ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

giati-emgoldex

Γιατ? γρ?φτηκα στην Emgoldex

Περιεχ?μενα

και γιατ? πρ?πει να γραφτε?τε και σει? αν θ?λετε να βγ?λετε σοβαρ? λεφτ? απ? το ?ντερνετ!

Γει? σα? Φ?λοι μου, σ?μερα 2 Ιουν?ου 2014 μετ? απ? σκ?ψει? μην?ν και μετ? απ? μεγ?λη ?ρευνα αγορ?? στον χ?ρο του μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ αποφ?σισα να γραφτ? στην ?γκυρη εταιρε?α Emgoldex.

Μετ? απ? μια μεγ?λη ατυχ?? πορε?α σε περισσ?τερε? απ? 20 εταιρε?ε? στον χ?ρο του δικτυακο? μ?ρκετινγκ και του mlm, ξεκιν?ντα? το 2002 με την Amway, π?ρασα μια πολ? μεγ?λη ν?χτα που κρ?τησε για 12 χρ?νια. Μετ? απ? 12 χρ?νια συνεχ?ν δοκιμ?ν και λαθ?ν και αφο? ?χω ξοδ?ψει μια μικρ? περιουσ?α σε ?λε? αυτ?? τι? δ?θεν επιχειρηματικ?? ευκαιρ?ε?, επιτ?λου? μετ? απ? μ?νε? ?ρευνα? θε?ρησα ?τι βρ?κα κ?τι σωστ? για να σπ?σει τη σ?λο καρι?ρα μου στο ?ντερνετ.

7 Λ?γοι που επ?λεξα την Emgoldex

1. Ε?δα ?να μεγ?λο κεν? στην αγορ? του ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, του mlm και του network marketing στην Ελλ?δα αλλ? και στο εξωτερικ?.

Σχεδ?ν η αγορ? τη? emgoldex, παρ?λο που ?χει 24.000 μ?λη στην Ελλ?δα ε?ναι σχεδ?ν ερασιτεχνικ?. Βασικ? χα?ρομαι που το λ?ω και το διαπιστ?νω.

2. Χιλι?δε? δικτυωτ?? και επαγγελματ?ε? του ?ντερνετ μ?ρκετινγκ ?χουν πια προσπεραστε? απ? την τεχνολογ?α.

Σχεδ?ν καν?να? απ? αυτο?? ? ελ?χιστοι ?χουν επαγγελματικ? site σε WordPress. Ελ?χιστοι ? και καν?να? απ? αυτο?? δεν γνωρ?ζει πω? δουλε?ει το ?ντερνετ και σχεδ?ν καν?να? απ? αυτο?? δεν διατηρο?ν μια δουλεμ?νη επαγγελματικ? λ?στα ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ ? email list.

Οπ?τε ε?ναι ευκαιρ?α για κ?ποιον να ανο?ξει το δρ?μο για ?λου? του? ?λλου? και να δ?σει μια ν?α κατε?θυνση στο χ?ρο.

3. Δεν υπ?ρχουν λειτουργικ? ?ξοδα γιατ? ?λα γ?νονται μ?νο και αποκλειστικ? μ?σω ?ντερνετ.

Αυτ? ε?ναι και η μεγαλ?τερη διαφορ? μεταξ? φυσικ?? και ηλεκτρονικ?? επιχε?ρηση? ? επιχε?ρηση? στο ?ντερνετ. Υπ?ρχουν σχεδ?ν οι ?διε? προοπτικ?? εισοδ?ματο? με κλ?σμα των εξ?δων που η παραδοσιακ? επιχε?ρηση ?χει.

4. Δεν υπ?ρχει δεδομ?νο σ?στημα για να καταπν?ξει κ?θε ν?α επιτυχ?α τ?που Network 21.

Φυσικ? και υπ?ρχουν καινοτ?με? επιχειρ?σει?, ?μω? υπ?ρχουν και απολυταρχικ?? επιχειρ?σει? που δεν επιτρ?πουν καμ?α εισαγωγ? καινοτομ?α? στα μ?λη του?. Αποφασ?στε για τον εαυτ? σα? σε ποια θ?λετε να συμμετ?χετε.

5. Η εταιρε?α ε?ναι παρθ?να απ? του? τοπικο?? πασ?δε? και δερβεναγ?δε? του δικτυακο? μ?ρκετινγκ ?πω? σε ?λε? τι? ?λλε? παραδοσιακ?? εταιρε?ε? δικτυακο? μ?ρκετινγκ.

Αυτ? ε?ναι προ? μεγ?λη μου ανακο?φιση γιατ? ε?χα βαρεθε? να βλ?πω το ?διο ?ργο με του? ?διου? πρωταγωνιστ??.

6. Δεν υπ?ρχει ελ?χιστη παραγγελ?α.

Φυσικ? και δεν υπ?ρχει αφο? το προ??ν ε?στε εσε??!

7. Υπ?ρχει σχ?διο εισ?δου και εξ?δου στο Business Plan τη? εταιρε?α?

?να απ? τα λ?γα ? μοναδικ? Business Plan στο ?ντερνετ με σχ?διο εξ?δου! Το πρ?το εξ?μηνο στο Business School που παρακολο?θησα στο Λονδ?νο, ?να απ? τα βασικ? που μα? δ?δαξαν στο Στρατηγικ? Μ?νατζμεντ ?ταν ?τι κ?θε επιχε?ρηση πρ?πει να ?χει ?να πλ?νο εισ?δου σε μια αγορ? και ?να πλ?νο εξ?δου απ? αυτ?ν.

Οι πιο πετυχημ?νε? επιχειρ?σει? ?τανε αυτ?? που ?μπαιναν και ?βγαιναν με το μικρ?τερο κ?στο? απ? ?λε? τι? αγορ??. Συν?θω? τι? ονομ?ζουνε αυτο? του ε?δου? τι? εταιρε?ε? Πολυεθνικ??.

Emgoldex Πηγ??

  • Emgoldex.edu.gr Ενδ?χεται το site να ε?ναι υπ? κατασκευ?, για αυτ? γραφτε?τε στη λ?στα μου και στο μ?θημα Λεφτ? στο Internet για να με?νετε ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στον χ?ρο.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

3 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍