη? αλ?θεια?. ?πεσα π?νω σε σχετικ? παρ?πονα για το ?διο πρ?βλημα πελατ?ν τη? Godaddy απ? ?λο τον κ?σμο.

Δε?τε την αλ?θεια και μ?νοι σα?:

 1. TIME OUT Errors are becoming unbearable!
 2. Server Timeout errors
 3. Αποτελ?σματα Google για το godaddy time out

Επιτ?λου?! ?λαμψε η αλ?θεια, και ?λλοι αντιμετ?πιζαν το ?διο πρ?βλημα με μ?να. Φυσικ? και ποτ? η εταιρε?α Godaddy δεν παραδ?χτηκε το σφ?λμα στου? servers τη? και ποτ? δεν αν?λαβε κ?ποια δρ?ση μ?χρι σ?μερα για να λ?σει το πρ?βλημα, ωστ?σο τα λεφτ? τα πα?ρναν προκαταβολικ?. ?φτασε λοιπ?ν η ?ρα να χαιρετ?σουμε την εταιρε?α GoDaddy για π?ντα και να βρο?με μια σωστ? και επαγγελματικ? εταιρε?α φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων.

2. Hostgator

?λλη παρ?μοια περ?πτωση εταιρε?α? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων ε?ναι η HostGator με το περ?φημο downtime πρ?βλημα. Κοιν?? ο server τη? εταιρε?α? ?πεφτε τακτικ?, αφ?νοντα? στα κρ?α του λουτρο? χιλι?δε? δυσαρεστημ?νου? πελ?τε?. Γνωρ?ζω πολλο?? συναδ?λφου? στο χ?ρο του ?ντερνετ μ?ρκετινγκ που εν? ?χουν εγκαταλε?ψει την HostGator για αυτ? το λ?γο, ?μω? ακ?μα συστ?νουν ανεπιφ?λακτα του? πελ?τε? του? να κ?νουν φιλοξεν?α στη HostGator!

Υπ?ρχουν και εκτ?? Ελλ?δα? λαμ?για! Δεν ε?ναι μ?νο οι πολιτικο? απατε?νε?!

Φανταστε?τε δηλαδ? να σα? προτε?νω μια φιλοξεν?α ιστοσελ?δων που εν? δεν ε?ναι καλ?, δεν μου αρ?σει, την ?χω εγκαταλε?ψει κι?λα?!

3. BlueHost

Η BlueHost ?τανε μ?α απ? τι? πιο αξι?πιστε? και ποιοτικ?? εταιρε?ε? στο χ?ρο τη? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων με πολ? καλ? φ?μη και ?να κερδοφ?ρο πρ?γραμμα affiliate marketing. Το μ?νο τη? ελ?ττωμα ?τανε ?τι το datacenter τη? ε?χε ?δρα μ?νο στην Αμερικ? και δεν ?τανε ιδανικ? για εκτ?? Αμερικ?? πελ?τε?. Ο χρ?νο? απ?κριση? του server αυξ?νεται αν?λογα με την απ?σταση.

?τσι για ελληνικ?? ιστοσελ?δε? καλ? θα ε?ναι να προτιμ?με φιλοξεν?α σε εξυπηρετητ?? που ?χουν ?δρα την Ελλ?δα απ? γεωγραφικ? ?ποψη και ?χι εταιρε?ε? με κ?ντρα δεδομ?νων σε χ?ρε? του εξωτερικο? ? πλην τη? Ευρ?πη?.

Το πρ?βλημα ξεκ?νησε μετ? απ? την εξαγορ? τη? BlueHost απ? τη μητρικ? εταιρε?α τη? HostGator και τη μεταστ?γασ? τη? σε ?διο datacenter. Μιλ?με δηλαδ? για ?δια ποι?τητα υπηρεσι?ν, αλλ? με διαφορετικ? τιμ?, μια κλασικ? στρατηγικ? του μ?ρκετινγκ, το repackaging. Το λανσ?ρισμα του ?διου προ??ντο? σε ?λλο πακ?το με ν?α ετικ?τα.

?

Π?? να επιλ?ξω φιλοξεν?α ιστοσελ?δων;

Η φιλοξεν?α ιστοσελ?δων αν και το κ?στο? τη? ?χει συμπιεστε? τα τελευτα?α χρ?νια π?ρα πολ?, παραμ?νει ?να απ? τα σημαντικ?τερα συστατικ? στην επιτυχ?α τη? ιστοσελ?δα? σα?. Μερικο?? απ? του? παρ?γοντε? τη? σωστ?? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων ε?ναι οι παρακ?τω:

1. Συμβατ?τητα με τι? εφαρμογ?? που θ?λετε να εγκαταστ?σετε

Η συμβατ?τητα με τι? εφαρμογ?? που θ?λετε να εγκαταστ?σετε ε?ναι ?να μεγ?λο και λεπτ? ζ?τημα. Επιλ?ξτε μ?νο Linux φιλοξεν?α ιστοσελ?δων και αποφ?γετε την φιλοξεν?α σε Windows Server. Ο Windows Server παρουσι?ζει ?ντονα προβλ?ματα συμβατ?τητα? με το WordPress και πολλ?? ?λλε? εφαρμογ?? ανοιχτο? κ?δικα, επ?ση? ε?ναι και αισθητ? ακριβ?τερο?.

?να πολ? σημαντικ? σημε?ο ε?ναι η ιδεατ? μν?μη τη? PHP, που πρ?πει να ε?ναι τουλ?χιστον 40MB για να λειτουργ?σει ομαλ? κ?ποιο eshop. H Godaddy διαθ?τει μ?νο 32MB μν?μη, εν? το papaki.gr 64Mb μν?μη που κρ?νεται ικανοποιητικ?.

2. Ταχ?τητα του server τη? φιλοξεν?α?

?πω? σα? ε?πα, η ταχ?τητα του Server τη? φιλοξεν?α? των ιστοσελ?δων ε?ναι καθοριστικ?? σημασ?α? για το SEO, τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τη? ποσοστο? μετατροπ?ν των επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.

3. Ευκολ?α χρ?ση? του πακ?του φιλοξεν?α?

Το πακ?το φιλοξεν?α? που θα επιλ?ξετε θα πρ?πει να ε?ναι πλ?ρω? αυτοματοποιημ?νο και να μην χρει?ζεται χειροκ?νητη εγκατ?σταση ? επ?μβαση απ? την τεχνικ? υποστ?ριξη για να ξεκιν?σει. Προσ?ξτε, γιατ? πολλ?? εταιρε?ε? δεν ?χουν αυτοματοποιημ?νο σ?στημα και ?σε? ?χουν δεν λειτουργε? π?ντα σωστ?.

Μετ? θα πρ?πει να μην απαιτο?νται ιδια?τερε? τεχνικ?? για να ανο?ξετε μια φιλοξεν?α ιστοσελ?δα? ? να αλλ?ξετε το dns. Αν απλ? πρ?γματα σα? φα?νονται ακατ?ρθωτα, τ?τε ζητ?στε να δοκιμ?σετε τη φιλοξεν?α πριν την αγορ?σετε ? απλ?? ζητ?στε την βο?θεια των ειδικ?ν σχετικ? με την φιλοξεν?α ιστοσελ?δων.

4. After sales service ? εξυπηρ?τηση

Η εξυπηρ?τηση μετ? την αγορ? του πακ?του φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων ε?ναι και αυτ? ?να ακ?μα μεγ?λο κεφ?λαιο. Ε?ν λοιπ?ν δεν υπ?ρχει τηλεφωνικ? γραμμ? καθημεριν?? εξυπηρ?τηση?, τ?τε κ?θε προσπ?θεια επικοινων?α? ? επ?λυση? κ?ποιου τεχνικο? προβλ?ματο? με την εταιρε?α θα μοι?ζει βουν?!

Προτιμ?στε εταιρε?ε? με 24ωρη? δυνατ?τητα τηλεφωνικ?? υποστ?ριξη? και τηλεφωνικ? κ?ντρο το οπο?ο απαντ? σχετικ? γρ?γορα. Κ?ντε μια δοκιμ?, π?ρτε ?να τηλ?φωνο στην εταιρε?α φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων και μετ? αγορ?στε. Δε?τε τον μ?σο χρ?νο απ?κριση?. Δεν πρ?πει να ε?ναι και στο μπαμ -γιατ? θα βαρ?νε μ?γε?- αλλ? ο?τε και ε?κοσι λεπτ?.

Προτειν?μενο web hosting στην Ελλ?δα: TopHost

Web hosting για ηλεκτρονικ? κατ?στημα

Πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? για το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα ε?ναι η φιλοξεν?α τη? ιστοσελ?δα? σα?. Αυτ? μπορε? να γ?νει και σε ?να κλικ, ?μω? μπορε? και να αποδειχθε? πραγματικ?? εφι?λτη?!

Αυτ? που πρ?πει να γνωρ?ζεται απ? πριν ε?ναι τα παρακ?τω:

 1. Προτιμ?στε ελληνικ? web hosting, ?πω? η TopHost
 2. Φροντ?στε ο server να πληρο? τι? προδιαγραφ?? απ? πριν για το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα. Μν?μη, λογισμικ?, ταχ?τητα και ασφ?λεια συναλλαγ?ν.
 3. Ρωτ?στε πριν αγορ?σετε, ? ζητ?στε να δε?τε ?να demo. Στην καλ?τερη περ?πτωση δε?τε που φιλοξενε? τι? ιστοσελ?δε? του ο ανταγωνισμ??!
 4. Τ?λο?, π?ρτε τηλ?φωνο τον ειδικ?! 6972.364.387 ε?ναι απλ?!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

8 Σχ?λια. Leave new

 • Η χειρ?τερη ΜΑΚΡΑΝ εταιρε?α οσον αφορ? το support. ειναι η tophost. Και το λ?ω ω? πελατη? του? για π?νω απο 10 χρονια. Δεν ειναι δυνατο να πεφτει ο dedicated server να στελνω απειρα tickets και να απαντανε μετα απο μια μερα! Επιση? αν καποιο? πηρε ποτε τηλεφωνο για support και περιμενε λιγοτερο απο 5 λεπτα στην αναμονη… ασ το γραψει εδω! Δεν εχω βρει στη ζωη μου εταιρεια hosting με χειροτερου? χρονου? αποκριση?! Και εχω μισθωσει dedicated σε πανω απο 20 εταιρειε? εδω και 15 χρονια.

  Θα με ρωτησετε γιατι εμεινα:
  1. Γιατι ολοι οι servers που εχουν ειναι high end λυσεισ σε αξιοπιστα datacenters
  2. Γιατι πλεον εχω μαθει να λυνω ολα τα προβληματα (εκτο? hardware) μονο? μου και δεν εχω πολυ αναγκη το support του?
  3. Γιατι ομολογουμενο? εχουν ακρω? ανταγωνιστικε? τιμε?

  Εχω επικοινωνησει μαζ? του? απειρε? φορε?. εχω μιλησει με του? προυσταμενου? και με σοβαρε συστασεισ του? ειπα: ρε παιδια ολα καλα αλλα φτιαξτε αυτο το ****** support σα? για να γινετε η καλυτερη ρταιρεια του κλαδου. Μου “υποσχεθηκαν” οτι ηταν σε διαδικασια να διπλασιασουν την ομαδα του? αλλα… τιποτα… εξακολουθεισ να θελει? αγιο για να πιασει? γραμμη και το …επειγον … ticket γι αυτου? δεν εχει διαφορετικη αντιμετωπιση.

  Γιαυτο φιλε μου δεν θελω να ακουω για “extreme support” γιατι θα αρχισω να κατεβαζω καντηλια.

  ειμαι σιγουρο? οτι κατα 95% θα σβησει? το post αν εισαι τη? top host… cheers

  Απ?ντηση
 • Αμ?τρητο? ?γκο? δεδομ?νων και χ?ρου. Μπορε?τε να κοιμ?στε ?νετα το βρ?δι, η ιστοσελ?δα σα? δεν θα π?σει λ?γω βλακε?α?!

  ?ποιο? ασχολε?ται με το web development και πιστε?ει ?τι υπ?ρχει δωρε?ν “Αμ?τρητο? ?γκο? δεδομ?νων και χ?ρου” ? ?σχετο? ε?ναι ? δεν κατ?λαβε τι θα πει “απερι?ριστο?”. Θα πει ?τι ο π?ροχο? (βλ. GoDaddy, HostGator αλλ? και TopHost στην Ελλ?δα) μπορε? να β?λει σε 1 server πολ? περισσ?τερου? πελ?τε? απ? ?σου? σηκ?νει ο server μοιρ?ζοντα? ?τσι τι? δυνατ?τητ?? του σε ακ?μη περισσ?τερου?. ?πω? κ?νουν δηλαδ? και οι π?ροχοι γραμμ?ν internet που αντ? για 30 συνδ?χει? ?χουν 50 στην κ?θε γραμμ? και το internet σ?ρνεται.

  Αυτ? ?χει ω? φυσικ? επακ?λουθο την αργ? απ?κριση των ιστοσελ?δων, προβλ?ματα loading και φυσικ? αυξημ?να αιτ?ματα υποστ?ριξη? τι? ?διε? ?ρε? τα οπο?α ο π?ροχο? δεν μπορε? να απαντ?σει αλλ? ο?τε και να λ?σει αφο? το 1GB RAM ε?ναι 1GB RAM ?τι και να κ?νει?!

  Απ?ντηση
 • Μια? και αναφ?ρεστε σε φιλοξεν?α ιστοσελ?δων καλ? θα ?ταν να γνωρ?ζεται και την εταιρε?α που οκτ? χρ?νια συνεργ?ζομαι .
  Λειτουργε? π?ντα και το τεχνικ? τμ?μα απαντ? αμ?σω? ακ?μη και τα Χριστο?γεννα και αυτ? που πληρ?νει? ε?ναι ψ?χουλα.
  Η εταιρε?α ε?ναι η
  https://www.3ix.com/europe_web_hosting.php.

  Ευχαριστ?
  Αλ?ξανδρο?

  Απ?ντηση
 • Διον?ση? Τσαμπαλ??
  30 Μαρτ?ου 2016 11:10 μμ

  Ε?δε? που σου ε?πα οτι ε?μαι ?σχετο? ε ?ρα να το επιβεβαι?σει?.
  ?βαλα το email στο προηγο?μενο μ?νυμα αλλ? δ?ν ε?ναι αυτ? που εχω συνδεδεμ?νο με το seo και δ?ν δεχ?ταν την επικ?ρωση εγγραφ?? γι αυτ? σου ξαναστ?λνω.

  Διον?ση? απο Γι?ννενα

  αν και σ?γουρα το κατ?λαβε? χαχχαχαχαχαχαχαχαχχαχ

  Απ?ντηση
 • Διον?ση? Τσαμπαλ??
  30 Μαρτ?ου 2016 10:20 μμ

  Φ?λε Γι?ννη.
  Σε αποκαλ? φ?λο γιατ? με τ?σε? ωρε? που βλ?πω τα βιντε?κια σου στο youtube αλλ? και ?λλε? τ?σε? ?ρε? να περιφ?ρομαι σ?ν χαζ?? στο σα?τ σου ε?ναι σ?ν να εχουμε γνωριστε? εδ? και χρ?νια.

  Σο? ε?χομαι παλληκ?ρι μου να ε?σαι γερ?? να προσφ?ρει? γν?ση.

  Κατ’ αρχ?ν να σου π? π?? ε?μαι παντελ?? ?σχετο? απο υπολογιστ?? η μ?λλον ξ?ρω τα απολ?τω? απαρα?τητα και ξαφνικ? π?φτω π?νω σε εσ?να και μου μπα?νει το σαρ?κι να φτι?ξω ?να σα?τ.Ε?μαι περ?φανο? για ?σα ?χω κατορθ?σει τ?? τελευτα?ε? 20 μ?ρε? που ξεκ?νησα.

  Δυστυχ?? εγ? δ?ν ειμαι επαγγελματ?α? γι? να μου χρει?ζεται ?να επαγγελματικ? σα?τ οπ?τε δ?ν ε?μαι και καλ?? για πελ?τη? σου αλλ? να ε?σαι σ?γουρο? π?? ηδη ?χω πε? σε αρκετ? κ?σμο για τ?ν σελ?δα σου,για το youtube σου και γι? εσ?να.

  Τ? μ?νο που δ?ν εκανα ε?ναι να ψαχτ? περισσ?τερο για εταιρε?α Hosting κι ετσι τ?ν π?τησα.Π?ρα ονομα και φιλοξεν?α στην https://www.pointer.gr/ και τ?ν ωρα που σου γρ?φω ηδη εχω ενα τρ?ωρο πεσμ?νο?.

  Σου β?ζω και τ?ν ιστοσελ?δα που κατασκευ?ζω για να δε?? ιδ?οι? ?μμασι τ? θα?ματα ?χει κ?νει η ιστοσλ?δα σου και τ? σ?ιτ στο youtube.Κ?νει? τ?ν ?σχετο με σελ?δα στο διαδ?κτυο.

  https://frontistesgis.gr/ Nα συμπληρ?σω μ?νο οτι αυτ? που θα δε?? ε?ναι με 52 ευρω ?νομα και φιλοξεν?α για 2 χρ?νια ?λα τα υπ?λοιπα (θ?μα δηλ.wp-seo) κουλουπο? κουλουπο? πο? λ?? κι εσ? ολα free.

  Συν?χισε τ?ν πολλ? καλ? δουλει? που κ?νει? και θα ανταμοιφθε?? για την προσπαθει? σου.

  Μ? εκτ?μηση

  Διον?ση? απ? Γι?ννενα.

  Απ?ντηση
  • Για αρχ? καλ? τα πα? Διον?ση, μπρ?βο!
   Με αυτ? τα β?ντεο και τον ενθουσιασμ? μου ?χω π?ρει πολλο?? στο λαιμ? μου και μπ?κανε στον κ?πο να φτι?ξουν ιστοσελ?δε? χωρ?? γν?σει?!

   Η pointer ε?ναι μια καλ? εταιρε?α που μ?λλον δεν ταιρι?ζετε χημικ?, δεν πειρ?ζει θα βρει κ?ποια ?λλη που θα ε?ναι στα μ?τρα σου.

   Σε ευχαριστ? πολ? και καλ? επιτυχ?α!

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍